திருப்புகழ் 1264 பூத கலாதிகள்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1264 bUdhakalAdhigaL  (common)
Thiruppugazh - 1264 bUdhakalAdhigaL - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானன தானன தந்த தானன தானன தந்த
     தானன தானன தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

பூதக லாதிகள் கொண்டு யோகமு மாகம கிழ்ந்து
     பூசைகள் யாதுநி கழ்ந்து ...... பிழைகோடி

போம்வழி யேதுதெ ரிந்து ஆதிய நாதியி ரண்டு
     பூரணி காரணி விந்து ...... வெளியான

நாதப ராபர மென்ற யோகியு லாசம றிந்து
     ஞானசு வாசமு ணர்ந்து ...... வொளிகாண

நாடியொ ராயிரம் வந்த தாமரை மீதில மர்ந்த
     நாயகர் பாதமி ரண்டு ...... மடைவேனோ

மாதுசர் வேஸ்வரி வஞ்சி காளிபி டாரிவி பஞ்சி
     வாணிவ ராகிம டந்தை ...... யபிராமி

வாழ்சிவ காமச வுந்த்ரி யாலமெ லாமுக பஞ்ச
     வாலைபு ராரியி டந்த ...... குமையாயி

வேதபு ராணம்வி ளம்பி நீலமு ராரியர் தங்கை
     மேலொடு கீழுல கங்கள் ...... தருபேதை

வேடமெ லாமுக சங்க பாடலொ டாடல்ப யின்ற
     வேணியர் நாயகி தந்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பூத கலாதிகள் கொண்டு யோகமும் ஆக மகிழ்ந்து பூசைகள்
யாது நிகழ்ந்து பிழை கோடி போம் வழி ஏது தெரிந்து
...
ஐம்பூதங்களின் சம்பந்தமான சாஸ்திரங்கள் முதலானவைகளை
ஆய்ந்தறிந்து, யோகவகை கூடிட மகிழ்ந்து, பூஜைகள் யாவற்றையும்
செய்து, கோடிக் கணக்கான பிழைகள் நீங்கும்படியான வழி
இன்னதென்று காரணம் உணர்ந்து,

ஆதி அநாதி இரண்டு பூரணி காரணி விந்து வெளியான
நாத பராபரம் என்ற யோகி உ(ல்)லாசம் அறிந்து
... முதலும்,
முதலற்றதுமாய் உள்ள இரண்டுமாய் நிற்கின்ற முழு முதல்வி,
சகலத்துக்கும் ஆதி காரணமாக இருப்பவளாகிய பரா சக்தியும், விந்து
வெளியான நாதம் (விந்து சம்பந்தமான நாத ஒலி கூடி முழங்கும்
இடத்தில்) பரம் பொருளாகக் காட்சி தர, யோகிகள் காணும் அந்த
பரமானந்த ஒளியை அறிந்து அனுபவித்து,

ஞான சுவாசம் உணர்ந்து ஒளி காண நாடி ஒரு ஆயிரம்
வந்த தாமரை மீதில் அமர்ந்த நாயகர் பாதம் இரண்டும்
அடைவேனோ
... ஞான மூச்சினால் யோக நிலையை அறிந்து நாத
நல்லொளி தோன்ற, அதை விரும்பி, ஓராயிரம் இதழோடு கூடிய குரு
கமலத்தின் மீது அமர்ந்துள்ள பெருமானது* இரண்டு திருவடிகளை
அடைவேனோ?

மாது சர்வேஸ்வரி வஞ்சி காளி பிடாரி விபஞ்சி வாணி வராகி
மடந்தை அபிராமி
... மாது, எல்லாவற்றுக்கும் ஈசுவரி, வஞ்சிக்
கொடி போன்றவள், காளி, பிடாரி, விபஞ்சி என்னும் வீணையை
ஏந்திய சரசுவதி, சக்தி, பேரழகியான மடந்தை, அபிராமி

வாழ் சிவகாம சவுந்த்ரி ஆலம் மெ(மே) லாம் முக பஞ்ச
வாலை புராரி இடந்தகு உமையாயி
... வாழ்வு பொலியும் சிவகாம
செளந்தரி, பிரளய கால வெள்ளத்தின் மேலாகிய ஐந்து முகம் கொண்ட
பாலாம்பிகை, திரிபுரத்தை எரித்த சிவனது இடது பாகத்துக்குத் தக்க
பொருந்திய உமா தேவி ஆகிய எமது தாய்,

வேத புராணம் விளம்பி நீல முராரியர் தங்கை மேலொடு கீழ்
உலகங்கள் தரு(ம்) பேதை
... வேதங்களையும், புராணங்களையும்
சொன்னவள், முரன் என்னும் அசுரனுக்குப் பகைவனாகிய (முராரி
என்னும்) நீலநிறத் திருமாலின் தங்கை, பதினான்கு உலகங்களையும்
ஈன்று அளித்த மாது,

வேடம் எ(ல்)லாம் உக சங்க பாடலொடு ஆடல் பயின்ற
வேணியர் நாயகி தந்த பெருமாளே.
... (ஆடலுக்கு உரிய)
வேடங்களெல்லாம் நிலை கலங்க, (பொற்)சபையில் பாடல்களுடனும்
ஆடல்களும் பயின்ற சடையை உடைய சிவ பெருமானின் தேவி ஆகிய
பார்வதி பெற்ற பெருமாளே.


* ஆறு ஆதாரங்களோடு சஹஸ்ராரம் என்பது ஆக்ஞேய சக்கரத்துக்கு மேலே,
தலையில் பிரம்ம கபாலத்தில், ஆயிரம் இதழ் கமலமுள்ள பிந்து ஸ்தானமாக இருப்பது.


ஆதாரங்களின் பெயர்களும், உடலில் இருக்கும் இடம், உரிய ஐம்பூதங்கள், அனுட்டிக்கும்போது மலர் வடிவங்களின் அமைப்பு, அக்ஷரக் குறிப்பு ஆகியவை கீழே தரப்பட்டுள்ளன. மேலும் இந்த ஆதாரங்களுக்கு உரிய தலங்கள், கடவுளர்கள் பெயர்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆதாரம்

மூலாதாரம்


சுவாதிஷ்டானம்மணிபூரகம்அநாகதம்விசுத்திஆக்ஞா


பிந்து சக்கரம்
(துவாதசாந்தம்,
ஸஹஸ்ராரம்,
பிரமரந்திரம்)
இடம்

குதம்


கொப்பூழ்மேல்வயிறுஇருதயம்கண்டம்புருவத்தின் நடு


கபாலத்தின்
மேலே


பூதம்

மண்


அக்கினிநீர்காற்றுஆகாயம்மனம்


வடிவம்

4 இதழ் கமலம்
முக்கோணம்

6 இதழ் கமலம்
லிங்கபீடம்
நாற் சதுரம்

10 இதழ் கமலம்
பெட்டிப்பாம்பு
நடு வட்டம்

12 இதழ் கமலம்
முக்கோணம்
கமல வட்டம்

16 இதழ் கமலம்
ஆறு கோணம்
நடு வட்டம்

3 இதழ் கமலம்


1008
இதழ் கமலம்


அக்ஷரம்

ஓம்


ந(கரம்)ம(கரம்)சி(கரம்)வ(கரம்)ய(கரம்)


தலம்

திருவாரூர்


திருவானைக்காதிரு(வ)
அண்ணாமலை


சிதம்பரம்திருக்காளத்திகாசி
(வாரணாசி)

திருக்கயிலை
கடவுள்

விநாயகர்


பிரமன்திருமால்ருத்திரன்மகேசுரன்சதாசிவன்


சிவ . சக்தி
ஐக்கியம்  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.618  pg 3.619  pg 3.620  pg 3.621 
 WIKI_urai Song number: 1263 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1264 - bUdha kalAdhigaL (common)

pUthaka lAthikaL koNdu yOkamu mAkama kizhnthu
     pUsaikaL yAthuni kazhnthu ...... pizhaikOdi

pOmvazhi yEthuthe rinthu Athiya nAthiyi raNdu
     pUraNi kAraNi vinthu ...... veLiyAna

nAthapa rApara menRa yOkiyu lAsama Rinthu
     njAnasu vAsamu Narnthu ...... voLikANa

nAdiyo rAyiram vantha thAmarai meethila marntha
     nAyakar pAthami raNdu ...... madaivEnO

mAthusar vEsvari vanji kALipi dArivi panji
     vANiva rAkima danthai ...... yapirAmi

vAzhsiva kAmasa vunthri yAlame lAmuka panja
     vAlaipu rAriyi dantha ...... kumaiyAyi

vEthapu rANamvi Lampi neelamu rAriyar thangai
     mElodu keezhula kangaL ...... tharupEthai

vEdame lAmuka sanga pAdalo dAdalpa yinRa
     vENiyar nAyaki thantha ...... perumALE.

......... Meaning .........

pUtha kalAthikaL koNdu yOkamum Aka makizhnthu pUsaikaL yAthu nikazhnthu pizhai kOdi pOm vazhi Ethu therinthu: After doing research into the scriptures dealing with the five elements, experiencing the bliss from varieties of YogAs, completing all the rituals of various kinds of worship, understanding the cause that would lead to the absolvement of millions of errors in judgment,

Athi anAthi iraNdu pUraNi kAraNi vinthu veLiyAna nAtha parAparam enRa yOki u(l)lAsam aRinthu: seeing the vision of the Supreme Principle that consists of ParAsakthi, the Primordial One without a beginning or an end, being the beginning and the end in One, appearing at the union of the 'lingam' and the 'peetam'* in the Cosmos, accompanied by a great musical sound which is perceived by the YOgis as an effulgence of supreme bliss; experiencing that light and sound fully,

njAna suvAsam uNarnthu oLi kANa nAdi oru Ayiram vantha thAmarai meethil amarntha nAyakar pAtham iraNdum adaivEnO: will I be able to attain that state of YOgA through my breath of knowledge and obtain the vision of the graceful light that I seek so that I could reach the two hallowed feet of the Lord and Master** seated on the Lotus having a thousand petals?

mAthu sarvESvari vanji kALi pidAri vipanji vANi varAki madanthai apirAmi: She is the Mother; She is the Goddess to all; She has a vanji (rattan reed) creeper-like waist; She is KALi, the Deity of the Villages; She is Goddess Saraswathi holding in Her arms the famous veeNA called Vipanchi; She is the most powerful and beautiful damsel; apirAmi

vAzh sivakAma savunthri Alam me(E)lAm muka panja vAlai purAri idanthaku umaiyAyi: She is the flourishing Consort loved by Lord SivA; during the end of the KalpA when destruction of the worlds takes place, this Goddess BAla holds Her five faces above the flood; She is UmAdEvi, the consort of Lord SivA who burnt down Thiripuram, concorporating snugly on the left side of that Lord; She is our dear Mother;

vEtha purANam viLampi neela murAriyar thangai mElodu keezh ulakangaL tharu(m) pEthai: She is the One who interpreted all the scriptures and the ancient epics; She is the younger sister of the blue-hued Lord VishNu, who killed the demon, Muran (hence named MurAri); She is the Mother who protects the fourteen worlds delivered by Her;

vEdam e(l)lAm uka sanga pAdalodu Adal payinRa vENiyar nAyaki thantha perumALE.: with all His dancing attires vibrating, He danced on the (golden) stage fiercely against the background music; He is Lord SivA with matted hair, and She is His DEvi PArvathi who delivered You, Oh Great One!


* 'nAdha bhindu' ('vindhu') is explained here:

'nAdha' is the principle of sound. It is also known as 'nAma' or name. From this 'nAdha' or name, came out 'bhindu' or 'rUba' which is the form. These name and form are 'nAma' and 'rUba' or 'nAdha' and 'bhindu', what is known as 'OmkAra praNava', and these are the seed and seat of all matter and force. 'nAdha' is represented by a line or a pillar and the 'bhindu' by a disc or elliptic base. It is this 'nAdha' or vibration that is known as 'lingA', and 'bhindu' is what is known as its 'peetam'. This 'lingam' along with 'peetam' is the principle of name and form, that is beyond any comprehension, and the form that could be comprehended little better came out of the 'bhindu' in the order of evolution. This is what is known as 'Siva-Sakthi aikkiyam' which is 'rUbArUbam' ('rUba - arUbam'), that is with shape or without shape. (reference - Siva Agamam and Saiva SidhdhAndham).


** In addition to and over and above the six Chakra centres of the body,
  SahasrAram is situated on the top of the head at a place called Brahma KapAlam
  shaped in the form of a lotus with a thousand petals.


The names of the chakrA centres, the deities, the elements, the zones of the body where they are located, the shape of the chakrAs, the description of the flowers in the chakrAs, the letters of the ManthrA governing them and the temple-towns representing them are given in the following chart:

ChakrA

mUlAthAram


swAthishtAnammaNipUragamanAgathamvisudhdhiAgnyA


Bindu chakkaram
(DhwAdhasAntham,
SahasrAram,
Brahma-ranthiram)

Body Zone

Genitals


Belly-buttonUpper bellyHeartThroatBetween the
eyebrows

Over
the skullElement

Earth


FireWaterAirSkyMind


Shape

4-petal lotus
Triangle

6-petal lotus
Lingam
Square

10-petal lotus
cobra in box
central circle

12-petal lotus
Triangle
lotus circle

16-petal lotus
Hexagon
central circle

3-petal lotus


1008-petal
lotus


Letter

Om


namasivaya


Temple

ThiruvArUr


ThiruvAnaikkAThiru
aNNAmalai


ChidhambaramThirukkALaththiVaranAsi
(kAsi)

Mt. KailAshDeity

VinAyagar


BrahmAVishnuRUdhranMahEswaranSathAsivan


Siva-Sakthi
Union


தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1264 bUdha kalAdhigaL - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]