திருப்புகழ் 1300 புத்தகத்து ஏட்டில்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1300 puththagaththuEttil  (common)
Thiruppugazh - 1300 puththagaththuEttil - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்தனத் தாத்தத் தாத்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

புத்தகத் தேட்டிற் றீட்டி ...... முடியாது
   பொற்புறக் கூட்டிக் காட்டி ...... யருள்ஞான
      வித்தகப் பேற்றைத் தேற்றி ...... யருளாலே
         மெத்தெனக் கூட்டிக் காக்க ...... நினைவாயே

தத்தைபுக் கோட்டிக் காட்டி ...... லுறைவாளைச்
   சற்கரித் தேத்திக் கீர்த்தி ...... பெறுவோனே
      கைத்தலத் தீக்குப் பார்த்து ...... நுழையாத
         கற்பகத் தோப்புக் காத்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

புத்தகத்து ஏட்டில் தீட்டி முடியாது ... புத்தகங்களிலும் ஏட்டிலும்
எழுத முடியாத பொருளை,

பொற்புறக் கூட்டிக் காட்டி ... அழகு பொருந்தக் கூட்டுவித்துக்
காட்டியும்,

அருள்ஞான வித்தகப் பேற்றைத் தேற்றி ... அருள்மயமான
ஞான நன்மைப் பாக்கியத்தை எனக்குத் தெளிய வைத்தும்,

அருளாலே மெத்தெனக் கூட்டிக் காக்க நினைவாயே ... உன்
திருவருளால் பக்குவமாக எனக்கு அதைக் கூட்டிவைத்தும் என்னைப்
பாதுகாக்க நீ நினைத்தருள வேண்டுகிறேன்.

தத்தை புக்கு ஓட்டிக் காட்டில் உறைவாளை ... கிளிகளை அவை
தினைப்புனத்தில் இருக்கும் இடம் தேடிச் சென்று விரட்டி
அந்தக் காட்டில் வசித்தவளாம் வள்ளியை

சற்கரித்து ஏத்திக் கீர்த்தி பெறுவோனே ... உபசரித்து, பாராட்டி,
பேரும் புகழும் பெற்றவனே,

கைத்தலத்து ஈக் குப்பு ஆர்த்து நுழையாத ... ஈக்கள்,
வண்டுகளின் கும்பல் ஆரவாரத்துடன் ஒலி செய்து உள்ளே
புகமுடியாதபடி நெருக்கமான

கற்பகத் தோப்புக் காத்த பெருமாளே. ... கற்பகத் தோட்டங்கள்
நிறைந்த தேவலோகத்தைக் காத்த பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.676  pg 3.677  pg 3.678  pg 3.679 
 WIKI_urai Song number: 1299 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1300 - puththagaththu Ettil (common)

puththakath thEttiR Reetti ...... mudiyAthu
   poRpuRak kUttik kAtti ...... yaruLnjAna
      viththakap pEtRaith thEtRi ...... yaruLAlE
         meththenak kUttik kAkka ...... ninaivAyE

thaththaipuk kOttik kAtti ...... luRaivALai
   saRkarith thEththik keerththi ...... peRuvOnE
      kaiththalath theekkup pArththu ...... nuzhaiyAtha
         kaRpakath thOppuk kAththa ...... perumALE.

......... Meaning .........

puththakaththu Ettil theetti mudiyAthu: It is something that cannot be written down in books or palm leaves;

poRpuRak kUttik kAtti: I want You to show Its beauty elegantly to me;

aruLnjAna viththakap pEtRaith thEtRi: please make me realise the fortune of gracious Knowledge;

aruLAlE meththenak kUttik kAkka ninaivAyE: and kindly think in terms of protecting me daintily by bestowing Your grace on me!

thaththai pukku Ottik kAttil uRaivALai: She chased away the parrots from the millet-field by seeking them out; she lived in the forest;

saRkariththu Eththik keerththi peRuvOnE: You wooed that VaLLi, praised her and attained great fame!

kaiththalaththu eek kuppu Arththu nuzhaiyAtha: Herds of humming flies and beetles can never penetrate the thick groves of

kaRpakath thOppuk kAththa perumALE.: KaRpaga trees in the celestial land which was rescued by You, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1300 puththagaththu Ettil - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]