திருப்புகழ் 308 ஈனமிகுத்துள பிறவி  (ஆறு திருப்பதி)
Thiruppugazh 308 eenamiguththuLapiRavi  (AaRu thiruppadhi)
Thiruppugazh - 308 eenamiguththuLapiRavi - AaRuthiruppadhiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானதனத் தனதனன ...... தனதான
     தானதனத் தனதனன ...... தனதான

......... பாடல் .........

ஈனமிகுத் துளபிறவி ...... யணுகாதே
     யானுமுனக் கடிமையென ...... வகையாக

ஞானஅருட் டனையருளி ...... வினைதீர
     நாணமகற் றியகருணை ...... புரிவாயே

தானதவத் தினின்மிகுதி ...... பெறுவோனே
     சாரதியுத் தமிதுணைவ ...... முருகோனே

ஆனதிருப் பதிகமரு ...... ளிளையோனே
     ஆறுதிருப் பதியில்வளர் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

ஈனமிகுத்துள பிறவி யணுகாதே ... இழிவு மிகுந்துள்ள பிறப்பு
மீண்டும் என்னை அணுகாதபடி,

யானுமுனக்கு அடிமையென வகையாக ... நானும் உனக்கு
அடிமையாகும் பாக்கியத்தைப் பெற

ஞானஅருள் தனையருளி ... மெய்ஞ்ஞான அருளைப் புரிந்து,

வினைதீர ... அடியேனது வினைகள் அறவே நீங்க,

நாணம் அகற்றிய கருணை புரிவாயே ... (வள்ளியிடம்
வெட்கத்தை விட்டு வலியச் சென்று ஆட்கொண்டது போல)
நாணத்தை நீக்கி நீயே வந்து கருணை புரிவாயாக.

தானதவத்தினின்மிகுதி பெறுவோனே ... அடியார்களின்
தானத்திலும் தவத்திலும் மேன்மையான பகுதியைப் பெறுபவனே,

சாரதியுத்தமி துணைவ முருகோனே ... சரஸ்வதி தேவியாம்
உத்தமியின் சகோதரனே*, முருகனே,

ஆனதிருப் பதிகம் அருள் இளையோனே ... திருஞானசம்பந்தராக
வந்து பல தேவாரத் திருப்பதிகங்களை அருளிச் செய்த இளம்பூரணனே,

ஆறுதிருப்பதியில் வளர் பெருமாளே. ... ஆறு படை வீட்டுத்**
திருத்தலங்களில் வளர்கின்ற பெருமாளே.


* முருகனுக்கு பிரமன் மாமன் மகனாதலால் மைத்துனன் உறவு.
எனவே சரஸ்வதி சகோதரி உறவு.


** ஆறு திருப்பதிகள் (படை வீடுகள்):

திருப்பரங்குன்றம், திருச்செந்தூர், திருவாவினன்குடி,
திருவேரகம், குன்றுதோறாடல், பழமுதிர்ச்சோலை என்பன. இத்தலங்கள்
திருமுருகாற்றுப்படையில் கூறப்பட்ட முருகவேளின் ஆறு படை வீடுகள்.
ஆற்றுப்படை வீடு என்பது ஆறுபடை வீடு என மருவி நின்றது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.1119  pg 1.1120  pg 1.1121  pg 1.1122 
 WIKI_urai Song number: 450 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
திரு அருண் சந்தானம் (அட்லாண்டா)

Thiru Arun Santhanam (Atlanta)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Atlanta Thiru Arun Santhanam

Song 308 - eenamiguththuLa piRavi (AaRu thiruppadhi)

eena miguththuLa piRavi ...... aNugAdhE
     yAnum unakkadimai yena ...... vagaiyAga

nyAna aruLthanai aruLi ...... vinai theera
     nANam agatriya karuNai ...... purivAyE

dhAna thavaththinin migudhi ...... peRuvOnE
     sAradhi uththami thuNaiva ...... murugOnE

Ana thiruppadhigam aruL ...... iLaiyOnE
     ARu thiruppadhiyil vaLar ...... perumALE.

......... Meaning .........

eena miguththuLa piRavi aNugAdhE: I do not want yet another birth which is so base and mean.

yAnum unakkadimai yena vagaiyAga: I want the honour of being in the category of Your slaves serving You alone.

nyAna aruLthanai aruLi vinai theera: Please teach me the righteous and true knowledge so that my bondage will be removed.

nANam agatriya karuNai purivAyE: You must show me the same unabashed compassion (as You showed to VaLLi)* and take me into Your fold.

dhAna thavaththinin migudhi peRuvOnE: From the alms given and penances performed by Your devotees, You take the cream!

sAradhi uththami thuNaiva murugOnE: You are the brother of Saraswathi**, the virtuous one!

Ana thiruppadhigam aruL iLaiyOnE: All the great Saivaite Hymns (ThEvAram) were composed by You as ThirugnAna SambandhAr!

ARu thiruppadhiyil vaLar perumALE.: You have Your abodes at six*** major fortresses, Oh Great One!


* VaLLi conquered her arrogance by getting rid of egoism and possessiveness. Murugan therefore sought her in an unabashed and compassionate way of His own accord.


** BrahmA is the first cousin of Murugan who is the nephew of Vishnu. Saraswathi, BrahmA's consort, thus becomes the sister of Murugan.


*** Six shrines (fortresses-padaiveedu) of Murugan are as follows:

ThirupparangkundRam, ThiruchchendhUr, ThiruvAvinankudi (Pazhani), ThiruvEragam (SwAmimalai), kundRudhORAdal (several mounts) and PazhamuthirsOlai. (as described in ThirumurugAtRuppadai, an ancient literature of the Sangam Age).

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 308 eenamiguththuLa piRavi - AaRu thiruppadhi

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]