திருப்புகழ் 585 அன்பாக வந்து  (திருச்செங்கோடு)
Thiruppugazh 585 anbAgavandhu  (thiruchchengkodu)
Thiruppugazh - 585 anbAgavandhu - thiruchchengkoduSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தந்தான தந்த தந்தான தந்த
     தந்தான தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

அன்பாக வந்து உன்றாள் பணிந்து
     ஐம்பூத மொன்ற ...... நினையாமல்

அன்பால் மிகுந்து நஞ்சாரு கண்க
     ளம்போரு கங்கள் ...... முலைதானும்

கொந்தே மிகுந்து வண்டாடி நின்று
     கொண்டாடு கின்ற ...... குழலாரைக்

கொண்டே நினைந்து மன்பேது மண்டி
     குன்றா மலைந்து ...... அலைவேனோ

மன்றாடி தந்த மைந்தா மிகுந்த
     வம்பார் கடம்பை ...... யணிவோனே

வந்தே பணிந்து நின்றார் பவங்கள்
     வம்பே தொலைந்த ...... வடிவேலா

சென்றே யிடங்கள் கந்தா எனும்பொ
     செஞ்சேவல் கொண்டு ...... வரவேணும்

செஞ்சாலி கஞ்ச மொன்றாய் வளர்ந்த
     செங்கோ டமர்ந்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அன்பாக வந்து உன்தாள் பணிந்து ... அன்புடன் வந்து உன்
பாதங்களைப் பணிந்து,

ஐம்பூதம் ஒன்ற நினையாமல் ... பஞ்ச பூதங்களுடனும்
ஒருவழிப்பட்டு உன்னை நினையாமல்,

அன்பால் மிகுந்து ... அன்பு அதிகமாய்ப் போய்,

நஞ்சாரு கண்கள் ... விஷம் நிறைந்த கண்களும்,

அம்போருகங்கள் முலைதானும் ... தாமரை மொட்டுப் போன்ற
மார்பகங்களும்,

கொந்தே மிகுந்து ... பூங்கொத்துக்கள் நிறைந்து

வண்டாடி நின்று கொண்டாடுகின்ற ... வண்டுகள் விளையாடி
மகிழ்கின்ற

குழலாரைக் கொண்டே நினைந்து ... கூந்தலும் உடைய பொது
மகளிரை மனதில் நினைத்தே,

மன்பேது மண்டி ... மிக்க அறியாமை பெருகி

குன்றா மலைந்து அலைவேனோ ... மனம் குன்றி ஒருவழிப்படாது
அலைந்து திரிவேனோ?

மன்றாடி தந்த மைந்தா ... சபையில் நடனமாடும் சிவபிரான் தந்த
குமரனே,

மிகுந்த வம்பார் கடம்பை அணிவோனே ... மிக்க வாசனை
நிறைந்த கடப்பமாலையை அணிபவனே,

வந்தே பணிந்து நின்றார் பவங்கள் ... வந்து பணிந்து நின்ற
அடியார்களின் பிறப்புக்களை

வம்பே தொலைந்த வடிவேலா ... அடியோடு தொலைக்கும்
கூரிய வேலை உடையவனே,

சென்றே யிடங்கள் கந்தா எனும்பொ ... பல இடங்களுக்கும்
சென்று கந்தா என அழைக்கும்போது

செஞ்சேவல் கொண்டு வரவேணும் ... செவ்விய சேவலை ஏந்தி
என்முன் வரவேண்டும்.

செஞ்சாலி கஞ்சம் ஒன்றாய் வளர்ந்த ... செந்நெல் பயிரும்
தாமரையும் ஒன்றாக வளரும்

செங்கோடு அமர்ந்த பெருமாளே. ... திருச்செங்கோட்டில்*
வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* திருச்செங்கோடு சேலம் மாவட்டம் சங்கரிதுர்க்கம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து
6 மைல் தொலைவில் மலைமீது உள்ளது. மலை பாம்பின் உருவில் இருப்பதால்
நாகமலை என்றும், சிவந்து இருப்பதால் திருச்செங்கோடு என்றும் பெயர் பெற்றது.


'செங்கோடனைக் கண்டுதொழ நாலாயிரம் கண் படைத்திலனே அந்த நான்முகனே'
- என கந்தர் அலங்காரத்தில் சுவாமிகள் பாடியுள்ளார்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.907  pg 1.908  pg 1.909  pg 1.910 
 WIKI_urai Song number: 367 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Ms Shanthi Krishnakumar
சாந்தி கிருஷ்ணகுமார்

Ms Shanthi Krishnakumar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 585 - anbAga vandhu (thiruchchengkOdu)

anbAga vandhu unthAL paNindhu
     aimbUtha mondra ...... ninaiyAmal

anbAl migundhu nanjAru kaNgaL
     ambOru gangaL ...... mulaithAnum

kondhE migundhu vaNdadi nindru
     koNdAdu gindra ...... kuzhalAraik

koNdE ninaindhu manbEdhu maNdi
     kundrA malaindhu ...... alaivEnO

mandrAdi thandha maindhA migundha
     vambAr kadambai ...... aNivOnE

vandhE paNindhu nindrAr bavangaL
     vambE tholaindha ...... vadivElA

sendrE idangaL kandhA enumpo
     senchEval koNdu ...... varavENum

senchAli kanja mondrAy vaLarndha
     sengkOdamarndha ...... perumALE.

......... Meaning .........

anbAga vandhu unthAL paNindhu: (Instead of) coming to You filled with love and falling at Your feet,

aimbUtha mondra ninaiyAmal: with all the five elements mingling within me in my thought riveted on You,

anbAl migundhu: I roam around with excessive infatuation for women and

nanjAru kaNgaL: (falling for) eyes filled with poison,

ambOru gangaL mulaithAnum: breasts like lotus buds,

kondhE migundhu vaNdadi nindru koNdAdu gindra kuzhalAraik: and women with a bunch of flowers on their hair, with beetles humming around!

koNdE ninaindhu: Constantly thinking about them,

manbEdhu maNdi: my ignorance intensifies;

kundrA malaindhu alaivEnO: and with depressed mind, I am wandering in a perplexed state - how long can I go on like this?

mandrAdi thandha maindhA: You are the son of the Cosmic Dancer at Shrines!

migundha vambAr kadambai aNivOnE: You wear the fragrant kadappa garland!

vandhE paNindhu nindrAr: For those devotees that bow to You,

bavangaL vambE tholaindha vadivElA: their future births are completely ended by Your sharp spear!

sendrE idangaL kandhA enumpo: Wherever I go, if I simply call You "KandhA",

senchEval koNdu varavENum: You must come to me with Your Red Rooster!

senchAli kanja mondrAy vaLarndha: There is a place where red paddy and lotus grow together,

sengkOdamarndha perumALE.: which is known as ThiruchchengkOdu*, where You reside, Oh Great One!


* ThiruchchengkOdu is in SAlem District of Tamil NAdu, 6 miles away from Sankaridurgam railway station.
As the mount is reddish in colour, the name ThiruchchengkOdu -Red Hill- was given.


In Kandhar AlangkAram, Sri AruNagirinAthar sings about ChenkOdan (Murugan): to see His beauty, he wishes BrahmA, the Creator, had blessed him with 4,000 eyes!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 585 anbAga vandhu - thiruchchengkodu

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]