திருப்புகழ் 610 மனையவள் நகைக்க  (ஞானமலை)
Thiruppugazh 610 manaiyavaLnagaikka  (gnAnamalai)
Thiruppugazh - 610 manaiyavaLnagaikka - gnAnamalaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தனத்த தான தனதன தனத்த தான
     தனதன தனத்த தான ...... தனதான

......... பாடல் .........

மனையவள் நகைக்க வூரி னனைவரு நகைக்க லோக
     மகளிரு நகைக்க தாதை ...... தமரோடும்

மனமது சலிப்ப நாய னுளமது சலிப்ப யாரும்
     வசைமொழி பிதற்றி நாளு ...... மடியேனை

அனைவரு மிழிப்ப நாடு மனவிருள் மிகுத்து நாடி
     னகமதை யெடுத்த சேம ...... மிதுவோவென்

றடியனு நினைத்து நாளு முடலுயிர் விடுத்த போது
     மணுகிமு னளித்த பாத ...... மருள்வாயே

தனதன தனத்த தான எனமுர சொலிப்ப வீணை
     தமருக மறைக்கு ழாமு ...... மலைமோதத்

தடிநிக ரயிற்க டாவி யசுரர்க ளிறக்கு மாறு
     சமரிடை விடுத்த சோதி ...... முருகோனே

எனைமன முருக்கி யோக அநுபுதி யளித்த பாத
     எழுதரிய பச்சை மேனி ...... யுமைபாலா

இமையவர் துதிப்ப ஞான மலையுறை குறத்தி பாக
     இலகிய சசிப்பெண் மேவு ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

மனையவள் நகைக்க வூரின் அனைவரு நகைக்க ... மனைவி
நகைக்கவும், ஊரவர் யாவரும் நகைக்கவும்,

லோக மகளிரு நகைக்க ... உலகத்திலுள்ள மாதர்களெல்லாம்
நகைக்கவும்,

தாதை தமரோடும் மனமது சலிப்ப ... தந்தையும் சுற்றத்தாரும்
உள்ளம் வெறுப்படையவும்,

நாயன் உளமது சலிப்ப ... என்னுடைய மனமும் மிகச் சலிப்படையவும்,

யாரும் வசைமொழி பிதற்றி ... எல்லோரும் பழிமொழிகளை
ஆராயாமல் கூறி,

நாளும் அடியேனை அனைவரும் இழிப்ப ... தினம்தோறும்
என்னை அனைவரும் இகழவும்,

நாடு மனவிருள் மிகுத்து ... எண்ணமிடும் மனத்தில் இருள் மிகுந்து

நாடின் அகமதை யெடுத்த சேமம் ... யோசித்துப் பார்த்தால் நான்
பிறந்து பெற்ற பயன்

இதுவோவென்று அடியனு நினைத்து நாளும் ... இதுதானோ
என்று நானும் நாள்தோறும் நினைத்து

உடலுயிர் விடுத்த போதும் ... கடைசியில் உடலினின்றும் உயிரை
விடத் துணிந்த சமயத்தில்*

அணுகிமுன் அளித்த பாதம் அருள்வாயே ... என்னருகே வந்து
முன்பு நீ அளித்த பாத தீக்ஷையை இப்போதும் அருள்வாயாக.

தனதன தனத்த தான என முரசொலிப்ப ... தனதன தனத்த
தான என்ற தாளத்தில் முரசு ஒலிக்க,

வீணை தமருக மறைக்குழாமும் அலைமோத ... வீணை,
உடுக்கை, வேத கோஷங்கள் இவையாவும் அலைமோதுவது போலப்
பெருக,

தடிநிகர் அயிற்கடாவி ... மின்னல் போன்ற ஒளிவிடும்
வேலாயுதத்தை வீசி

அசுரர்கள் இறக்குமாறு சமரிடை விடுத்த சோதி
முருகோனே
... அசுரர்கள் மாயும்படி போர்க்களத்தில் செலுத்திய
ஜோதி முருகனே,

எனைமனம் உருக்கி யோக அநுபுதி யளித்த பாத ... என்
மனத்தை உருக்கி, யோக அநுபூதியை* அளித்த திருவடிகளை
உடையவனே,

எழுதரிய பச்சை மேனி உமைபாலா ... எழுதுதற்கு அரியதான
மரகதப் பச்சை மேனியள் உமாதேவியின் பாலனே,

இமையவர் துதிப்ப ஞான மலையுறை குறத்தி பாக ... தேவர்கள்
துதிக்க ஞானமலையில்** வீற்றிருக்கும் குறத்தி வள்ளியின்
மணவாளனே,

இலகிய சசிப்பெண் மேவு பெருமாளே. ... விளங்குகின்ற
இந்திராணியின் மகள் தேவயானை விரும்பும் பெருமாளே.


* அருணகிரிநாதரின் வாழ்க்கை வரலாறு இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. தம்
வாழ்க்கைத் துன்பத்தை நினைத்து உயிர் விடத் துணிந்ததையும், முருகன்
அவருக்கு பாத தீக்ஷை தந்து யோக அநுபூதி அருளிய திறனையும் இங்கு
விளக்குகின்றார்.


** ஞானமலை நாமக்கல்லுக்கு அருகில் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.975  pg 1.976  pg 1.977  pg 1.978 
 WIKI_urai Song number: 392 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 610 - manaiyavaL nagaikka (gnAnamalai)

manaiyavaL nagaikka Urin anaivaru nagaikka lOka
     magaLiru nagaikka thAdhai ...... thamarOdum

manamadhu salippa nAyan uLamadhu salippa yArum
     vasaimozhi pidhatri nALum ...... adiyEnai

anaivarum izhippa nAdu manaviruL miguththu nAdin
     agamadhai eduththa sEmam ...... idhuvOvendru

adiyanu ninaiththu nALum udaluyir viduththa pOdhum
     aNugimun aLiththa pAdham ...... aruLvAyE

thanathana thanaththa thAna enamura solippa veeNai
     thamaruga maRaikku zhAmum ...... alaimOdhath

thadiniga rayiRka dAvi asurargaL iRakku mARu
     samaridai viduththa jOthi ...... murugOnE

enaimana murukki yOga anubuthi aLiththa pAdha
     ezhudhariya pacchai mEni ...... umaibAlA

imaiyavar thudhippa gnAna malaiyuRai kuRaththi pAga
     ilagiya sasippeN mEvu ...... perumALE.

......... Meaning .........

manaiyavaL nagaikka Urin anaivaru nagaikka: My wife laughed at me, and the entire town also laughed at me;

lOka magaLiru nagaikka: all the women of this world laughed at me;

thAdhai thamarOdum manamadhu salippa: my father and all relatives were disgusted with me;

nAyan uLamadhu salippa: I felt like a dog with a mind completely frustrated;

yArum vasaimozhi pidhatri nALum adiyEnai: everyday, I was called awful names by each and everyone;

anaivarum izhippa: and I became the target of all the people's jeering.

nAdu manaviruL miguththu: My mind could not think and became totally dark.

nAdin agamadhai eduththa sEmam idhuvOvendru adiyanu ninaiththu nALum: If I could think at all, the only thought that came to my mind everyday was "What is the purpose of my life in this body?".

udaluyir viduththa pOdhum aNugimun: When my body prepared itself to shed its life, You came towards me*

aLiththa pAdham aruLvAyE: and gracefully showed me Your two feet; will You show them again?

thanathana thanaththa thAna enamura solippa: The drums beat to the meter "thanathana thanaththa thAna";

veeNai thamaruga maRaikku zhAmum alaimOdhath: and the instrument VeenNai, hand-drums (udukkai) and the chanting of VEdAs by multitude of people were all sounding like sea waves, when

thadiniga rayiRka dAvi asurargaL iRakku mARu: You took Your spear, shining like a lightning, and forcefully threw it against the demons (asuras)

samaridai viduththa jOthi murugOnE: in the battlefield, Oh MurugA, the Luminous One!

enaimana murukki yOga anubuthi aLiththa pAdha: My heart simply melted when You preached me the yOgA Experience by showing Your lotus feet!*

ezhudhariya pacchai mEni umaibAlA: You are the son of UmAdEvi whose emerald-green colour is undescribable!

imaiyavar thudhippa gnAna malaiyuRai kuRaththi pAga: All the DEvAs praise You at GnAnamalai** which is the abode of Yourself and Your consort VaLLi, the damsel of the KuRavAs!

ilagiya sasippeN mEvu perumALE.: You are also the consort of beautiful DEvayAnai, the daughter of IndrANi, Oh Great One!


* These incidents actually took place in the life of AruNagirinAthar. Murugan came to his rescue when he attempted suicide by jumping from the tower of the temple at ThiruvaNNAmalai and preached to him the yOgA Experience.


** GnAnamalai is said to be near NAmakkal.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 610 manaiyavaL nagaikka - gnAnamalai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]