திருப்புகழ் 811 அன்னம் மிசை  (கன்னபுரம்)
Thiruppugazh 811 annammisai  (kannapuram)
Thiruppugazh - 811 annammisai - kannapuramSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தன்னதனத் தன்னதனத் தன்னதனத் தன்னதனத்
     தன்னதனத் தனாதாத்த ...... தந்ததான

......... பாடல் .........

அன்னமிசைச் செந்நளிநச் சென்மிகணக் கந்நியமத்
     தன்னமயப் புலால்யாக்கை ...... துஞ்சிடாதென்

றந்நினைவுற் றன்னினைவுற் றன்னியரிற் றன்னெறிபுக்
     கன்னியசற் றுலாமூச்ச ...... டங்கயோகம்

என்னுமருட் கின்னமுடைப் பன்னவைகற் றின்னவைவிட்
     டின்னணமெய்த் தடாமார்க்க ...... மின்புறாதென்

றின்னதெனக் கென்னுமதப் புன்மைகெடுத் தின்னல்விடுத்
     தின்னதெனப் படாவாழ்க்கை ...... தந்திடாதோ

கன்னல்மொழிப் பின்னளகத் தன்னநடைப் பன்னவுடைக்
     கண்ணவிரச் சுறாவீட்டு ...... கெண்டையாளைக்

கன்னமிடப் பின்னிரவிற் றுன்னுபுரைக் கன்முழையிற்
     கன்னிலையிற் புகாவேர்த்து ...... நின்றவாழ்வே

பொன்னசலப் பின்னசலச் சென்னியினற் கன்னபுரப்
     பொன்னிநதிக் கராநீர்ப்பு ...... யங்கனாதா

பொன்மலையிற் பொன்னினகர்ப் புண்ணியர்பொற் பொன்மவுலிப்
     பொன்னுலகத் திராசாக்கள் ...... தம்பிரானே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அன்னம் மிசை செம் நளிநம் சென்மி கணக்கு அந் நியமத்து ...
அன்னப் பறவையின் மேல் அமர்பவனும், (திருமாலின் உந்தியிலுள்ள)
செந்தாமரையில் உதித்தவனுமாகிய பிரமன் விதித்த கணக்கில் உள்ள
அந்தக் கெடுகாலம் வரை நியமிக்கப்பட்டு இருந்ததின்படி,

அன்ன மயப் புலால் யாக்கை துஞ்சிடாது என்ற அந் நினைவு
உற்று
... சோற்றின் மயமான, மாமிசத்தோடு கூடிய இந்த உடல் அழிந்து
போகாது என்ற அந்த நினைவின் காரணமாக

அல் நினைவு உற்று அன்னியரில் தன்னெறி புக்கு ... பல மயக்க
எண்ணங்களைக் கொண்டு, அயலார் மீது ஐம்புலன்களின் வழியே
சென்று ஈடுபட்டு,

அன்னிய சற்று உலா மூச்சு அடங்க ... பின்னும் சிறிது சிறிதாக
உலாவுகின்ற மூச்சு அடங்கும்படி,

யோகம் என்னு மருள் கின்னம் உடை பல் நவை கற்று
இன்னவை விட்டு
... யோகம் என்ற மயக்கத்தைத் தரும், துன்பத்தைக்
கொடுக்கும், பல விதமான குற்றத்துக்கு இடமான நூல்களைக் கற்று, பின்
அங்ஙனம் கற்ற இன் பிற பாடங்களையும் விடுத்து,

இன்னணம் எய்த்து அடா மார்க்கம் இன்புறாது என்று ...
இவ்வாறாக இளைப்புற்றுச் செல்லும் தகாத வழிகள் இன்பத்தைத் தராது
என்று உணர்ந்து,

இன்னது எனக்கு என்னும் மதப் புன்மை கெடுத்து இன்னல்
விடுத்து
... இவ்வழிதான் எனக்குத் தகுந்தது என்கின்ற கொள்கையின்
இழிவுத் தன்மையை ஒழித்து, துன்பங்கள் யாவையும் ஓட்டி விலக்கி,

இன்னது எனப்படா வாழ்க்கை தந்திடாதோ ... இத் தன்மையது
என்று விளக்க முடியாத பேரின்ப வாழ்க்கையை உனது திருவருள்
தராதோ?

கன்னல் மொழி பின் அளகம் அத்து அன்ன நடை பன்ன
உடை
... கற்கண்டு போன்ற பேச்சையும், பின்னப்பட்ட கூந்தலையும்,
அன்னம் போன்ற நடையையும், வாழை இலைகளால் ஆகிய
ஆடையையும் கொண்டவளாய்,

அச் சுறா வீட்டு கண் அவிர் கெண்டையாளை ... அந்தச் சுறா
மீனையும் அடக்க வல்ல விளக்கம் கொண்டுள்ள கெண்டை மீன்
போன்ற கண்களை உடையவளாகிய வள்ளியை

கன்னமிடப் பின் இரவில் துன்னு புரைக் கல் முழையில் ...
களவு கொண்டு போவதற்காக, பொழுது விடிவதற்கு முன்,
பொருத்தமான இடமாகிய கல் குகையில்,

கல் நிலையில் புகா வேர்த்து நின்ற வாழ்வே ... கற்சிலை போல்
அசைவற்ற நிலையில் புகுந்து வேர்வையுறக் காத்திருந்த செல்வனே,

பொன் அசலப் பின் அசலச் சென்னியில் நல் கன்ன புர ...
பொன் மலையாகிய மேருவுக்குப் பின்பு அசைவற்றதான (எதற்கும்
கலங்காத) சோழ அரசனின் ஆட்சியில் உள்ள அழகிய கன்னபுரம்*
என்னும் தலத்தில் வீற்றிருந்து,

பொன்னி நதிக் கரா நீர்ப் புயங்க நாதா ... முதலைகள் வாழும்
காவேரி நதிக்கரையில் உள்ள, பாம்பினைச் சடையில் தரித்த
சிவபெருமானுக்குத் தலைவனே,

பொன் மலையில் பொன்னின் நகர்ப் புண்ணியர் ... கயிலாய
மலையிலும், லக்ஷ்மி வாழும் திரு வைகுண்டத்திலும் உள்ள
புண்ணியர்களுக்கும்,

பொற் பொன் மவுலிப் பொன் உலகத்து இராசாக்கள்
தம்பிரானே.
... அழகிய பொன் மகுடங்களை அணிந்த,
விண்ணுலகத்தில் உள்ள இந்திரர்களுக்கும் தம்பிரானே.


* கன்னபுரம் தற்போது கண்ணபுரம் என்று வழங்கப்படுகிறது. நன்னிலம் ரயில்
நிலையததுக்கு அருகில் உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.959  pg 2.960  pg 2.961  pg 2.962 
 WIKI_urai Song number: 815 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 811 - annam misai (kannapuram)

annamisaic cennaLinac cenmikaNak kanniyamath
     thannamayap pulAlyAkkai ...... thunjidAthen

Ranninaivut Ranninaivut Ranniyarit RanneRipuk
     kanniyasat RulAmUccha ...... dangayOkam

ennumarut kinnamudaip pannavaikat Rinnavaivit
     tinnaNameyth thadAmArkka ...... minpuRAthen

Rinnathenak kennumathap punmaikeduth thinnalviduth
     thinnathenap padAvAzhkkai ...... thanthidAthO

kannalmozhip pinnaLakath thannanadaip pannavudaik
     kaNNavirac chuRAveettu ...... keNdaiyALaik

kannamidap pinniravit Runnupuraik kanmuzhaiyiR
     kannilaiyiR pukAvErththu ...... ninRavAzhvE

ponnasalap pinnasalac chenniyinaR kannapurap
     ponninathik karAneerppu ...... yanganAthA

ponmalaiyiR ponninakarp puNNiyarpoR ponmavulip
     ponnulakath thirAsAkkaL ...... thambirAnE.

......... Meaning .........

annam misai cem naLinam cenmi kaNakku an niyamaththu: According to the time limit predetermined in my fate by the creator, BrahmA, who is seated on a swan and who emerged on a red lotus (from the navel of Lord Vishnu),

anna mayap pulAl yAkkai thunjidAthu enRa anninaivu utRu: I was fondly hoping that this body made of flesh, which totally depends on food, would never perish;

al ninaivu utRu anniyaril thanneRi pukku: my thoughts were full of delusion with my five senses wandering all over others through my sensory organs;

anniya satRu ulA mUcchu adanga yOkam ennu maruL kinnam udai pal navai katRu innavai vittu: then, slowly and steadily I practised control of my breath after learning from many texts the illusory, irritating and flawed subject called yOgA and then discarded all that I learnt;

innaNam eyththu adA mArkkam inpuRAthu enRu: realising that all these debilitating and improper methods would never make me happy,

innathu enakku ennum mathap punmai keduththu innal viduththu: destroying the ignoble conviction that my particular dogma is the only suitable course for me and eradicating all my miseries,

innathu enappadA vAzhkkai thanthidAthO: will You not kindly bless me with the blissful life that is beyond description?

kannal mozhi pin aLakam aththu anna nadai panna udai: Her speech was sweet like sugar-candy; Her hair was neatly braided; Her gait was like that of the swan; Her dress consisted of plantain leaves;

ac chuRA veettu kaN avir keNdaiyALai: Her eyes resembled kendai fish and were sharp enough to tame even a shark; She was VaLLi;

kannamidap pin iravil thunnu puraik kal muzhaiyil: and to abduct her, You chose the pre-dawn hour and an appropriate spot in a stony cave

kal nilaiyil pukA vErththu ninRa vAzhvE: and stood inside that cave like a motionless statue, sweating right through and waiting for her, my Treasure!

pon asalap pin asalac cenniyil nal kanna pura: This place Kannapuram* is in the ChOzhA kingdom, famous for its immovable strength, is next in rank only to the golden mount MEru;

ponni nathik karA neerp puyanga nAthA: You are seated here on the banks of the River KAvEri where crocodiles breed; and You are the master of Lord SivA who wears a serpent on His matted hair!

pon malaiyil ponnin nakarp puNNiyar: To all the blessed souls in Mount KailAsh and Sri Vaikuntam where Lakshmi dwells,

poR pon mavulip pon ulakaththu irAsAkkaL thambirAnE.: and to all the IndrAs of the celestial land wearing beautiful golden crowns, You are the Great Master, Oh Lord!


* Kannapuram is now known as KaNNapuram, located near Nannilam Railway Station.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 811 annam misai - kannapuram

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]