திருப்புகழ் 515 பரமகுரு நாத  (சிதம்பரம்)
Thiruppugazh 515 paramagurunAdha  (chidhambaram)
Thiruppugazh - 515 paramagurunAdha - chidhambaramSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தான தனதனன தான
     தனதனன தானத் ...... தனதானா

......... பாடல் .........

பரமகுரு நாத கருணையுப தேச
     பதவிதரு ஞானப் ...... பெருமாள்காண்

பகலிரவி லாத ஒளிவெளியில் மேன்மை
     பகருமதி காரப் ...... பெருமாள்காண்

திருவளரு நீதி தினமனொக ராதி
     செகபதியை யாளப் ...... பெருமாள்காண்

செகதலமும் வானு மருவையவை பூத
     தெரிசனைசி வாயப் ...... பெருமாள்காண்

ஒருபொருள தாகி அருவிடையை யூரு
     முமைதன்மண வாளப் ...... பெருமாள்காண்

உகமுடிவு கால மிறுதிகளி லாத
     உறுதியநு பூதிப் ...... பெருமாள்காண்

கருவுதனி லூறு மருவினைகள் மாய
     கலவிபுகு தாமெய்ப் ...... பெருமாள்காண்

கனகசபை மேவி அனவரத மாடு
     கடவுள்செக சோதிப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பரமகுரு நாத கருணையுப தேச ... பரமசிவனுக்கும் குருநாதனே,
கருணையுடன் உபதேசிப்பவனே,

பதவிதரு ஞானப் பெருமாள்காண் ... அருட் பதவிகளைத்
தருகின்ற பெருமாள் நீதான்.

பகலிரவிலாத ஒளிவெளியில் ... பகலும் இரவும் அற்றதான ஞான
ஒளிவீசும் சிதாகாச வெளியில்

மேன்மை பகரும் அதிகாரப் பெருமாள்காண் ... மேலான
உண்மைப் பொருளை விளக்கும் அதிகாரம் கொண்டுள்ள பெருமாள்
நீதான்.

திருவளரு நீதி தின மனொகர ஆதி ... முக்திச் செல்வத்தை
வளர்க்கின்ற நீதியே, நித்ய மனோகரனே, ஆதிப் பரம்பொருளே,

செகபதியை யாளப் பெருமாள்காண் ... உலகிலுள்ள மன்னர்களை
எல்லாம் ஆள்கின்ற பெருமாள் நீதான்.

செகதலமும் வானு மருவு ஐ அவை பூத ... மண்ணும், விண்ணும்,
அவற்றில் பொருந்தியுள்ள ஐந்து பூதங்களிலும் கலந்து விளங்கி

தெரிசனைசிவாயப் பெருமாள்காண் ... தரிசனம் தரும் சிவாயநம
என்ற பஞ்சாட்சரப் பொருளான பெருமாள் நீதான்*.

ஒருபொருள் அதாகி அருவிடையை யூரும் ... ஏக வஸ்துவாகி
அருமையான ரிஷப வாகனத்தில் ஏறுகின்ற

உமைதன்மண வாளப் பெருமாள்காண் ... பார்வதியின் மணவாளப்
பெருமாளும் நீதான்*.

உகமுடிவு காலம் இறுதிகளிலாத ... பிரபஞ்சங்களின் யுக முடிவு,
காலம், இறுதிகள் என்பவை இல்லாத

உறுதி அநுபூதிப் பெருமாள்காண் ... நிலைபெற்ற சிவாநுபூதியைத்
தந்தருளும் பெருமாள் நீதான்.

கருவுதனில் ஊறும் அருவினைகள் மாய ... கருக்குழியிலிருந்தே
ஊறி வருகின்ற கொடிய வினைகள் அழிய

கலவிபுகு தாமெய்ப் பெருமாள்காண் ... மீண்டும் என்னை மாயப்
பிரபஞ்ச சேர்க்கையில் புகுத்தாத பெருமாள் நீதான்.

கனகசபை மேவி அனவரதம் ஆடு ... பொன்னம்பலத்தில்
(சிதம்பரம்) பொருந்தி எப்போதும் திருநடனம் புரிகின்ற*

கடவுள்செக சோதிப் பெருமாளே. ... தெய்வமாகின்ற
ஜெகஜ்ஜோதியான பெருமாளே.


* சிதம்பரத்து நடராஜனை முருகனாகவே அருணகிரிநாதர் காண்கிறார்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.553  pg 2.554  pg 2.555 
 WIKI_urai Song number: 654-1 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Kumaravayaloor Thiru T. Balachandhar
'குமார வயலூர்' திரு T. பாலசந்தர்

Thiru T. Balachandhar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 515 - paramaguru nAdha (chidhambaram)

paramaguru nAtha karuNaiyupa thEsa
     pathavitharu nyAnap ...... perumALkAN

pakaliravi lAtha oLiveLiyil mEnmai
     pakarumathi kArap ...... perumALkAN

thiruvaLaru neethi thinamanoka rAthi
     sekapathiyai yALap ...... perumALkAN

sekathalamum vAnu maruvaiyavai pUtha
     therisanaisi vAyap ...... perumALkAN

oruporuLa thAki aruvidaiyai yUru
     mumaithanmaNa vALap ...... perumALkAN

ukamudivu kAla miRuthikaLi lAtha
     uRuthiyanu pUthip ...... perumALkAN

karuvuthani lURu maruvinaikaL mAya
     kalavipuku thAmeyp ...... perumALkAN

kanakasabai mEvi anavaratha mAdu
     kadavuLseka jOthip ...... perumALE.

......... Meaning .........

paramakuru nAtha karuNaiyupa thEsa: You are the Master of Lord SivA; and You preach very graciously.

pathavitharu nyAnap perumALkAN: You are the Lord who grants blissful positions in the heaven.

pakaliravilAtha oLiveLiyil: In the bright cosmic space, where there is no day or night,

mEnmai pakarum athikArap perumALkAN: You are the Lord with the authority to explain the supreme truth.

thiruvaLaru neethi: You are the Justice that brings up the concept of liberation.

thina manokara Athi: You elate me everyday; and You are the first and foremost in this world!

sekapathiyai yALap perumALkAN: You are the Lord ruling over all kings of this world.

sekathalamum vAnu maruvu ai avai pUtha: This world, the Ether, and the five elements that engulf both

therisanaisivAyap perumALkAN: are all Your manifestation as the ManthrA, SIVAYANAMA*, Oh my Lord!

oruporuL athAki aruvidaiyai yUrum: Being one and only substance, and mounting the Sacred Bull, Nandi,

umaithanmaNa vALap perumALkAN: You are the Consort of Mother PArvathi, my Lord*!

ukamudivu kAlam iRuthikaLilAtha: You are not governed by the end of the Universe, Time and Destruction;

uRuthi anupUthip perumALkAN: and You provide the permanent experience in SivA, my Lord!

karuvuthanil URum aruvinaikaL mAya: You destroy karmas, which stem right from my mother's womb; and

kalavipuku thAmeyp perumALkAN: You are the true Lord to ensure that I am not born again!

kanakasapai mEvi anavaratham Adu: You enter the golden shrine of Chidhambaram and dance eternally*!

kadavuLseka sOthip perumALE.: You are God Almighty in the form of the Universal Light, Oh Great One!


* AruNagirinAthar does not distinguish between NadarAjA, Lord SivA at Chidhambaram, and Murugan.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 515 paramaguru nAdha - chidhambaram

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]