திருப்புகழ் 447 சிரத்தானத்தி  (திருக்காளத்தி)
Thiruppugazh 447 siraththAnaththi  (thirukkALaththi)
Thiruppugazh - 447 siraththAnaththi - thirukkALaththiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்தா தத்தத் ...... தனதான
     தனத்தா தத்தத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

சிரத்தா னத்திற் ...... பணியாதே
     செகத்தோர் பற்றைக் ...... குறியாதே

வருத்தா மற்றொப் ...... பிலதான
     மலர்த்தாள் வைத்தெத் ...... தனையாள்வாய்

நிருத்தா கர்த்தத் ...... துவநேசா
     நினைத்தார் சித்தத் ...... துறைவோனே

திருத்தாள் முத்தர்க் ...... கருள்வோனே
     திருக்கா ளத்திப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சிரத்தா னத்திற் பணியாதே ... தலையைக் கொண்டு உன்னைப்
பணியாமல் இருக்கும் யான்

செகத்தோர் பற்றைக் குறியாதே ... உலகத்தோர்தம் பாசங்களில்
நோக்கம் செலுத்தாமல் இருக்கும்படியாக

வருத்தா ... என்னை வருத்தி,

மற்றொப்பிலதான ... தமக்கு வேறு நிகர் இல்லாத

மலர்த்தாள் வைத்து ... மலர் போன்ற உன் திருவடிகளில் சேர்த்து,

எத்தனை ... ஏமாற்றுக்காரனாகிய என்னை

ஆள்வாய் ... ஆண்டருள்வாயாக.

நிருத்தா ... நடனம் ஆட வல்லவனே,

கர்த்தத்துவ நேசா ... தலைமை ஸ்தானம் வகிக்கும் நேசனே,

நினைத்தார் சித்தத்து ... உன்னை நினைப்பவர்களது சித்தத்தில்

உறைவோனே ... வீற்றிருப்பவனே,

திருத்தாள் முத்தர்க்கு ... உன் திருவடிகளை ஜீவன் முக்தர்களுக்கு*

அருள்வோனே ... தந்தருள்பவனே,

திருக்கா ளத்திப் பெருமாளே. ... திருக்காளத்தியில் உள்ள
பெருமாளே.


* ஜீவன் முக்தர்கள் நான்கு வகைப்படுவர்:

பிரம்ம வித்துக்கள் - ஞானம் அடைந்து உலகத்திற்காக உழைப்பவர்கள்,
பிரம்ம வரர் - சமாதிநிலையில் இருந்து தாமே உணரும் ஞானிகள்,
பிரம்ம வரியர் - சமாதியில் இருந்து பிறர் கலைக்க எழும் ஞானிகள்,
பிரம்ம வரிஷ்டர் - சமாதியில் இருந்து கலைக்கப்பட முடியாத ஞானிகள்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.353  pg 2.354  pg 2.355  pg 2.356 
 WIKI_urai Song number: 588 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 447 - siraththAnaththi (thirukkALaththi)

sirath thAnaththiR ...... paNiyAdhE
     jegaththOr patraik ...... kuRiyAdhE

varuththA matrOp ...... piladhAna
     malarththAL vaiththeth ...... thanaiyALvAy

niruththA karththath ...... thuvanEsA
     ninaiththAr chiththath ...... uRaivOnE

thiruththAL muththark ...... karuLvOnE
     thiruk kALaththip ...... perumALE.

......... Meaning .........

sirath thAnaththiR paNiyAdhE: Without bowing my head to You,

jegaththOr patraik kuRiyAdhE: I concentrate on all those other people in this world.

varuththA: You make me suffer for this;

matrOp piladhAna malarththAL vaiththeth thanaiyALvAy: You must rescue me, the cheat, by making me attain Your flowery feet which are beyond comparison.

niruththA: Oh the Great Dancer,

karththath thuvanEsA: You are the prime Leader and Friend!

ninaiththAr chiththath uRaivOnE: You reside in the mind of those who think of You.

thiruththAL muththark karuLvOnE: You grant Your holy feet to those liberated living souls.*

thiruk kALaththip perumALE.: You belong to the town of ThirukkALaththi, Oh Great One!


* Liberated living souls -Jeevan MukhthAs- are of four kinds:

Brahma viths - After attaining Full Knowledge they serve mankind;
Brahma varars - Those who are in deep meditation and realize themselves;
Brahma varyas - Those who are awakened from deep meditative sleep; and
Brahma varishtas - Those who can never be awakened from meditative trance.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 447 siraththAnaththi - thirukkALaththi

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]