திருப்புகழ் 541 அகத்தினைக் கொண்டு  (திருக்கழுக்குன்றம்)
Thiruppugazh 541 agaththinaikkoNdu  (thirukkazhukkundRam)
Thiruppugazh - 541 agaththinaikkoNdu - thirukkazhukkundRamSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்த தத்தம் தத்தன தானன
     தனத்த தத்தம் தத்தன தானன
          தனத்த தத்தம் தத்தன தானன ...... தனதான

......... பாடல் .........

அகத்தி னைக்கொண் டிப்புவி மேல்சில
     தினத்து மற்றொன் றுற்றறி யாதுபின்
          அவத்துள் வைக்குஞ் சித்தச னாரடு ...... கணையாலே

அசுத்த மைக்கண் கொட்புறு பாவையர்
     நகைத்து ரைக்கும் பொய்க்கடல் மூழ்கியெ
          அலக்க ணிற்சென் றுத்தடு மாறியெ ...... சிலநாள்போய்

இகத்தை மெய்க்கொண் டிப்புவி பாலர்பொன்
     மயக்கி லுற்றம் பற்றைவி டாதுட
          லிளைப்பி ரைப்பும் பித்தமு மாய்நரை ...... முதிர்வாயே

எமக்க யிற்றின் சிக்கினி லாமுனுன்
     மலர்ப்ப தத்தின் பத்திவி டாமன
          திருக்கு நற்றொண் டர்க்கிணை யாகவு ...... னருள்தாராய்

புகழ்ச்சி லைக்கந் தர்ப்பனு மேபொடி
     படச்சி ரித்தண் முப்புர நீறுசெய்
          புகைக்க னற்கண் பெற்றவர் காதலி ...... யருள்பாலா

புவிக்குள் யுத்தம் புத்திரர் சேயர
     சனைத்து முற்றுஞ் செற்றிட வேபகை
          புகட்டி வைக்குஞ் சக்கிர பாணிதன் ...... மருகோனே

திகழ்க்க டப்பம் புட்பம தார்புய
     மறைத்து ருக்கொண் டற்புத மாகிய
          தினைப்பு னத்தின் புற்றுறை பாவையை ...... யணைசீலா

செகத்தி லுச்சம் பெற்றம ராவதி
     யதற்கு மொப்பென் றுற்றழ கேசெறி
          திருக்க ழுக்குன் றத்தினில் மேவிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அகத்தினைக் கொண்டு இப்புவி மேல் சில தினத்து மற்று
ஒன்று உற்று அறியாது
... இல்லறத்தைத் தழுவி இந்தப் பூமியில்
சில நாட்கள் வேறு ஒரு நல்ல மார்க்கத்தையும் தெரிந்து கொள்ளாமல்,

பின் அவத்துள் வைக்கும் சித்தசனார் அடு கணையாலே
அசுத்த மைக் கண் கொட்பு உறு பாவையர் நகைத்து
உரைக்கும் பொய்க்கடல் மூழ்கியெ
... பின்பு பயனில்லாத (கேடு
தரத்தக்க) மன்மதன் செலுத்தி வருத்தும் அம்பால், அசுத்தமானதும்
மை பூசியதுமான கண்களைச் சுழற்றும் பெண்கள் சிரித்துப் பேசும்
பொய் என்னும் கடலில் முழுகி,

அலக்க(ண்)ணில் சென்றுத் தடுமாறியெ சில நாள் போய்
இகத்தை மெய்க் கொண்டு இப்புவி பாலர் பொன் மயக்கில்
உற்று
... துக்கத்தில் பட்டு நிலை தடுமாறி இங்ஙனம் சில நாட்கள்
போக, இம்மை வாழ்வை மெய் என்று எண்ணி, இந்தப் பூமி,
குழந்தைகள், பொருள் ஆகிய மாயையில் அகப்பட்டு,

அம் பற்றை விடாது உடலில் இளைப்பு இரைப்பும்
பித்தமுமாய் நரை முதிர்வா(கி)யே எமக் கயிற்றின் சிக்கி
நி(ல்)லா முன்
... அந்த ஆசையை விடாமல் உடலில் சோர்வு, மூச்சு
வாங்குதல், பித்தம் முதலிய நோய்கள் மேலிட, தலை மயிர் நரைத்து
கிழவனாகி, நமனுடைய பாசக் கயிற்றில் சிக்குண்டு நான் நிற்பதற்கு
முன்னதாக,

உன் மலர்ப் பதத்தின் பத்தி விடா மனது இருக்கு(ம்) நல்
தொண்டர்க்கு இணையாக உன் அருள் தாராய்
... உன்னுடைய
மலர் போன்ற திருவடிகளில் பக்தியை விடாதுள்ள மனதைப் பெற்ற
நல்ல அடியார்களுக்கு நானும் சமமாகும்படி உன்னுடைய
திருவருளைத் தந்தருளுக.

புகழ்ச் சிலைக் கந்தர்ப்பனுமே பொடி படச் சிரித்து அண்
முப்புர(ம்) நீறு செய் புகைக் கனல் கண் பெற்றவர் காதலி
அருள் பாலா
... யாவரும் புகழும் (கரும்பு) வில்லை ஏந்திய மன்மதனும்
எரிந்து போகவும் சிரித்து, தம்மை அணுகி வந்த திரிபுரத்தையும்
சாம்பலாக்கிய புகை நெருப்பைக் கொண்ட நெற்றிக்கண்ணை
உடையவரான சிவபெருமானுடய காதலியாகிய பார்வதி பெற்றருளின
மகனே.

புவிக்குள் யுத்தம் புத்திரர் சேய் அரசு அனைத்து(ம்) முற்றும்
செற்றிடவே பகை புகட்டி வைக்கும் சக்கிர பாணி தன்
மருகோனே
... பூமியில் போர் வரவும் (திருதராஷ்டிரனின்) பிள்ளைகள்,
அவர்களின் குழந்தைகள், இதர அரசர்கள் யாவரும் முழுப் பகையாகவும்,
(மகாபாரதப்) போரைத் துவக்கி வைத்த, சக்ராயுதத்தைக் கையில் ஏந்திய,
திருமாலின் மருகனே,

திகழ்க் கடப்பம் புட்பமது ஆர் புய(ம்) மறைத்து உருக்
கொண்ட அற்புதமாகிய தினைப் புனத்து இன்புற்று உறை
பாவையை அணை சீலா
... விளங்கும் கடப்ப மலர் மாலை நிறைந்த
தோள்களை மறைத்து வேறு கோலத்தைப் பூண்டு, அற்புதம் நிறைந்த
வள்ளி மலையில் உள்ள தினைப் புனத்தில் இன்பமாக வாழ்ந்த
வள்ளியைத் தழுவும் குணவானே,

செகத்தில் உச்சம் பெற்ற அமராவதி அதற்கும் ஒப்ப என்று
அழகே செறி திருக் கழுக் குன்றத்தினில் மேவிய
பெருமாளே.
... பூமியில் மேலான சிறப்பைப் பெற்று, தேவேந்திரன்
தலைநகராகிய அமராவதிக்கு ஒப்பாகும் என்று விளங்கும்படி அழகு
நிறைந்த திருக்கழுக் குன்றத்தில்* வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* திருக்கழுக்குன்றத்தின் தலவிருட்சம் வாழையாதலால் இதற்கு 'கதலிவனம்' என்றும் பெயர்.


இத்தலம் செங்கற்பட்டு ரயில் நிலையத்துக்கு தென்கிழக்கில் 9 மைலில் உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.785  pg 1.786  pg 1.787  pg 1.788 
 WIKI_urai Song number: 324 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 541 - agaththinaik koNdu (thirukkazhukkundram)

akaththi naikkoN dippuvi mElsila
     thinaththu matRon RutRaRi yAthupin
          avaththuL vaikkum chiththasa nAradu ...... kaNaiyAlE

asuththa maikkaN kotpuRu pAvaiyar
     nakaiththu raikkum poykkadal mUzhkiye
          alakka NiRchen Ruththadu mARiye ...... silanALpOy

ikaththai meykkoN dippuvi pAlarpon
     mayakki lutRam patRaivi dAthuda
          liLaippi raippum piththamu mAynarai ...... muthirvAyE

emakka yitRin sikkini lAmunun
     malarppa thaththin paththivi dAmana
          thirukku natRoN darkkiNai yAkavu ...... naruLthArAy

pukazhcchi laikkan tharppanu mEpodi
     padacchi riththaN muppura neeRusey
          pukaikka naRkaN petRavar kAthali ...... yaruLbAlA

puvikkuL yuththam puththirar sEyara
     sanaiththu mutRum chetRida vEpakai
          pukatti vaikkum chakkira pANithan ...... marukOnE

thikazhkka dappam putpama thArpuya
     maRaiththu rukkoN daRputha mAkiya
          thinaippu naththin putRuRai pAvaiyai ...... yaNaiseelA

sekaththi luccham petRama rAvathi
     yathaRku moppen RutRazha kEseRi
          thirukka zhukkun Raththinil mEviya ...... perumALE.

......... Meaning .........

akaththinaik koNdu ippuvi mEl sila thinaththu matRu onRu utRu aRiyAthu: Adopting family life, some people fritter away a few days without knowing any other righteous way;

pin avaththuL vaikkum siththasanAr adu kaNaiyAlE asuththa maik kaN kodpu uRu pAvaiyar nakaiththu uraikkum poykkadal mUzhkiye: after some time, they are afflicted by the futile (and destructive) arrows wielded by Manmathan (God of Love) and sink in the sea of lies spoken by giggling girls with dirty eyes painted with black pigment;

alakka(N)Nil senRuth thadumARiye sila nAL pOy ikaththai meyk koNdu ippuvi pAlar pon mayakkil utRu: after spending a few days of misery with no sense of balance, they are ensnared in a delusion about this earth, their children and their wealth which they firmly believe to be real;

am patRai vidAthu udalil iLaippu iraippum piththamumAy narai muthirvA(ki)yE emak kayitRin sikki ni(l)lA mun: while holding on to their attachment, they are overcome by bodily diseases like exhaustion, shortness of breath and biliousness making them grow old with greying hair; (like them) before I stand in front of Yaman (God of Death) with His long rope of bondage clasping me around,

un malarp pathaththin paththi vidA manathu irukku(m) nal thoNdarkku iNaiyAka un aruL thArAy: kindly bless me graciously making me a peer of Your good devotees who have a steadfast devotion to Your hallowed lotus feet, Oh Lord!

pukazhc chilaik kantharppanumE podi padac chiriththu aN muppura(m) neeRu sey pukaik kanal kaN petRavar kAthali aruL pAlA: His laugh was enough to burn down Manmathan holding a bow of sugarcane praised by all; He reduced the Thiripuram which closed in on Him to ash with His smoke-spewing fiery eye on His forehead; He is Lord SivA, and You are the dear son graciously delivered by His loving Consort PArvathi!

puvikkuL yuththam puththirar sEy arasu anaiththu(m) mutRum setRidavE pakai pukatti vaikkum sakkira pANi than marukOnE: He initiated the great (MahAbhArathA) epic war in which (King DridharAshtrA's) sons and their children, along with many other kings, became absolute enemies; He is Lord VishNu who holds the disc as a weapon in His hand!

thikazhk kadappam pudpamathu Ar puya(m) maRaiththu uruk koNda aRputhamAkiya thinaip punaththu inputRu uRai pAvaiyai aNai seelA: Concealing Your broad shoulders wearing the elegant garland made of kadappa flowers, You assumed several disguises and hugged VaLLi, the damsel living happily in the fields of millet in the wonderful mountain VaLLimalai, Oh Virtuous One!

sekaththil uccham petRa amarAvathi athaRkum oppa enRu azhakE seRi thiruk kazhuk kunRaththinil mEviya perumALE.: This town is famous in this world, comparable to AmarAvathi, the capital city of IndrA; You are seated in this beautiful place, Thiruk kazhukkundRam*, Oh Great One!


* ThirukkazhukkundRam has plantain as the temple tree; so it is also known as Kathalivanam. This town is 9 miles southeast of Chengalpattu Railway Station.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 541 agaththinaik koNdu - thirukkazhukkundRam

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]