திருப்புகழ் 434 புணர்முலை மடந்தை  (திருவருணை)
Thiruppugazh 434 puNarmulaimadandhai  (thiruvaruNai)
Thiruppugazh - 434 puNarmulaimadandhai - thiruvaruNaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தனந்த தான தனதன தனந்த தான
     தனதன தனந்த தான ...... தனதான

......... பாடல் .........

புணர்முலை மடந்தை மாதர் வலையினி லுழன்ற நேக
     பொறியுட லிறந்து போன ...... தளவேதுன்

புகழ்மறை யறிந்து கூறு மினியென தகம்பொ னாவி
     பொருளென நினைந்து நாயெ ...... னிடர்தீர

மணமுணர் மடந்தை மாரொ டொளிர்திரு முகங்க ளாறு
     மணிகிரி யிடங்கொள் பாநு ...... வெயிலாசை

வரிபர வநந்த கோடி முநிவர்கள் புகழ்ந்து போத
     மயில்மிசை மகிழ்ந்து நாடி ...... வரவேணும்

பணைமுலை யரம்பை மார்கள் குயில்கிளி யினங்கள் போல
     பரிவுகொ டுகந்து வேத ...... மதுகூறப்

பறைமுர சநந்த பேரி முறைமுறை ததும்ப நீசர்
     படைகட லிறந்து போக ...... விடும்வேலா

அணிசுக நரம்பு வீணை குயில்புற வினங்கள் போல
     அமளியில் களங்க ளோசை ...... வளர்மாது

அரிமகள் மணங்கொ டேகி யெனதிட ரெரிந்து போக
     அருணையின் விலங்கல் மேவு ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

புணர் முலை மடந்தை மாதர் வலையினில் உழன்று அநேக
பொறி உடல் இறந்து போனது அளவேது
... நெருங்கிச் சேர்ந்து
அணையப்படும் மார்பகங்களை உடைய பெண்களின் வலையில்
அலைபட்டு, மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஐந்து
பொறிகளைக் கொண்ட உடல் மாய்ந்து போனவைகளுக்கு
ஏதேனும் கணக்கு உண்டோ?

உன் புகழ் மறை அறிந்து கூறும் இனி எனது அகம் பொன்
ஆவி பொருள் என நினைந்து நாயென் இடர் தீர
... உனது
புகழைச் சொல்லும் வேதாகம நூல்களைக் கற்றறிந்து, இனிமேல்
என்னுடைய உள்ளம், பொருள், உயிர் ஆகிய இம் மூன்றையும் ஒரு
பொருட்டாகக் கருதும் அடியேனுடைய வருத்தங்கள் ஒழிய,

மணம் உணர் மடந்தைமாரொடு திரு முகங்கள் ஆறு மணி
கிரியிடம் கொள் பாநு வெயில் ஆசை வரி பரவ அனந்த
கோடி முநிவர்கள் புகழ்ந்து போத மயில் மிசை மகிழ்ந்து
நாடி வர வேணும்
... உன்னைக் கூடுதலையே தமது உணர்ச்சியாகக்
கொண்ட தேவயானை, வள்ளியுடன், விளங்குகின்ற ஆறு திரு
முகங்களும், ரத்தின மணி கிரீடங்களும் தம்முள் கொண்ட சூரிய
ஒளி திக்குகளில் எல்லாம் கிரணங்களைப் பரவி வீச, கணக்கில்லாத
கோடி முநிவர்கள் புகழ்ந்து வர மயிலின் மேல் மகிழ்ச்சியுடன்
என்னை விரும்பி நீ வர வேண்டும்.

பணை முலை அரம்பைமார்கள் குயில் கிளி இனங்கள்
போல பரிவு கொண்டு உகந்து வேதம் அது கூற
... பருத்த
மார்பகங்களை உடைய தேவ மாதர்கள் குயில், கிளி இவைகளின்
கூட்டங்கள் போல அன்புடன் மகிழ்ந்து வேதங்களைக் கூறவும்,

பறை முரசு அநந்த பேரி முறை முறை ததும்ப நீசர் படை
கடல் இறந்து போக விடும் வேலா
... பறையும், முரசும்,
கணக்கற்ற பேரிகை வகைகளும் முறைப்படி பேரொலி எழுப்பவும்,
இழிந்தவர்களாகிய அசுரர்களுடைய சேனைக்கடல் மடிந்து போகவும்
செலுத்திய வேலாயுதனே,

அணி சுக நரம்பு வீணை குயில் புற இனங்கள் போல
அமளியில் களங்கள் ஓசை வளர் மாது அரி மகள் மணம்
கொ(ண்)டு ஏகி
... அழகிய கிளி, நரம்புள்ள வீணை, குயில், புறாக்
கூட்டங்கள் போல படுக்கையில் கண்டத்து ஓசையை (புட்குரல்
ஒலியை) எழுப்பும் மாது ஆகிய திருமாலின் மகளை (வள்ளியை)
திருமணம் செய்து சென்று,

எனது இடர் எரிந்து போக அருணையில் விலங்கல் மேவு
பெருமாளே.
... என்னுடைய துன்பங்கள் எரிந்து அழிய திருஅருணை
நகரில் உள்ள மலையில் (வள்ளியுடன்) வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.319  pg 2.320  pg 2.321  pg 2.322 
 WIKI_urai Song number: 575 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 434 - puNarmulai madandhai (thiruvaNNAmalai)

puNarmulai madanthai mAthar valaiyini luzhanRa nEka
     poRiyuda liRanthu pOna ...... thaLavEthun

pukazhmaRai yaRinthu kURu miniyena thakampo nAvi
     poruLena ninainthu nAye ...... nidartheera

maNamuNar madanthai mAro doLirthiru mukanga LARu
     maNikiri yidangoL pAnu ...... veyilAsai

varipara vanantha kOdi munivarkaL pukazhnthu pOtha
     mayilmisai makizhnthu nAdi ...... varavENum

paNaimulai yarampai mArkaL kuyilkiLi yinangaL pOla
     parivuko dukanthu vEtha ...... mathukURap

paRaimura sanantha pEri muRaimuRai thathumpa neesar
     padaikada liRanthu pOka ...... vidumvElA

aNisuka narampu veeNai kuyilpuRa vinangaL pOla
     amaLiyil kaLanga LOsai ...... vaLarmAthu

arimakaL maNango dEki yenathida rerinthu pOka
     aruNaiyin vilangal mEvu ...... perumALE.

......... Meaning .........

puNar mulai madanthai mAthar valaiyinil uzhanRu anEka poRi udal iRanthu pOnathu aLavEthu: Ensnared in the web of women endowed with closely hugging bosom, many bodies have been destroyed along with their five sensory organs (namely, the skin, the mouth, the eyes, the nose and the ears); is there any account for such destruction?

un pukazh maRai aRinthu kURum ini enathu akam pon Avi poruL ena ninainthu nAyen idar theera: From now on, I have decided to learn the scriptural texts that speak only of Your glory in order that the miseries arising from my attaching importance to my mind, wealth and life are destroyed; for that,

maNam uNar madanthaimArodu thiru mukangaL ARu maNi kiriyidam koL pAnu veyil Asai vari parava anantha kOdi munivarkaL pukazhnthu pOtha mayil misai makizhnthu nAdi vara vENum: kindly manifest before me mounting Your peacock with relish, accompanied by Your Consorts DEvayAnai and VaLLi, who are enthralled in their union with You, gracing me with the vision of Your six hallowed faces wearing the crowns embedded with precious gems radiating in all directions where the sun's rays reach, while innumerable millions of sages come by Your side singing Your glory!

paNai mulai arampaimArkaL kuyil kiLi inangaL pOla parivu koNdu ukanthu vEtham athu kURa: The celestial maids with heavy bosom chanted the VEdAs ardently with delight as though a multitude of cuckoos and parrots were twittering together;

paRai murasu anantha pEri muRai muRai thathumpa neesar padai kadal iRanthu pOka vidum vElA: and the drums, big and small, and countless percussion instruments were methodically beaten raising a loud noise as You wielded the Spear on the sea of armies of demons killing them all, Oh Lord!

aNi suka narampu veeNai kuyil puRa inangaL pOla amaLiyil kaLangaL Osai vaLar mAthu ari makaL maNam ko(N)du Eki: VaLLi, the daughter of Lord VishNu, reclining on Her bed, made sounds like the pretty parrot, the wired veeNai, the cuckoo and flock of pigeons, and You took Her out after Your wedding

enathu idar erinthu pOka aruNaiyil vilangal mEvu perumALE.: and resided (with Her) in the mountain at ThiruvaNNAmalai in order to burn down all my miseries, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 434 puNarmulai madandhai - thiruvaruNai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]