திருப்புகழ் 344 நச்சு அரவம் என்று  (காஞ்சீபுரம்)
Thiruppugazh 344 nachchuaravamendRu  (kAnjeepuram)
Thiruppugazh - 344 nachchuaravamendRu - kAnjeepuramSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்ததன தந்த தத்ததன தந்த
     தத்ததன தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

நச்சரவ மென்று நச்சரவ மென்று
     நச்சுமிழ்க ளங்க ...... மதியாலும்

நத்தொடுமு ழங்க னத்தொடுமு ழங்கு
     நத்திரைவ ழங்கு ...... கடலாலும்

இச்சையுணர் வின்றி யிச்சையென வந்த
     இச்சிறுமி நொந்து ...... மெலியாதே

எத்தனையி நெஞ்சில் எத்தனமு யங்கி
     இத்தனையி லஞ்ச ...... லெனவேணும்

பச்சைமயில் கொண்டு பச்சைமற மங்கை
     பச்சைமலை யெங்கு ...... முறைவோனே

பத்தியுட னின்று பத்திசெயு மன்பர்
     பத்திரம ணிந்த ...... கழலோனே

கச்சிவர் குரும்பை கச்சவர்வி ரும்பு
     கச்சியில மர்ந்த ...... கதிர்வேலா

கற்பக வனங்கொள் கற்பகவி சும்பர்
     கைத்தளைக ளைந்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

நச்சு அரவ மென்று நச்சரவ மென்று ... விரும்பிப் பிடிக்கவந்த கேது
என்ற விஷப்பாம்பு தன்னை மென்று வெளிவிட்ட காரணத்தால், தானும்
ஒரு விஷப்பாம்பு போல

நச்சுமிழ்க ளங்க மதியாலும் ... என் மீது நஞ்சை உமிழ்கின்ற, கறை
படிந்த நிலவாலும்,

நத்தொடுமுழங்கு கனத்தொடுமுழங்கு ... சங்குகள் செய்யும்
பேரொலியோடும், மேகங்கள் முழக்கும் இடியின் ஒலியினோடும்,

நத்திரைவ ழங்கு கடலாலும் ... விசேஷமான அலைகளை வீசும்
கடலாலும்,

இச்சையுணர் வின்றி யிச்சையென வந்த ... பக்தியும் தெளிவும்
இல்லாமல், ஆசையுடன் மட்டும் வந்திருக்கிறேன் எனச் சொல்லி
வந்திருக்கிற

இச்சிறுமி நொந்து மெலியாதே ... இச் சிறு பெண்ணாகிய அடியாள்
மனம் நொந்து உடல் மெலியாமல்,

எத்தனையி நெஞ்சில் எத்தன முயங்கி ... எத்தனையோ
எண்ணங்களை மனதிற் கொண்டு, முயற்சிகளை மேற்கொண்டு
செய்பவளாகிய என்னை

இத்தனையில் அஞ்சலெனவேணும் ... இந்த அளவிலேயே அஞ்சல்
எனக்கூறி அருள வேண்டும்.

பச்சைமயில் கொண்டு பச்சைமற மங்கை ... பச்சை மயிலை
வாகனமாகக் கொண்டு, பச்சை நிறமான வேடப் பெண் வள்ளியுடன்

பச்சைமலை யெங்கும் உறைவோனே ... பசுமை வாய்ந்த
மலையிடங்களில் எல்லாம் வாழ்பவனே,

பத்தியுட னின்று பத்திசெயும் அன்பர் ... பக்தியில் நிலைத்து முறை
தவறாமல் வழிபடும் அன்பர்கள்

பத்திரம ணிந்த கழலோனே ... பூஜிக்கிற இலை, பூக்களை
அணிந்த திருவடிகளை உடையோனே,

கச்சிவர் குரும்பை கச்சவர் விரும்பு ... ரவிக்கை அணிந்த, இளம்
தென்னங் குரும்பு போன்ற மார்பினரைக் கைத்து வெறுத்தவர்களாகிய
பெரியோர் விரும்பும்

கச்சியில மர்ந்த கதிர்வேலா ... கச்சியாகிய காஞ்சீபுரத்தில்
வீற்றிருக்கும் ஒளி வேலனே,

கற்பக வனங்கொள் கற்பு அக விசும்பர் ... கற்பகக் காட்டை
உடையவர்களும், நீதி நெறியை மனத்தில் கொண்டவர்களுமாகிய
தேவர்களின்

கைத்தளைக ளைந்த பெருமாளே. ... கை விலங்குகளை
அவிழ்த்தெறிந்த பெருமாளே.


இப்பாடல் அகத்துறையில் 'நாயக நாயகி' பாவத்தில் இயற்றப்பட்டது.
புலவர் தம்மை நாயகியாக வைத்துப் பாடுகிறார்.
சந்திரன், கடல், முதலியன விரக வேதனையை அதிகரிக்கச் செய்வன.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.107  pg 2.108  pg 2.109  pg 2.110 
 WIKI_urai Song number: 486 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 344 - nachchu aravam endRu (kAnjeepuram)

nachcharavam endru nachcharavam endru
     nachchumizhka Langa ...... madhiyAlum

naththodu muzhanga naththodu muzhangu
     naththirai vazhangu ...... kadalAlum

ichchaiyuNar vindri ichchaiyena vandha
     ichchiRumi nondhu ...... meliyAdhE

eththanaiyi nenjil eththanamu yangi
     iththanaiyil anjal ...... enavENum

pachchaimayil koNdu pachchaimaRa mangai
     pachchaimalai yengum ...... uRaivonE

bakthiyuda nindru bakthiseyum anbar
     paththiram aNindha ...... kazhalOnE

kachchivar kurumbai kachchavar virumbu
     kachchiyil amarndha ...... kadhirvElA

kaRpaga vanangkoL kaRpaga visumbar
     kaiththaLai kaLaindha ...... perumALE.

......... Meaning .........

nachcharava mendru nachcharavam endru: Kethu, the serpent, devoured it with a penchant and spattered the moon (during eclipse) to make it another poisonous cobra,

nachchumizhka Langa madhiyAlum: and that moon, full of blemishes, is spluttering all that venom upon me.

naththodu muzhangu ganaththodu muzhangu: The din of noise made by the seashells and the thunderous sound from the clouds

naththirai vazhangu kadalAlum: are drowned by the uproarious waves in the sea.

ichchaiyuNar vindri ichchaiyena vandha: Lacking any devotion or clarity of thought, I have come to You with nothing but desire;

ichchiRumi nondhu meliyAdhE: and in order not to depress and weaken me, this little girl,

eththanaiyi nenjil eththana muyangi: coming to You with so many thoughts nurtured in the heart and making all attempts to worship,

iththanaiyil anjal enavENum: You should bless me right now granting refuge.

pachchaimayil koNdu pachchaimaRa mangai: You mount the green Peacock and woo the green belle, VaLLi.

pachchaimalai yengum uRaivonE: Your favourite resting place is the green and fertile hillside.

bakthiyuda nindru bakthiseyum anbar: Your devotees, who remain steadfast in their devoutness,

paththiram aNindha kazhalOnE: offer You green leaves and flowers, adorning Your hallowed feet!

kachchivar kurumbai kachchavar: The ascetics, who have shunned the seductive women wearing fancy blouses covering their bosoms,

virumbu kachchiyil amarndha kadhirvElA: seek to worship You at Kachchi (kAnjeepuram) where You are seated, holding the bright spear!

kaRpaga vanangkoL kaRpu aga visumbar: The Celestials, who live in the land of wish-yielding trees and who uphold justice and righteousness in their hearts,

kaiththaLai kaLaindha perumALE.: were freed from their imprisonment by You, Oh Great One!


This song has been written in the Nayaka-Nayaki BhAva portraying the pangs of separation of the heroine from Lord Murugan.
The sea, the waves, seashells, the moon, Love God and the flowery arrows are some of the sources which aggravate the agony of her separation from the Lord.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 344 nachchu aravam endRu - kAnjeepuram

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]