திருப்புகழ் 982 கற்பக ஞானக் கடவுள்  (உத்தரகோசமங்கை)
Thiruppugazh 982 kaRpagagnAnakkadavuL  (uththarakOsamangkai)
Thiruppugazh - 982 kaRpagagnAnakkadavuL - uththarakOsamangkaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்தன தானத் தனதன தந்தத்
     தத்தன தானத் தனதன தந்தத்
          தத்தன தானத் தனதன தந்தத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

கற்பக ஞானக் கடவுண்மு னண்டத்
     திற்புத சேனைக் கதிபதி யின்பக்
          கட்கழை பாகப் பமமுது வெண்சர்க் ...... கரைபால்தேன்

கட்டிள நீர்முக் கனிபய றம்பொற்
     றொப்பையி னேறிட் டருளிய தந்திக்
          கட்டிளை யாய்பொற் பதமதி றைஞ்சிப் ...... பரியாய

பொற்சிகி யாய்கொத் துருண்மணி தண்டைப்
     பொற்சரி நாதப் பரிபுர என்றுப்
          பொற்புற வோதிக் கசிவொடு சிந்தித் ...... தினிதேயான்

பொற்புகழ் பாடிச் சிவபத மும்பெற்
     றுப்பொருள் ஞானப் பெருவெளி யும்பெற்
          றுப்புக லாகத் தமுதையு முண்டிட் ...... டிடுவேனோ

தெற்பமு ளாகத் திரள்பரி யும்பற்
     குப்பைக ளாகத் தசுரர்பி ணந்திக்
          கெட்டையு மூடிக் குருதிகள் மங்குற் ...... செவையாகித்

திக்கய மாடச் சிலசில பம்பைத்
     தத்தன தானத் தடுடுடு வென்கச்
          செப்பறை தாளத் தகுதொகு வென்கச் ...... சிலபேரி

உற்பன மாகத் தடிபடு சம்பத்
     தற்புத மாகத் தமரர்பு ரம்பெற்
          றுட்செல்வ மேவிக் கனமலர் சிந்தத் ...... தொடுவேலா

உட்பொருள் ஞானக் குறமக ளும்பற்
     சித்திரை நீடப் பரிமயில் முன்பெற்
          றுத்தர கோசத் தலமுறை கந்தப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கற்பக ஞானக் கடவுள் முன் அண்டத்தில் புத சேனைக்கு
அதிபதி
... (வேண்டுவோர்க்கு வேண்டியதைத் தரும்) கற்பக மரம்
போன்ற ஞான மூர்த்தியாகிய கடவுளே, முன்பு விண்ணுலகத்தில்
வளர்ந்த தேவயானைக்குத் தலைவனே,

இன்பக் கள் கழை பாகு அப்பம் அமுது வெண் சர்க்கரை பால்
தேன்
... இன்பகரமான தேன் சுவை கொண்ட கரும்பு, வெல்லம், சோறு,
வெள்ளைச் சர்க்கரை, பால், தேன்,

கட்டு இளநீர் முக்கனி பயறு அம் பொன் தொப்பையின்
ஏறிட்டு அருளிய தந்திக் கட்டு இளையாய்
... நிரம்பிய இளநீர்,
வாழை, மா, பலா என்னும் மூன்று வகையான பழங்கள், பயறு ஆகிய
இவைகளை அழகிய பொலிவுள்ள வயிற்றில் ஏற்றுக் கொண்டு அருளும்
யானையாகிய கணபதியின் வலிமை நிறைந்த தம்பியே,

பொன் பதம் அது இறைஞ்சிப் பரியாய பொன் சிகியாய் ...
(உன்) எழில்மிகு திருவடியை (முற்பிறப்பில்) வணங்கி, உனக்கு
வாகனமாக (இப்பிறவியில்) அமைந்த அழகிய மயிலை உடையவனே,

கொத்து உருண் மணித் தண்டைபொன் சரி நாதப் பரி புர ...
திரளாக உள்ளதும், உருளும் தன்மை உடையதுமான ரத்தினம் பதித்த
தண்டையையும், அழகிய சுநாதத்தோடு ஒலிக்கின்ற சிலம்புகளையும்
அணிந்தவனே,

என்றுப் பொற்பு உற ஓதிக் கசிவொடு சிந்தித்து இனிதே
யான்
... என்றெல்லாம் அழகாக உன்னைத் துதித்து, மனம் கசிந்து
தியானித்து, நன்றாக நான்

பொன் புகழ் பாடிச் சிவ பதமும் பெற்றுப் பொருள் ஞானப்
பெரு வெளியும் பெற்று
... உனது அழகிய திருப்புகழைப் பாடி சிவ
நிலையையும் பெற்று, மெய்ஞ் ஞானப் பெரு வெளியாகிய சிதாகாச
உயர் நிலையைப் பெற்று,

புகல் ஆகத்து அமுதையும் உண்டிட்டு இடுவேனோ ...
அப்போது உண்டாவதாகச் சொல்லப்படுகின்ற உடலில் ஊறும் ஞான
அமுதை உண்ணப் பெறுவேனோ?

தெற்பம் உள ஆகத் திரள் பரி உம்பல் ... போர்ச்செருக்குள்ள
உடலை உடைய கூட்டமான குதிரைகளும், யானைகளும்

குப்பைகள் ஆகத்து அசுரர் பிணம் திக்கு எட்டையும் மூடிக்
குருதிகள் மங்குல் செவை ஆகி
... குப்பைகளாக உள்ள உடல்களை
உடைய அசுரர்களின் பிணங்களும் எட்டுத் திசைகளையும் மூடி
இரத்தத்தால் திசைகளெல்லாம் சிவக்க,

திக்(கு) கயம் ஆடச் சிலசில பம்பைத் தத்தன தானத் தடுடுடு
என்கச் செப்பு அறை தாளம் தகு தொகு என்க
... எட்டுத்
திக்குகளில் உள்ள யானைகள் (அஷ்ட திக்கஜங்கள்*) அசைந்து
ஆடவும், சிற்சில பறை வகைகள் தத்தன தானத் தடுடுடு என்று
முழங்க, தாளங்கள் செய்யும் ஒலி தகு தொகு என்று ஒலிக்க,

சில பேரி தடி படு சம்பத்து உற்பனமாக ... சில முரசு
வாத்தியங்கள் மின்னல் மின்னுவது போலவும், இடி இடிப்பது போலவும்
தோற்றம் கொடுக்க,

அற்புத மாகத்து அமரர் புரம் பெற்று உள் செல்வம் மேவிக்
கன மலர் சிந்தத் தொடு வேலா
... அற்புதமான விண்ணுலகத்து
தேவர்களின் ஊராகிய பொன்னுலகத்தைத் திரும்பப் பெற்று, அங்கே
உள்ள செல்வங்களையும் அடைந்து பொன் மலர்களைச் சிந்த,
வேலாயுதத்தைச் செலுத்திய வேலனே,

உள் பொருள் ஞானக் குற மகள் உம்பல் சித்திரை நீடப் பரி
மயில் முன் பெற்று
... உண்மைப் பொருளை அறிந்த ஞானியாகிய
குற மகள் வள்ளியும், (ஐராவதமாகிய) யானையால் வளர்க்கப்பட்ட அழகிய
தேவயானையும், மேம்பட்ட அந்த வாகனமாகிய மயிலும் விளங்கப் பெற்று,

உத்தர கோசத் தலம் உறை கந்தப் பெருமாளே. ... உத்தர கோச
மங்கை** என்ற தலத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் பெருமாளே.


* அஷ்டதிக்கஜங்கள் பின்வருமாறு:

ஐராவதம், புண்டரீகம், வாமனம், குமுதம், அஞ்சனம், புஷ்பதந்தம், சார்வபெளமம், சுப்ரதீபம்.


** உத்தரகோசமங்கை ராமநாதபுரத்துக்கு அருகில் உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.1409  pg 2.1410  pg 2.1411  pg 2.1412 
 WIKI_urai Song number: 986 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 982 - kaRpaga gnAnak kadavuL (uththarakOsamangkai)

kaRpaka njAnak kadavuNmu naNdath
     thiRputha sEnaik kathipathi yinpak
          katkazhai pAkap pamamuthu veNsark ...... karaipAlthEn

kattiLa neermuk kanipaya Rampot
     Roppaiyi nERit taruLiya thanthik
          kattiLai yAypoR pathamathi Rainjip ...... pariyAya

poRsiki yAykoth thuruNmaNi thaNdaip
     poRcari nAthap paripura enRup
          poRpuRa vOthik kasivodu sinthith ...... thinithEyAn

poRpukazh pAdic civapatha mumpet
     RupporuL njAnap peruveLi yumpet
          Ruppuka lAkath thamuthaiyu muNdit ...... tiduvEnO

theRpamu LAkath thiraLpari yumpaR
     kuppaika LAkath thasurarpi Nanthik
          kettaiyu mUdik kuruthikaL manguR ...... cevaiyAkith

thikkaya mAdac cilasila pampaith
     thaththana thAnath thadududu venkac
          ceppaRai thALath thakuthoku venkac ...... cilapEri

uRpana mAkath thadipadu sampath
     thaRputha mAkath thamararpu rampet
          Rutcelva mEvik kanamalar sinthath ...... thoduvElA

utporuL njAnak kuRamaka LumpaR
     ciththirai needap parimayil munpet
          Ruththara kOsath thalamuRai kanthap ...... perumALE.

......... Meaning .........

kaRpaka njAnak kadavuL mun aNdaththil putha sEnaikku athipathi: "You are the Deity of Knowledge like the (wish-yielding) KaRpaga Tree; You are the Lord of DEvayAnai, who grew up previously in the celestial land;

inpak kaL kazhai pAku appam amuthu veN sarkkarai pAl thEn kattu iLaneer mukkani payaRu am pon thoppaiyin ERittu aruLiya thanthik kattu iLaiyAy: You are the strong younger brother of the Elephant-God GaNapathi who graciously accepts and devours, in His beautiful and prominent stomach, sugar cane with a sweet honey-taste, jaggery, cooked rice, white sugar, milk, honey, raw coconut filled to the brim, the three kinds of fruits, namely, plantain, mango and jack fruit and lentils;

pon patham athu iRainjip pariyAya pon sikiyAy: You have the beautiful peacock as Your vehicle which prostrated at Your hallowed feet (in its previous birth) to become Your vehicle (in this birth);

koththu uruN maNith thaNdaipon sari nAthap pari pura: and You wear anklets that have solid and rotary types of gems embedded in them, making a pleasing sound"

enRup poRpu uRa Othik kasivodu sinthiththu inithE yAn: - with such words, I wish to offer prayers to You, meditating on You with a melting heart,

pon pukazh pAdic civa pathamum petRup poruL njAnap peru veLiyum petRu: attaining the hallowed feet of SivA by singing the beautiful songs of Your glory, soaring to the cosmos of true knowledge and reaching the highest point of the intellect;

pukal Akaththu amuthaiyum uNdittu iduvEnO: will I be able to imbibe the nectar of realisation that is said to be spouting like a fountain from within the body?

theRpam uLa Akath thiraL pari umpal: Herds of horses and elephants with overwrought bodies of combative zeal,

kuppaikaL Akaththu asurar piNam thikku ettaiyum mUdik kuruthikaL mangul sevai Aki: along with heaps of corpses, strewn like garbage, of the demons covered the battlefield, reddening all the eight directions with blood;

thik(ku) kayam Adas silasila pampaith thaththana thAnath thadududu enkas seppu aRai thALam thaku thoku enka: the elephants guarding the eight cardinal directions (ashta-dhik-gajas*) began to dance; a few varieties of trumpets blared to the meter of "thaththana thAnath thadududu"; the cymbals sounded to the rhythm of "thaku thoku";

sila pEri thadi padu sampaththu uRpanamAka: some drums gave the appearance of flashing lightning and blasting thunder;

aRputha mAkaththu amarar puram petRu uL selvam mEvik kana malar sinthath thodu vElA: and the DEvAs of the wonderful celestial land, who regained their homeland and reclaimed all its wealth, showered golden flowers as You wielded Your spear, Oh Lord!

uL poruL njAnak kuRa makaL umpal siththirai needap pari mayil mun petRu: VaLLi, the daughter of the KuRavAs, who is the wise one having realised the true knowledge, the beautiful damsel DEvayAnai, reared by the elephant (AyrAvadham) and the exalted vehicle of Yours, namely the peacock are all prominently seen with You

uththara kOsath thalam uRai kanthap perumALE.: in uththara kOsa mangai**, Your chosen abode, Oh Great One!


* The eight elephants (ashta-dhik-gajAs) that guard the cardinal directions are:

airAvatham, puNdareekam, vAmanam, kumutham, anjanam, pushpathantham, sAruvapaumam, supratheepam.


** UththarakOsamangai is very near the town of RAmanAthapuram.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 982 kaRpaga gnAnak kadavuL - uththarakOsamangkai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]