திருப்புகழ் 457 வந்து வந்துவித்தூறி  (சிதம்பரம்)
Thiruppugazh 457 vandhuvandhuviththURi  (chidhambaram)
Thiruppugazh - 457 vandhuvandhuviththURi - chidhambaramSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தந்த தந்தனத் தான தந்ததன
     தந்த தந்தனத் தான தந்ததன
          தந்த தந்தனத் தான தந்ததன் ...... தந்ததான

......... பாடல் .........

வந்து வந்துவித் தூறி யென்றனுடல்
     வெந்து வெந்துவிட் டோட நொந்துயிரும்
          வஞ்சி னங்களிற் காடு கொண்டவடி ...... வங்களாலே

மங்கி மங்கிவிட் டேனை யுன்றனது
     சிந்தை சந்தொஷித் தாளு கொண்டருள
          வந்து சிந்துரத் தேறி யண்டரொடு ...... தொண்டர்சூழ

எந்தன் வஞ்சனைக் காடு சிந்திவிழ
     சந்த ரண்டிசைத் தேவ ரம்பையர்க
          னிந்து பந்தடித் தாடல் கொண்டுவர ...... மந்திமேவும்

எண்க டம்பணித் தோளு மம்பொன்முடி
     சுந்த ரந்திருப் பாத பங்கயமும்
          என்றன் முந்துறத் தோணி யுன்றனது ...... சிந்தைதாராய்

அந்த ரந்திகைத் தோட விஞ்சையர்கள்
     சிந்தை மந்திரத் தோட கெந்தருவ
          ரம்பு யன்சலித் தோட எண்டிசையை ...... யுண்டமாயோன்

அஞ்சி யுன்பதச் சேவை தந்திடென
     வந்த வெஞ்சினர்க் காடெ ரிந்துவிழ
          அங்கி யின்குணக் கோலை யுந்திவிடு ...... செங்கைவேலா

சிந்து ரம்பணைக் கோடு கொங்கைகுற
     மங்கை யின்புறத் தோள ணைந்துருக
          சிந்து ரந்தனைச் சீர்ம ணம்புணர்நல் ...... கந்தவேளே

சிந்தி முன்புரக் காடு மங்கநகை
     கொண்ட செந்தழற் கோல ரண்டர்புகழ்
          செம்பொ னம்பலத் தாடு மம்பலவர் ...... தம்பிரானே.

......... சொல் விளக்கம் .........

வந்து வந்துவித்தூறி ... உலகிலே தோன்றித் தோன்றி, விந்தாகிய
சுக்கிலத்தில் ஊறி ஊறி,

என்றனுடல் வெந்து வெந்துவிட்டோட நொந்து ... என்
உடலானது வெந்து போய் வெந்து போய், இவ்வாறு ஓடுவதனால் வாடி,

உயிரும் வஞ்சி னங்களிற் காடு கொண்டவடிவங்களாலே ...
உயிரும் பல பிறப்பு எடுப்பேன் என்று சபதம் செய்ததுபோல கணக்கற்ற
உருவங்களை எடுத்து,

மங்கி மங்கிவிட் டேனை ... அழிந்து அழிந்து போய் விட்ட என்னை,

உன்றனது சிந்தை சந்தொஷித் தாளு கொண்டருள ... உன்
திருவுள்ளம் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்று ஆட்கொண்டருள,

வந்து சிந்துரத் தேறி யண்டரொடு தொண்டர்சூழ ... நீ
எழுந்தருளி, உன் யானை வாகனத்தில்* ஏறி, தேவர்களும் அடியார்களும்
சூழ்ந்து வர,

எந்தன் வஞ்சனைக் காடு சிந்திவிழ ... எனது மாயை நிறைந்த
பிறவிக்காடு பட்டழிய,

சந்தர் அண்டிசைத் தேவ ரம்பையர் ... சந்தமுடன் இசை
பாடியவராக அருகில் நெருங்கி வரும், பாட்டிலேவல்ல தேவ மங்கையர்

கனிந்து பந்தடித் தாடல் கொண்டுவர ... பக்தியில் கனிவுற்று,
பந்தடித்து நடனத்துடன் கூடிவர,

மந்திமேவும் எண்கடம்பணித் தோளும் ... வண்டுகள் விரும்பி
மொய்க்கும் கடப்பமாலை அணிந்த தோள்களும்,

அம்பொன்முடி சுந்தரந்திருப் பாத பங்கயமும் ... அழகிய
பொன்முடியும், காண்போர் விரும்பும் எழிலான திருவடித் தாமரைகளும்,

என்றன் முந்துறத் தோணி ... என் முன்பே முற்புற நீ தோன்றி,

உன்றனது சிந்தைதாராய் ... உன்னையே நினைக்கும்படியான
உள்ளத்தை எனக்குத் தந்தருள்வாயாக.

அந்தரந் திகைத்தோட ... விண்ணில் உள்ளார் பிரமித்து ஓட,

விஞ்சையர்கள் சிந்தை மந்திரத்தோட ... வித்யாதரர்கள்
மனக்கவலையுடன் ஓட,

கெந்தருவர் அம்புயன்சலித்தோட ... கந்தர்வர்களும், பிரமனும்
மனம் சோர்வடைந்து ஓட,

எண்டிசையை யுண்டமாயோன் ... எட்டுத்திசையிலும் பரந்த
பூமியை உண்ட மாயனாம் திருமாலும்

அஞ்சி யுன்பதச் சேவை தந்திடென ... அச்சமுற்று உன் திருவடி
சேவையைத் தந்து காத்தருள்க எனக் கூற,

வந்த வெஞ்சினர்க் காடெரிந்துவிழ ... எதிர்த்து வந்த
கோபத்தினரான அசுரர்களின் காடு போன்ற பெருங் கூட்டம் எரிபட்டு
விழ,

அங்கி யின்குணக் கோலை யுந்திவிடு செங்கைவேலா ...
நெருப்பின் தன்மையை உடைய வேலைச் செலுத்திய செங்கை வேலனே,

சிந்துரம் பணைக் கோடு கொங்கைகுறமங்கை இன்புற ...
யானைத் தந்தங்கள் அனைய மார்புடைய குறத்தி வள்ளி மகிழும்படியாக,

தோள ணைந்துருக ... அவளது தோள்களை அணைந்து உருகி
நின்றவனே,

சிந்துரந்தனைச் சீர்ம ணம்புணர்நல் கந்தவேளே ... யானை
வளர்த்த தேவயானையைச் சிறப்புடன் திருமணம் செய்து கொண்ட
கந்தவேளே,

சிந்தி முன்புரக் காடு மங்கநகை ... முன்பு, திரிபுரங்கள் என்ற
காடு சிதறுண்டு அழிய, சிரிப்பாலே பெரு நெருப்பை ஏவிய

கொண்ட செந்தழற் கோல ரண்டர்புகழ் ... செந்தழலின்
நிறத்தை உடையவரும், தேவர்கள் புகழும்

செம்பொனம்பலத் தாடும் ... செம்பொற் சபையிலே திருநடனம்
புரிந்தவருமான

அம்பலவர் தம்பிரானே. ... அம்பலவாணராம் சிவபெருமானின்
குருநாதத் தம்பிரானே.


* முருகன் மயில் வாகனன் ஆகினும், அடியார்களை ஆட்கொள்வதற்கும்,
அருள் செய்வதற்கும், போர் புரிவதற்குப் புறப்படும்போதும் 'பிணிமுகம்' என்ற
யானை வாகனத்தில் செல்வான் என்பர்.

பல தலங்களில் முருகனுக்கு பிணிமுக யானை வாகனமாக உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.379  pg 2.380  pg 2.381  pg 2.382 
 WIKI_urai Song number: 598 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 457 - vandhu vandhuviththURi (chidhambaram)

vanthu vanthuvith thURi yenRanudal
     venthu venthuvit tOda nonthuyirum
          vanchi nangaLiR kAdu koNdavadi ...... vangaLAlE

mangi mangivit tEnai yunRanathu
     sinthai santhoshith thALu koNdaruLa
          vanthu sinthurath thERi yaNdarodu ...... thondarchUzha

enthan vanjanaik kAdu sinthivizha
     santha raNdisaith thEva rampaiyarka
          ninthu panthadith thAdal koNduvara ...... manthimEvum

eNka dampaNith thOLu mamponmudi
     suntha ranthirup pAtha pangayamum
          enRan munthuRath thONi yunRanathu ...... sinthaithArAy

antha ranthikaith thOda vinjaiyarkaL
     sinthai manthirath thOda kentharuva
          rampu yansalith thOda eNdisaiyai ...... yuNdamAyOn

anji yunpathach sEvai thanthidena
     vantha venjinark kAde rinthuvizha
          angi yinguNak kOlai yunthividu ...... sengaivElA

sinthu rampaNaik kOdu kongaikuRa
     mangai yinpuRath thOLa Nainthuruka
          sinthu ranthanais seerma NampuNArnal ...... kanthavELE

sinthi munpurak kAdu manganakai
     koNda senthazhaR kOla raNdarpukazh
          sempo nampalath thAdu mampalavar ...... thambirAnE.

......... Meaning .........

vanthu vanthuvith thURi: Having taken manifold births in this world, after soaking in the semen again and again,

yenRanudal venthu venthuvit tOda nonthu: and my body having been burnt repeatedly, I am exhausted of this humdrum activity.

uyirum vanchi nangaLiR kAdu koNdavadi vangaLAlE: As if it has vowed to take several births, my life has entered innumerable forms and shapes;

mangi mangivittEnai: and in that process, I have suffered degeneration time and again.

unRanathu sinthai santhoshith thALu koNdaruLa: In order that You take hold of me heartily,

vanthu sinthurath thERi yaNdarodu thondarchUzha: You must come mounted on Your elephant*, surrounded by the Celestials and Your devotees.

enthan vanjanaik kAdu sinthivizha: Bless me so that my birth, which is nothing but a jungle of delusions, is burnt down.

santha raNdisaith thEva rampaiyar kaninthu panthadith thAdal koNduvara: The Celestial girls, who are accomplished singers, must approach me liltingly, dancing in devotional ecstasy and playing ball;

manthimEvum eNka dampaNith thOLum amponmudi: With beetles crowding around the kadappa garlands adorning Your shoulders, Your pretty golden lock of hair and

suntha ranthirup pAtha pangayamum: Your lovable beautiful lotus feet,

enRan munthuRath thONi yunRanathu sinthaithArAy: You must appear before me and bless me with a mind that thinks only of You!

antha ranthikaith thOda: The celestials ran away awestruck;

vinjaiyarkaL sinthai manthirath thOda: The Vidhyadharas (the learned in the Heaven) ran away worried;

kentharuvar ampuyan salith thOda: The Divine Musicians and BrahmA Himself fled demoralised;

eNdisaiyai yuNdamAyOn: Vishnu, the ultimate mystic credited with devouring the earth spread out in all eight directions,

anji yunpathach sEvai thanthidena: was so scared that He fell at Your feet seeking refuge;

vantha venjinark kAde rinthuvizha: when the opposing wild demons, spread out like a forest, were burnt down

angiyin guNak kOlai yunthividu sengaivElA: by the fiery Spear that was shot off by You from Your reddish hand, Oh VElA!

sinthu rampaNaik kOdu kongaikuRa mangai: VaLLi, the damsel of the KuRavAs, with prominent breasts looking like the ivory tusks of the elephant

yinpuRath thOLa Nainthuruka: was exhilarated when You hugged her shoulders passionately!

sinthu ranthanais seerma NampuNArnal kanthavELE: You had a grand wedding with DEvayAnai, the daughter brought up by an elephant (AirAvatham), Oh Lord KanthA!

sinthi munpurak kAdu manganakai: Once, the forest called Thiripuram was destroyed by His mere smile that ignited a huge fire (emanating from His fiery eye);

koNda senthazhaR kOlar: He is of reddish hue like fire;

aNdarpukazh sempo nampalath thAdum: and He dances the Cosmic dance on the golden stage (in Chidhambaram) praised by the Celestials.

ampalavar thambirAnE.: He is SivA, the great Deity of the Stage, and You are His Master, Oh Great One!


* Although Murugan is known to mount the peacock most of the times, on certain occasions when He goes out to bestow His grace on His devotees or to enter the battlefield, He has used the elephant, PiNimukam, as the vehicle.

In many shrines, this appears as Murugan's vehicle.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 457 vandhu vandhuviththURi - chidhambaram

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]