திருப்புகழ் 633 முலையை மறைத்து  (கழுகுமலை)
Thiruppugazh 633 mulaiyaimaRaiththu  (kazhugumalai)
Thiruppugazh - 633 mulaiyaimaRaiththu - kazhugumalaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தத்தத் தனத்த தானன
     தனதன தத்தத் தனத்த தானன
          தனதன தத்தத் தனத்த தானன ...... தனதான

......... பாடல் .........

முலையை மறைத்துத் திறப்ப ராடையை
     நெகிழ வுடுத்துப் படுப்பர் வாயிதழ்
          முறைமுறை முத்திக் கொடுப்பர் பூமல ...... ரணைமீதே

அலைகுலை யக்கொட் டணைப்ப ராடவர்
     மனவலி யைத்தட் டழிப்பர் மால்பெரி
          தவர்பொரு ளைக்கைப் பறிப்பர் வேசைக ...... ளுறவாமோ

தலைமுடி பத்துத் தெறித்து ராவண
     னுடல்தொளை பட்டுத் துடிக்க வேயொரு
          தநுவைவ ளைத்துத் தொடுத்த வாளியன் ...... மருகோனே

கலைமதி யப்புத் தரித்த வேணிய
     ருதவிய வெற்றித் திருக்கை வேலவ
          கழுகும லைக்குட் சிறக்க மேவிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

முலையை மறைத்துத் திறப்பர் ஆடையை நெகிழ உடுத்துப்
படுப்பர்
... மார்பினை மூடி மூடித் திறப்பார்கள். ஆடையைத் தளர
உடுத்துப் படுப்பார்கள்.

வாயிதழ் முறை முறை முத்திக் கொடுப்பர் பூ மலர் அணை
மீதே அலை குலையக் கொ(ட்)டு அணைப்பர்
... வாயிதழ்
ஊறலை மாற்றி மாற்றி முத்தத்தைக் கொடுப்பார்கள். பொலிவுள்ள மலர்ப்
படுக்கையின் மேல் (வருபவரை) நிலை குலையக் கொண்டு தழுவுவார்கள்.

ஆடவர் மன வலியைத் தட்டு அழிப்பர் மால் பெரிது அவர்
பொருளைக் கைப் பறிப்பர் வேசிகள் உறவாமோ
... ஆண்களின்
மன வலிமையைக் கலங்க வைப்பார்கள். மோக மயக்கம் பெரிதாகத் தந்து
கைப்பொருளைப் பறிப்பார்கள். இத்தகைய விலை மகளிரின் நட்பு எனக்கு
நல்லதாகுமோ?

தலை முடி பத்துத் தெறித்து ராவணன் உடல் தொளை பட்டுத்
துடிக்கவே ஒரு தநுவை வளைத்துத் தொடுத்த வாளியன்
மருகோனே
... ராவணனுடைய தலைகள் பத்தையும் சிதறடித்து உடல்
தொளைபட்டுத் துடித்திடவே, ஒப்பற்ற வில்லை வளைத்துச் செலுத்திய
அம்பை உடையவனாகிய ராமனின் மருகனே,

கலை மதி அப்புத் தரித்த வேணியர் உதவிய வெற்றித் திருக்
கை வேலவ
... ஒற்றைக் கலையில் நின்ற சந்திரன், நீர் (கங்கை)
இவைகளைத் தரித்த சடையை உடைய சிவபெருமான் அளித்த வெற்றி
வேலைக் கையில் ஏந்திய வேலனே,

கழுகு மலைக்குள் சிறக்க மேவிய பெருமாளே. ... கழுகு
மலையில்* சிறப்புடன் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* கழுகுமலை கோவில்பட்டிக்கு அருகில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் செல்லும் வழியில் உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.1033  pg 1.1034 
 WIKI_urai Song number: 415 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 633 - mulaiyai maRaiththu (Kazhugumalai)

mulaiyai maRaiththuth thiRappa rAdaiyai
     nekizha vuduththup paduppar vAyithazh
          muRaimuRai muththik koduppar pUmala ...... raNaimeethE

alaikulai yakkot taNaippa rAdavar
     manavali yaiththat tazhippar mAlperi
          thavarporu Laikkaip paRippar vEsaika ...... LuRavAmO

thalaimudi paththuth theRiththu rAvaNa
     nudalthoLai pattuth thudikka vEyoru
          thanuvaiva Laiththuth thoduththa vALiyan ...... marukOnE

kalaimathi yapputh thariththa vENiya
     ruthaviya vetRith thirukkai vElava
          kazhukuma laikkut chiRakka mEviya ...... perumALE.

......... Meaning .........

mulaiyai maRaiththuth thiRappar Adaiyai nekizha uduththup paduppar: They alternately expose and close their bosom; they lie down loosening their attire;

vAyithazh muRai muRai muththik koduppar pU malar aNai meethE alai kulaiyak ko(t)tu aNaippar: they repeatedly shower kisses, with saliva oozing from their lips; upon a fine-looking flowery bed, they knock down (their suitors) into a state of dizziness and hug them;

Adavar mana valiyaith thattu azhippar mAl perithu avar poruLaik kaip paRippar vEsikaL uRavAmO: they challenge the mental strength of men and shake them thoroughly; they offer delusory passion excessively and grab the suitors' belongings; does it do any good to me to seek the friendship of such whores?

thalai mudi paththuth theRiththu rAvaNan udal thoLai pattuth thudikkavE oru thanuvai vaLaiththuth thoduththa vALiyan marukOnE: The ten heads of RAvaNan were shattered and his body was pierced and left writhing in pain when He bent His matchless bow and wielded the arrow; and You are the nephew of that RAmA, Oh Lord!

kalai mathi apputh thariththa vENiyar uthaviya vetRith thiruk kai vElava: He wears on His matted hair the crescent moon with a lone phase and water (River Gangai); that Lord SivA presented You with the triumphant spear which You hold in Your hand, Oh Lord!

kazhuku malaikkuL siRakka mEviya perumALE.: You are seated grandly in Mount Kazhugumalai*, Oh Great One!


* Kazhugumalai is near KOvilpatti on the route to SrivillipuththUr.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 633 mulaiyai maRaiththu - kazhugumalai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]