திருப்புகழ் 826 கன்ன லொத்த  (சிக்கல்)
Thiruppugazh 826 kannaloththa  (sikkal)
Thiruppugazh - 826 kannaloththa - sikkalSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தன்ன தத்த தனத்த தானன
     தன்ன தத்த தனத்த தானன
          தன்ன தத்த தனத்த தானன ...... தனதான

......... பாடல் .........

கன்ன லொத்த மொழிச்சொல் வேசியர்
     வன்ம னத்தை யுருக்கு லீலையர்
          கண்வெ ருட்டி விழித்த பார்வையர் ...... இதமாகக்

கையி லுற்ற பொருட்கள் யாவையும்
     வையெ னக்கை விரிக்கும் வீணியர்
          கைகள் பற்றி யிழுத்து மார்முலை ...... தனில்வீழப்

பின்னி விட்ட சடைக்கு ளேமலர்
     தன்னை வைத்து முடிப்பை நீயவி
          ழென்னு மற்ப குணத்த ராசையி ...... லுழலாமற்

பெய்யு முத்தமி ழிற்ற யாபர
     என்ன முத்தர் துதிக்க வேமகிழ்
          பிஞ்ஞ கர்க்குரை செப்பு நாயக ...... அருள்தாராய்

வன்னி யொத்த படைக்க லாதிய
     துன்னு கைக்கொ ளரக்கர் மாமுடி
          மண்ணி லற்று விழச்செய் மாதவன் ...... மருகோனே

மன்னு பைப்பணி யுற்ற நீள்விட
     மென்ன விட்டு முடுக்கு சூரனை
          மல்லு டற்று முருட்டு மார்பற ...... அடைவாகச்

சென்னி பற்றி யறுத்த கூரிய
     மின்னி ழைத்த திறத்த வேலவ
          செய்ய பொற்புன வெற்பு மானணை ...... மணிமார்பா

செம்ம னத்தர் மிகுத்த மாதவர்
     நன்மை பெற்ற வுளத்தி லேமலர்
          செல்வ சிக்கல் நகர்க்குள் மேவிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கன்னல் ஒத்த மொழிச் சொல் வேசியர் வன் மனத்தை உருக்கு
லீலையர் கண் வெருட்டி விழித்த பார்வையர்
... கற்கண்டினைப்
போல் இனிக்கும் பேச்சுக்களைப் பேசும் பொது மகளிர். கடினமான
மனத்தையும் உருக்க வல்ல லீலைகளைச் செய்பவர்கள். கண்களைக்
கொண்டு மயக்கும் விழிக்கின்ற பார்வையர்.

இதமாகக் கையில் உற்ற பொருட்கள் யாவையும் வை எனக்
கை விரிக்கும் வீணியர்
... இனிய வழியில் பக்குவமாக கையில் உள்ள
எல்லா பொருட்களையும் வைத்திடு என்று கூறி கையை விரித்து
நீட்டுகின்ற பயனற்றவர்கள்.

கைகள் பற்றி இழுத்து மார் முலை தனில் வீழப் பின்னி விட்ட
சடைக்குளே மலர் தன்னை வைத்து முடிப்பை நீ அவிழ்
என்னும் அற்ப குணத்தர் ஆசையில் உழலாமல்
... (வருவோர்)
கைகளைப் பிடித்து இழுத்து மார்பகங்களின் மீது விழும்படியும், பின்னி
வைத்துள்ள கூந்தலிலே மலர்களை வைத்து பண முடிப்பை நீ
அவிழ்ப்பாயாக என்று கூறுகின்ற அற்ப குணம் படைத்தவர்கள்.
இத்தகைய வேசியர்களின் ஆசையில் நான் அலைச்சல் உறாமல்,

பெய்யு(ம்) முத்தமிழில் தயாபர என்ன முத்தர் துதிக்கவே
மகிழ் பிஞ்ஞகர்க்கு உரை செப்பு நாயக அருள் தாராய்
...
சொல்லப்படும் இயல், இசை, நாடகம் என்று மூவகைப்பட்ட தமிழில்
ஆசை கொண்டவனே என்று முக்தி நிலை அடைந்த பெரியோர்கள்
போற்றி செய்ய மகிழ்கின்றவனே, சிவ பெருமானுக்கு உபதேசம் செய்த
நாயகனே, அருள் தருவாயாக.

வன்னி ஒத்த படைக் கலாதிய துன்னு(ம்) கைக் கொள்
அரக்கர் மா முடி மண்ணில் அற்று விழச் செய் மாதவன்
மருகோனே
... அக்கினிக்கு ஒப்பான படைக்கலங்கள் முதலியன
பொருந்தும் கைகளை உடைய அரக்கர்களின் பெரிய தலைகள் பூமியில்
அற்று விழும்படி, வீரம் விளைவிக்கின்ற திருமாலின் மருகனே,

மன்னு பைப் பணி உற்ற நீள் விடம் என்ன விட்ட முடுக்கு
சூரனை
... பொருந்திய படத்தை உடைய பாம்பின் நச்சுப்பையில் உள்ள
கொடிய விஷம் என்று சொல்லும்படி வேலினைச் செலுத்தி போரிட
விரைவாக எதிர்வந்த சூரனை,

மல் உடற்று முருட்டு மார்பு அற அடைவாகச் சென்னி பற்றி
அறுத்த கூரிய மின் இழைத்த திறத்த வேலவ
... (அவனது) மற்
போர் செய்யும் கரடு முரடான மார்பு பிளக்கத் தக்க வகையில் அவனது
தலையைப் பற்றி அறுத்த கூர்மை வாய்ந்த, மின் போல் ஒளிரும் ஆற்றல்
படைத்த வேலாயுதத்தை உடையவனே,

செய்ய பொன் புன வெற்பு மான் அணை மணி மார்பா ...
செம்மை வாய்ந்த அழகிய தினைப் புனம் உள்ள (வள்ளி) மலையில்
இருந்த மான் போன்ற வள்ளி நாயகியை அணைந்த அழகிய மார்பனே,

செம் மனத்தர் மிகுத்த மாதவர் நன்மை பெற்ற உளத்திலே
மலர் செல்வ சிக்கல் நகர்க்குள் மேவிய பெருமாளே.
... செம்மை
வாய்ந்த மனம் உடைய பெரியோர்கள், பெருந்தவம் மிக்கவர்
ஆகியவர்களின் நல்ல எண்ணம் கொண்ட உள்ளத்தில் விளங்கி நிற்கும்
செல்வனே, சிக்கல் நகரில்* வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* சிக்கல் நாகப்பட்டினத்துக்கு மேற்கே 3 மைலில் உள்ளது. சிக்கல் முருகனின்
பெயர் சிங்கார வேலவன்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.999  pg 2.1000  pg 2.1001  pg 2.1002 
 WIKI_urai Song number: 830 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 826 - kanna loththa (sikkal)

thanna thaththa thanaththa thAnana
     thanna thaththa thanaththa thAnana
          thanna thaththa thanaththa thAnana ...... thanathAna

......... Song .........

kanna loththa mozhicchol vEsiyar
     vanma naththai yurukku leelaiyar
          kaNve rutti vizhiththa pArvaiyar ...... ithamAkak

kaiyi lutRa porutkaL yAvaiyum
     vaiye nakkai virikkum veeNiyar
          kaikaL patRi yizhuththu mArmulai ...... thanilveezhap

pinni vitta sadaikku LEmalar
     thannai vaiththu mudippai neeyavi
          zhennu maRpa kuNaththa rAsaiyi ...... luzhalAmaR

peyyu muththami zhitRa yApara
     enna muththar thuthikka vEmakizh
          pinjnja karkkurai seppu nAyaka ...... aruLthArAy

vanni yoththa padaikka lAthiya
     thunnu kaikko Larakkar mAmudi
          maNNi latRu vizhacchey mAthavan ...... marukOnE

mannu paippa NiyutRa neeLvida
     menna vitta mudukku cUranai
          mallu datRu muruttu mArpaRa ...... adaivAkac

chenni patRi yaRuththa kUriya
     minni zhaiththa thiRaththa vElava
          seyya poRpu naveRpu mAnaNai ...... maNimArpA

semma naththar mikuththa mAthavar
     nanmai petRa vuLaththi lEmalar
          selva sikkal nakarkkuL mEviya ...... perumALE.

......... Meaning .........

kannal oththa mozhic chol vEsiyar van manaththai urukku leelaiyar kaN verutti vizhiththa pArvaiyar: These whores have a sweet speech like the rock-candy; they are capable of several amorous adventures that could melt any hardened heart; they roll their bewitching eyes to tantalise men;

ithamAkak kaiyil utRa porutkaL yAvaiyum vai enak kai virikkum veeNiyar: these vain women nicely persuade their suitors to lay down all their belongings upon their out-stretched hands;

kaikaL patRi izhuththu mAr mulai thanil veezhap pinni vitta sadaikkuLE malar thannai vaiththu mudippai nee avizh ennum aRpa kuNaththar Asaiyil uzhalAmal: they bedeck flowers on their combed hair and lead the suitors' hands inside their blouse to caress their bosom with a mean request to untie the knot of their money-purse; I do not wish to be harassed and tossed around in my hankering pursuits after these whores;

peyyu(ma) muththamizhil thayApara enna muththar thuthikkavE makizh pinjnjakarkku urai seppu nAyaka aruL thArAy: Oh Lord, You are elated at the worship of realised and wise people who extol You in the celebrated, and Your favourite, language of Tamil having three branches, namely literature, music and drama! You are the leader who preached to Lord SivA! Kindly bless me!

vanni oththa padaik kalAthiya thunnu(m) kaik koL arakkar mA mudi maNNil atRu vizhac chey mAthavan marukOnE: Those demons armed themselves with weapons of the ferocity of fire; their huge heads rolled down on the earth by the valorous power of Lord VishNu; and You are His nephew, Oh Lord!

mannu paip paNi utRa neeL vidam enna vitta mudukku cUranai: That demon SUran came confrontingly to the war at a great speed, wielding a spear comparable to the evil poison contained in the fang of a cobra with the hood;

mal udatRu muruttu mArpu aRa adaivAkac chenni patRi aRuththa kUriya min izhaiththa thiRaththa vElava: his jagged chest, hardened due to wrestling, was pierced and his head severed by Your sharp and powerful spear, dazzling like the lightning, Oh Lord!

seyya pon puna veRpu mAn aNai maNi mArpA: You embraced with Your broad chest the pretty deer-like belle, VaLLi, in VaLLimalai which has a fertile and beautiful millet-field, Oh Lord!

sem manaththar mikuththa mAthavar nanmai petRa uLaththilE malara selva sikkal nakarakkuL mEviya perumALE.: You are the Treasure that manifests in the hearts, filled with good intention, of cultured and wise people and also those who have performed many a penance, Oh Lord! You have Your abode in the town of Sikkal*, Oh Great One!


* Sikkal is 3 miles west of NAgapattinam; the deity in Sikkal is known as SingAra VElavan.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 826 kanna loththa - sikkal

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]