திருப்புகழ் 821 கரமு முளரியின்  (திருவாரூர்)
Thiruppugazh 821 karamumuLariyin  (thiruvArUr)
Thiruppugazh - 821 karamumuLariyin - thiruvArUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தனதன தனதன தனதன
     தனன தனதன தனதன தனதன
          தனன தனதன தனதன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

கரமு முளரியின் மலர்முக மதிகுழல்
     கனம தெணுமொழி கனிகதிர் முலைநகை
          கலக மிடுவிழி கடலென விடமென ...... மனதூடே

கருதி யனநடை கொடியிடை யியல்மயில்
     கமழு மகிலுட னிளகிய ம்ருகமத
          களப புளகித கிரியினு மயல்கொடு ...... திரிவேனும்

இரவு பகலற இகலற மலமற
     இயலு மயலற விழியினி ரிழிவர
          இதய முருகியெ யொருகுள பதமுற ...... மடலூடே

யெழுத அரியவள் குறமக ளிருதன
     கிரியில் முழுகின இளையவ னெனுமுரை
          யினிமை பெறுவது மிருபத மடைவது ...... மொருநாளே

சுரபி மகவினை யெழுபொருள் வினவிட
     மனுவி னெறிமணி யசைவுற விசைமிகு
          துயரில் செவியினி லடிபட வினவுமி ...... னதிதீது

துணிவி லிதுபிழை பெரிதென வருமநு
     உருகி யரகர சிவசிவ பெறுமதொர்
          சுரபி யலமர விழிபுனல் பெருகிட ...... நடுவாகப்

பரவி யதனது துயர்கொடு நடவிய
     பழுதின் மதலையை யுடலிரு பிளவொடு
          படிய ரதமதை நடவிட மொழிபவ ...... னருளாரூர்ப்

படியி லறுமுக சிவசுத கணபதி
     யிளைய குமரநி ருபபதி சரவண
          பரவை முறையிட அயில்கொடு நடவிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கரமு(ம்) முளரியின் மலர் முக மதி குழல் கனமது
எ(ண்)ணு(ம்) மொழி கனி கதிர் மு(ல்)லை நகை கலகம் இடு
விழி கடல் என விடம் என மனது ஊடே கருதி
... கைகள்
தாமரையின் மலரையும், முகம் சந்திரனையும், கூந்தல் மேகத்தையும்,
மதிக்கத் தக்க சொற்கள் பழத்தையும், ஒளி பொருந்திய பற்கள் முல்லை
மலரையும், போரை விளைவிக்கும் கண்கள் கடல் என்னும்படியும்
நஞ்சையும் ஒக்கும் என்றும் மனதுக்குள்ளே எண்ணி,

அ(ன்)ன நடை கொடி இடை இயல் மயில் கமழும் அகில்
உடன் இளகிய ம்ருகமத களப புளகித கிரியினு(ம்) மயல்
கொடு திரிவேனும்
... அன்னப் பறவையைப் போன்ற நடை, கொடி
போன்ற இடை, மயில் போன்ற இயல்பு, நறு மணம் வீசும் அகிலுடன்
இழைந்துள்ள கஸ்தூரிக் கலவை, மகிழ்ச்சி தரும் மலை போன்ற மார்பகம்
இவற்றையுடைய விலைமகளிர் மீது மோகம் கொண்டு திரிகின்ற நானும்,

இரவு பகல் அற இகல் அற மலம் அற இயலும் மயல் அற
விழியில் நி(நீ)ர் இழிவர இதயம் உருகியெ ஒரு குள பதம்
உற
... இரவு பகல் என்ற வித்தியாசம் இல்லாதவாறு, பகையான எண்ணம்
அற, (ஆணவம், கன்மம், மாயை என்ற) மும் மலங்கள் அற,
பொருந்துகின்ற ஆசைகள் அற, கண்களில் கண்ணீர் ஒழுக, உள்ளம்
உருகி பாகு வெல்லம் போன்ற பதத்தை நிலையாகப் பொருந்த,

மடல் ஊடே எழுத அரியவள் குற மகள் இரு தன கிரியில்
முழுகின இளையவன் எனும் உரையின் இனிமை பெறுவதும்
இரு பதம் அடைவதும் ஒரு நாளே
... எழுதுவதற்கு முடியாத குற
மகளாகிய வள்ளி நாயகியின் இரண்டு மார்பகங்களாகிய மலைகளில்
முழுகிய இளையவனே என்கின்ற சொல்லானது எனக்கு இன்பம்
தருவதும், நான் உனது இரண்டு திருவடிகளைச் சேர்வதுமான ஒரு நாள்
வருமோ?

சுரபி மகவினை எழு பொருள் வினவிட மனுவின் நெறி
மணி அசைவு உற அவ் இசை மிகு துயரில் செவியினில் அடி
பட வினவுமின் அதி தீது
... பசு இறந்த தனது கன்றை எழுப்புதற்கு
வழியை ஆராய்ந்து நாடி மனு நீதிச் சோழனின் ஆராய்ச்சி மணியைச்
சென்று அசைத்து ஆட்ட, அந்த மணியின் ஒலி மிக்க துயரை விளைவித்து
அரசனின் காதுகளில் ஒலிக்க, மிகவும் கொடிய செயல் ஏதோ
நடந்திருக்கின்றது, போய் விசாரிக்கவும் என்று அவர் சொல்ல,

துணிவில் இது பிழை பெரிது என வரும் மநு உருகி அரகர
சிவ சிவ பெறுமது ஒர் சுரபி அலமர விழி புனல் பெருகிட
நடுவாகப் பரவி
... நிச்சயமாக இது பெரிய தவறாகும் என்று எழுந்து
வந்த மன்னனாகிய மநு மனம் கசிந்து, அரகர சிவசிவ என்ற வார்த்தைகள்
வரச் செய்த ஒரு பசு வேதனைப்பட்டு கண்ணீர் பெருகுதலைப் பார்த்து,
நடு நிலைமையை அறிந்து இறைவனைத் தியானித்து,

அதனது துயர் கொடு நடவிய பழுதின் மதலையை உடல் இரு
பிளவொடு படிய ரதம் அதை நடவிய மொழிபவன் அருள்
ஆரூர்ப் படியில் அறுமுக
... அந்தப் பசுவுக்கு துயரத்தைத்
தரும்படியாக ரதத்தை ஓட்டிய குற்றத்துக்கு ஆளான தன் மகனை உடல்
இரண்டு பிளவாகும்படி, அவன் மேல் படியுமாறு ரதத்தை நடத்தும்படி
சொன்னவனாகிய மநு நீதிச் சோழன் ஆட்சி செய்த திருவாரூர்* என்னும்
தலத்தில் வீற்றிருக்கும் ஆறு முகனே,

சிவசுத கணபதி இளைய குமர நிருப பதி சரவண பரவை
முறையிட அயில் கொடு நடவிய பெருமாளே.
... சிவபெருமானின்
மகனே, விநாயகப் பெருமானின் தம்பியே, குமரனே, அரசர்கள் தலைவனே,
சரவணப் பெருமாளே, கடல் முறை இடும்படி வேல் கொண்டு செலுத்திய
பெருமாளே.


* திருவாரூர் நாகப்பட்டினத்துக்கு மேற்கே 14 மைலில் உள்ளது. மூவரின்
தேவாரமும் போற்றும் முதுநகர்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.983  pg 2.984  pg 2.985  pg 2.986 
 WIKI_urai Song number: 825 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 821 - karamu muLariyin (thiruvArUr)

karamu muLariyin malarmuka mathikuzhal
     kanama theNumozhi kanikathir mulainakai
          kalaka miduvizhi kadalena vidamena ...... manathUdE

karuthi yananadai kodiyidai yiyalmayil
     kamazhu makiluda niLakiya mrukamatha
          kaLapa puLakitha kiriyinu mayalkodu ...... thirivEnum

iravu pakalaRa ikalaRa malamaRa
     iyalu mayalaRa vizhiyini rizhivara
          ithaya murukiye yorukuLa pathamuRa ...... madalUdE

yezhutha ariyavaL kuRamaka Liruthana
     kiriyil muzhukina iLaiyava nenumurai
          yinimai peRuvathu mirupatha madaivathu ...... morunALE

surapi makavinai yezhueporuL vinavida
     manuvi neRimaNi yasaivuRa visaimiku
          thuyaril seviyini ladipada vinavumi ...... nathitheethu

thuNivi lithupizhai perithena varumanu
     uruki yarakara sivasiva peRumathor
          surapi yalamara vizhipunal perukida ...... naduvAkap

paravi yathanathu thuyarkodu nadaviya
     pazhuthin mathalaiyai yudaliru piLavodu
          padiya rathamathai nadavida mozhipava ...... naruLArUrp

padiyi laRumuka sivasutha gaNapathi
     yiLaiya kumarani rupapathi saravaNa
          paravai muRaiyida ayilkodu nadaviya ...... perumALE.

......... Meaning .........

karamu(m) muLariyin malar muka mathi kuzhal kanamathu e(N)Nu(m) mozhi kani kathir mu(l)lai nakai kalakam idu vizhi kadal ena vidam ena manathu UdE karuthi: "Their hands are like the lotus; their face is like the moon; their hair is like the cloud; their dignified speech is sweet like the fruit; their bright teeth are like the jasmine; and their eyes that could cause a war are like the sea and the poison" - so considering in my mind,

a(n)na nadai kodi idai iyal mayil kamazhum akil udan iLakiya mrukamatha kaLapa puLakitha kiriyinu(m) mayal kodu thirivEnum: I have been roaming about with an obsessive passion for these whores with a gait like that of the swan, creeper-like waist, demeanor of the peacock, fragrant paste of incence and musk smeared on their body and an elating bosom that is like the mountain.

iravu pakal aRa ikal aRa malam aRa iyalum mayal aRa vizhiyil ni(nee)r izhivara ithayam urukiye oru kuLa patham uRa: Day in, day out, without any discrimination, in order to wipe away all thoughts of hostility, to destroy the three sludges (namely, arrogance, karma and delusion) and to sever the desires that attach themselves to me, with my eyes shedding tears and my mind being thawed like the molten jaggery and remaining in that molten state,

madal UdE ezhutha ariyavaL kuRa makaL iru thana kiriyil muzhukina iLaiyavan enum uraiyin inimai peRuvathum iru patham adaivathum oru nALE: I wish to feel the ecstatic pleasure of calling Your name as the Young One who dips deep into the twin mountain-like breasts of Goddess VaLLi, whose beauty cannot be described in words, and to attain Your twin hallowed feet; will there be a day for me to realise this wish, Oh Lord?

surapi makavinai ezhu poruL vinavida manuvin neRi maNi asaivu uRa av isai miku thuyaril seviyinil adi pada vinavumin athi theethu: When a cow was unable to bring her dead calf to life, she carefully considered all alternatives and finally shook the Bell of Investigation installed by the then king Manu Needhi ChOzhan. The ringing of that bell caused deep anguish to the king who surmised that some terrible injustice had happened and summoned his subordinates to inquire into the matter.

thuNivil ithu pizhai perithu ena varum manu uruki arakara siva siva peRumathu or surapi alamara vizhi punal perukida naduvAkap paravi: The king came out of his palace with a heavy heart concluding that a major blunder must have been committed. Looking at the cow in tears that evoked the words "Hara Hara Siva Siva" from the king's mouth, he stood steadfast in the path of impartiality and prayed to the Lord.

athanathu thuyar kodu nadaviya pazhuthin mathalaiyai udal iru piLavodu padiya ratham athai nadaviya mozhipavan aruL ArUrp padiyil aRumuka: Having realised that his son, the Prince, had caused a grievous hurt to the cow by driving his chariot over the calf killing it, he decided that his son must be punished in similar way by being run over by a chariot splitting the prince's body into two; that Manu Neethi ChOzhan ruled this town called ThiruvArUr* where You are seated, Oh Six-faced Lord!

sivasutha gaNapathi iLaiya kumara nirupa pathi saravaNa paravai muRaiyida ayil kodu nadaviya perumALE.: Oh Son of Lord SivA! Oh the Younger brother of Lord GaNapathi! Oh KumarA! Oh the Leader of the Kings! Oh Lord SaravaNA! You wielded the spear on the sea making it appeal to You fervently, Oh Great One!


* ThiruvarUr is 11 miles west of NAgappattiNam.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 821 karamu muLariyin - thiruvArUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]