திருப்புகழ் 260 கிரி உலாவிய  (திருத்தணிகை)
Thiruppugazh 260 giriulAviya  (thiruththaNigai)
Thiruppugazh - 260 giriulAviya - thiruththaNigaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தானன தனதன தனதன
     தனன தானன தனதன தனதன
          தனன தானன தனதன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

கிரியு லாவிய முலைமிசை துகிலிடு
     கபட நாடக விரகிக ளசடிகள்
          கெடுவி யாதிக ளடைவுடை யுடலினர் ...... விரகாலே

க்ருபையி னாரொடு மணமிசை நழுவிகள்
     முழுது நாறிக ளிதமொழி வசனிகள்
          கிடையின் மேல்மன முருகிட தழுவிகள் ...... பொருளாலே

பரிவி லாமயல் கொடுசமர் புரிபவர்
     அதிக மாவொரு பொருள்தரு பவரொடு
          பழைய பேரென இதமுற அணைபவர் ...... விழியாலே

பகழி போல்விடு வினைகவர் திருடிகள்
     தமையெ ணாவகை யுறுகதி பெரும்வகை
          பகர மாமயில் மிசைவர நினைவது ...... மொருநாளே

அரிய ராதிபர் மலரய னிமையவர்
     நிலைபெ றாதிடர் படவுடன் முடுகியெ
          அசுரர் தூள்பட அயில்தொடு மறுமுக ...... இளையோனே

அரிய கானக முறைகுற மகளிட
     கணவ னாகிய அறிவுள விதரண
          அமரர் நாயக சரவண பவதிற ...... லுடையோனே

தரும நீதியர் மறையுளர் பொறையுளர்
     சரிவு றாநிலை பெறுதவ முடையவர்
          தளர்வி லாமன முடையவ ரறிவினர் ...... பரராஜர்

சகல லோகமு முடையவர் நினைபவர்
     பரவு தாமரை மலரடி யினிதுற
          தணிகை மாமலை மணிமுடி யழகியல் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கிரி உலாவிய முலை மிசை துகில் இடு கபட நாடக விரகிகள்
அசடிகள்
... மலை போன்ற மார்பின் மேல் ஆடையை அணிந்துள்ள
கபட நாடகம் ஆடும் தந்திரக்காரிகள், முட்டாள்கள்,

கெடு வியாதிகள் அடைவுடை உடலினர் ... கெட்ட
நோய்களை இடம் கொண்டுள்ள தேகத்தை உடையவர்கள்,

விரகாலே க்ருபையினார் ஒடு மணம் மிசை நழுவிகள் ...
வெகு சாமர்த்தியமாக, (தங்கள் மீது) அன்பு வைத்தவர்களோடு மணம்
செய்து கொள்வதாகக் கூறி பிறகு நழுவி விடுபவர்கள்,

முழுது நாறிகள் இத மொழி வசனிகள் ... முழுதும் துர் நாற்றம்
வீசுபவர்கள், இன்பம் உண்டாகும்படி பேசுபவர்கள்,

கிடையின் மேல் மனம் உருகிட தழுவிகள் ... படுக்கையின் மீது
ஆடவர் மனம் உருகும்படி தழுபவர்கள்,

பொருளாலே பரிவு இ(ல்)லா மயல் கொடு சமர் புரிபவர் ...
பொருள் காரணமாக அன்பு கலவாத ஆசையுடன் சண்டை செய்பவர்கள்,

அதிகமா(க) ஒரு பொருள் தருபவரொடு பழைய பேர் என
இதம் உற அணைபவர்
... அதிகமாக ஒரு பொருளைக்
கொடுப்பவர்களிடம் (அவர்களோடு) பழைய உறவினர் போல இன்பம்
பிறக்க அணைபவர்கள்,

விழியாலே பகழி போல் விடு வினை கவர் திருடிகள் ...
கண்களால் அம்பு செலுத்துவது போல காரியத்தை வெல்லும்
திருடிகள்,

தமை எ(ண்)ணா வகை அறு கதி பெறும் வகை ... (அத்தகைய)
விலைமாதர்களை நான் எண்ணாதபடிக்கு, அடைய வேண்டிய நற்
கதியைப் பெறும் வழியை,

பகர மா மயில் மிசை வர நினைவதும் ஒரு நாளே ... எனக்கு
நீ போதிக்க, சிறந்த மயில் மேல் வர நீ நினைக்கும்படியான ஒரு
நாள் உண்டாகுமோ?

அரி அர(ன்) அதிபர் மலர் அயன் இமையவர் நிலை பெறாது
இடர் பட
... திருமால், ருத்திரன் என்னும் மேலோர், தாமரை மலரின்
மேல் இருக்கும் பிரமன், தேவர்கள் (தத்தம் தொழிலில்) நிலை பெற
ஒட்டாமல் துன்பப்பட,

உடன் முடுகியே அசுரர் தூள்பட அயில் தொடும் அறு முக
இளையோனே
... உடனே விரைந்து சென்று, அசுரர்கள் தூளாகுமாறு
வேலாயுதத்தைச் செலுத்திய ஆறு முக இளையோனே,

அரிய கானகம் உறை குற மகளிட கணவனாகிய அறிவு
உள விதரண
... அருமையான வள்ளி மலைக் காட்டில் உறைகின்ற
குறமகள் வள்ளி நாயகியின் கணவனாகிய, அறிவுள்ள தயாள குணம்
படைத்தவனே,

அமரர் நாயக சரவணபவ திறல் உடையோனே ...
தேவர்களின் தலைவனே, சரவணபவனே, வெற்றியை உடையவனே,

தரும நீதியர் மறை உளர் பொறை உளர் சரிவு உறா நிலை
பெறு தவம் உடையவர்
... தரும நீதி வாய்ந்தவர்களும், வேதம்
கற்றவர்களும், பொறுமை உடையவர்களும், தவறுதல் இல்லாத நிலைத்த
வகையில் தவம் புரிபவர்களும்,

தளர்வு இலா மனம் உடையவர் அறிவினர் பர ராஜர் ...
சோர்வு இல்லாத மனத்தை உடையவர்களும், அறிஞர்களும்,
மேலான அரசர்களும்,

சகல லோகமும் உடையவர் நினைபவர் பரவு தாமரை மலர்
அடி இனிது உற
... எல்லா உலகங்களுக்கும் அதிபர்களும், உன்னை
நினைந்து போற்றுபவர்களும் தொழும் தாமரைமலர் போன்ற திருவடி
இனிது பொருந்த

தணிகை மாமலை மணிமுடி அழகியல் பெருமாளே. ...
திருத்தணி மாமலையின் அழகிய உச்சியில் அழகு விளங்க வீற்றிருக்கும்
பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.679  pg 1.680  pg 1.681  pg 1.682 
 WIKI_urai Song number: 282 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 260 - giri ulAviya (thiruththaNigai)

kiriyu lAviya mulaimisai thukilidu
     kapada nAdaka virakika LasadikaL
          keduvi yAthika Ladaivudai yudalinar ...... virakAlE

krupaiyi nArodu maNamisai nazhuvikaL
     muzhuthu nARika Lithamozhi vasanikaL
          kidaiyin mElmana murukida thazhuvikaL ...... poruLAlE

parivi lAmayal kodusamar puripavar
     athika mAvoru poruLtharu pavarodu
          pazhaiya pErena ithamuRa aNaipavar ...... vizhiyAlE

pakazhi pOlvidu vinaikavar thirudikaL
     thamaiye NAvakai yuRukathi perumvakai
          pakara mAmayil misaivara ninaivathu ...... morunALE

ariya rAthipar malaraya nimaiyavar
     nilaipe RAthidar padavudan mudukiye
          asurar thULpada ayilthodu maRumuka ...... iLaiyOnE

ariya kAnaka muRaikuRa makaLida
     kaNava nAkiya aRivuLa vitharaNa
          amarar nAyaka saravaNa pavathiRa ...... ludaiyOnE

tharuma neethiyar maRaiyuLar poRaiyuLar
     sarivu RAnilai peRuthava mudaiyavar
          thaLarvi lAmana mudaiyava raRivinar ...... pararAjar

sakala lOkamu mudaiyavar ninaipavar
     paravu thAmarai malaradi yinithuRa
          thaNikai mAmalai maNimudi yazhakiyal ...... perumALE.

......... Meaning .........

kiri ulAviya mulai misai thukil idu kapada nAdaka virakikaL asadikaL: These women cover their mountain-like bosom by a garment and dramatically play act with a treacherous mind; they are utter fools;

kedu viyAthikaL adaivudai udalinar: their bodies are sources of many infectious diseases;

virakAlE krupaiyinAr odu maNam misai nazhuvikaL: they cleverly entice their suitors promising marriage and later quietly give them the slip;

muzhuthu nARikaL itha mozhi vasanikaL: they emit offensive smell but are capable of sweet talk;

kidaiyin mEl manam urukida thazhuvikaL: they hug tightly on the bed melting the mind of the men;

poruLAlE parivu i(l)lA mayal kodu samar puripavar: for the sake of money, they display desire, devoid of love, and also quarrel;

athikamA(ka) oru poruL tharupavarodu pazhaiya pEr ena itham uRa aNaipavar: if one offers cash or kind excessively, they hug that person with comforting pleasure as if he has been an old customer;

vizhiyAlE pakazhi pOl vidu vinai kavar thirudikaL: they wield their eyes like arrows and stealthily accomplish their mission;

thamai e(N)NA vakai aRu kathi peRum vakai: in order that my thoughts do not go after such whores, and to enable me to attain the ultimate goal of liberation,

pakara mA mayil misai vara ninaivathum oru nALE: You will have preach to me; will there be a day when You contemplate to do so, coming to me mounted on Your great peacock?

ari ara(na) athipar malar ayan imaiyavar nilai peRAthu idar pada: When the revered Lords like VishNu, Rudran and BrahmA seated on the lotus, along with the celestials, were dislodged from their respective positions and harassed,

udan mudukiyE asurar thULpada ayil thodum aRu muka iLaiyOnE: You rushed to their aid and shattered the demons to pieces by wielding Your spear, Oh Young Lord with six-faces!

ariya kAnakam uRai kuRa makaLida kaNavanAkiya aRivu uLa vitharaNa: In the unique forest of VaLLimalai lives VaLLi, the damsel of the KuRavAs; You are her consort, Oh Wise and Compassionate One!

amarar nAyaka saravaNapava thiRal udaiyOnE: You are the leader of the celestials, Oh SaravaNabavA! You are the Triumphant One!

tharuma neethiyar maRai uLar poRai uLar sarivu uRA nilai peRu thavam udaiyavar: People who follow the righteous path, who have mastered the VEdAs, who have enormous patience, who have steadily performed several penances without any blemish,

thaLarvu ilA manam udaiyavar aRivinar para rAjar: who have an untiring mind, scholars, famous kings,

sakala lOkamum udaiyavar ninaipavar paravu thAmarai malar adi inithu uRa: the emperors of the entire world and those who meditate on You in their thoughts - all of them worship Your hallowed lotus feet with which

thaNikai mAmalai maNimudi azhakiyal perumALE.: You are seated elegantly and with relish on the peak of the mountain in ThiruththaNigai, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 260 giri ulAviya - thiruththaNigai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]