திருப்புகழ் 1301 பொன்னை விரும்பிய  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1301 ponnaivirumbiya  (common)
Thiruppugazh - 1301 ponnaivirumbiya - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தன்ன தனந்தன ...... தனதான

......... பாடல் .........

பொன்னை விரும்பிய ......பொதுமாதர்

புன்மை விரும்பியெ ...... தடுமாறும்

என்னை விரும்பிநி ...... யொருகால்நின்

எண்ணி விரும்பவு ...... மருள்வாயே

மின்னை விரும்பிய ...... சடையாளர்

மெய்யின் விரும்பிய ...... குருநாதா

அன்னை விரும்பிய ...... குறமானை

அண்மி விரும்பிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பொன்னை விரும்பிய பொதுமாதர் ... தங்கத்தை நாடி
விரும்புகின்ற விலைமாதர்களின்

புன்மை விரும்பியெ தடுமாறும் ... இழிவான குணத்தையே
விரும்பித் தடுமாறுகின்ற (போதிலும்)

என்னை விரும்பி நி யொருகால் ... என்னை விரும்பி நீ ஒரு
முறையேனும்

நின்(னை) எண்ணி விரும்பவும் அருள்வாயே ... உன்னை
தியானித்து நான் விரும்புமாறு அருள் புரிவாயாக.

மின்னை விரும்பிய சடையாளர் ... மின்னலைப்போல் ஒளி
வீசும் செஞ்சடைப் பெருமானாகிய சிவபிரான்

மெய்யின் விரும்பிய குருநாதா ... உண்மைப் பொருளை
விரும்பி நிற்க, அவருக்கு உபதேசம் செய்த குருநாதனே,

அன்னை விரும்பிய குறமானை ... உமையன்னை விரும்பிய
குறமான் வள்ளியை

அண்மி விரும்பிய பெருமாளே. ... நெருங்கி விருப்பம் கொண்ட
பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.678  pg 3.679 
 WIKI_urai Song number: 1300 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1301 - ponnai virumbiya (common)

ponnai virumbiya ...... pothumAthar

punmai virumbiye ...... thadumARum

ennai virumbini ...... yorukAlnin

eNNi virumbavu ...... maruLvAyE

minnai virumpiya ...... sadaiyALar

meyyin virumbiya ...... gurunAthA

annai virumbiya ...... kuRamAnai

aNmi virumbiya ...... perumALE.

......... Meaning .........

ponnai virumbiya pothumAthar punmai virumbiye thadumARum: I suffer by going after the despicable aspects of these whores whose desire is only gold;

ennai virumbi ni yorukAl nin(nai) eNNi virumbavum aruLvAyE: (nonetheless), kindly take pity on me at least once and bless me to willingly meditate upon You, Oh Lord!

minnai virumpiya sadaiyALar: He has reddish matted hair that glows like lightning;

meyyin virumbiya gurunAthA: when that Lord SivA sought the truth, You preached it to Him, Oh Master!

annai virumbiya kuRamAnai: She was the favourite of Mother PArvathi; she was the deer-like damsel, VaLLi;

aNmi virumbiya perumALE.: You went very close to her and fell in love, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1301 ponnai virumbiya - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]