திருப்புகழ் 1173 பரதவித புண்டரிக  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1173 paradhavidhapuNdariga  (common)
Thiruppugazh - 1173 paradhavidhapuNdariga - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தந்ததன தானத் தாத்தன
     தனதனன தந்ததன தானத் தாத்தன
          தனதனன தந்ததன தானத் தாத்தன ...... தனதான

......... பாடல் .........

பரதவித புண்டரிக பாதத் தாட்டிகள்
     அமுதுபொழி யுங்குமுத கீதப் பாட்டிகள்
          பலர்பொருள்க வர்ந்திடைக லாமிட் டோட்டிகள் ...... கொடிதாய

பழுதொழிய அன்புமுடை யாரைப் போற்சிறி
     தழுதழுது கண்பிசையு மாசைக் கூற்றிகள்
          பகழியென வந்துபடு பார்வைக் கூற்றினர் ...... ஒருகாம

விரகம்விளை கின்றகழு நீரைச் சேர்த்தகில்
     ம்ருகமதமி குந்தபனி நீரைத் தேக்கியெ
          விபுதர்பதி யங்கதல மேவிச் சாற்றிய ...... தமிழ்நூலின்

விததிகமழ் தென்றல்வர வீசிக் கோட்டிகள்
     முலைகளில்வி ழுந்துபரி தாபத் தாற்றினில்
          விடியளவு நைந்துருகு வேனைக் காப்பது ...... மொருநாளே

உரகபணை பந்தியபி ஷேகத் தாற்றிய
     சகலவுல குந்தரும மோகப் பார்ப்பதி
          யுடனுருவு பங்குடைய நாகக் காப்பனும் ...... உறிதாவும்

ஒருகளவு கண்டுதனி கோபத் தாய்க்குல
     மகளிர்சிறு தும்புகொடு மோதிச் சேர்த்திடும்
          உரலொடுத வழ்ந்தநவ நீதக் கூற்றனு ...... மதிகோபக்

கரவிகட வெங்கடக போலப் போர்க்கிரி
     கடவியபு ரந்தரனும் வேளைப் போற்றுகை
          கருமமென வந்துதொழ வேதப் பாற்பதி ...... பிறியாத

கடவுளைமு னிந்தமர ரூரைக் காத்துயர்
     கரவடக்ர வுஞ்சகிரி சாயத் தோற்றெழு
          கடலெனவு டைந்தவுண ரோடத் தாக்கிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பரத வித புண்டரிக பாதத்து ஆட்டிகள் ... பரத நாட்டிய
வகைகளுக்கு ஏற்றதும், தாமரை மலர் போன்றதுமான பாதங்களைக்
கொண்டு (நாட்டியம்) ஆடுபவர்கள்.

அமுது பொழியும் குமுத கீதப் பாட்டிகள் ... அமுதம்
பொழிகின்ற குமுத மலர் போன்ற வாயினின்றும் கீதங்கள் நிறைந்த
பாடல்களைப் பாடுபவர்கள்.

பலர் பொருள் கவர்ந்து இடைக் கலாம் இட்டு ஓட்டிகள் ...
பல பேருடைய பொருள்களைக் கவர்ந்து, மத்தியில் சண்டை செய்து,
(கவர்ந்த பின்பு) ஓட்டி விடுபவர்கள்.

கொடிது ஆய பழுது ஒழிய அன்பும் உடையாரைப் போல்
சிறிது அழுது அழுது கண் பிசையும் ஆசைக் கூற்றிகள்
...
பொல்லாத குற்றம் (தம்மேல்) சாராத வகைக்கு, அன்பு உள்ளவர்கள்
போல சிறிதளவு அழுது கொண்டே கண்களைப் பிசைந்து ஆசை
மொழிகளைப் பேசுபவர்கள்.

பகழி என வந்து படு பார்வைக் கூற்றினர் ... அம்பு என்று
சொல்லும்படி வந்து பாய்கின்ற பார்வையை உடையவர்கள்.

ஒரு காம விரகம் விளைகின்ற கழு நீரைச் சேர்த்து அகில்
ம்ருகமத மிகுந்த பனி நீரைத் தேக்கியெ
... ஒரு தலைக்
காமமாகிய நோயை விளைவிக்கும் செங்கழு நீர்ப் பூவைச் சேர்த்து
முடித்து, அகில், கஸ்தூரி, நிரம்ப பன்னீர் இவைகளை நிறைய
அணிபவர்களாகிய விலைமாதர்கள்.

விபுதர் பதி அங்க தலம் மேவிச் சாற்றிய தமிழ் நூலின் விததி
கமழ் தென்றல் வர வீசிக் கோட்டிகள்
... தேவர்களுக்குத்
தலைவனான இந்திரனுடைய உடம்பில் உள்ள அடையாளக் குறியை*
விரும்பிப் பாடிய தமிழ் நூல்களின் பரப்பின் இனிய நறு மணம் வீசும்
தென்றல் காற்று வரும்படி வீசி, மக்கள் மனதை வளைப்பவர்கள் (ஆகிய
இவர்களின்)

முலைகளில் விழுந்து பரிதாபத்து ஆற்றினில் விடி அளவு
நைந்து உருகுவேனைக் காப்பதும் ஒரு நாளே
... மார்பகங்களில்
விழுந்து பரிதாபமான வழியில் விடியும் வரை வருந்தி உருகுகின்ற
என்னைக் காத்தருளும் நாள் ஒன்று உண்டோ?

உரக பணை பந்தி அபிஷேகத் தாற்றிய சகல உலகும் தரும்
அமோகப் பார்ப்பதி
... ஆதிசேஷனுடைய பெருமை வாய்ந்த படக்
கூட்டமாகிய முடியின் மேல் தாங்கப்பட்ட எல்லா உலகங்களையும்
ஈன்றருளிய மருள் இல்லாத பார்வதி தேவியை

உடன் உருவு பங்கு உடைய நாகக் காப்பனும் ... தனது
உருவில் ஒரு பாகத்தில் உடையவனும், பாம்பைக் கங்கணமாக
அணிந்துள்ளவனுமாகிய சிவபெருமானும்,

உறி தாவும் ஒரு களவு கண்டு தனி கோபத்து ஆய்க் குல
மகளிர் சிறு தும்பு கொ(ண்)டு மோதிச் சேர்த்திடும்
உரலொடு தவழ்ந்த நவநீதக் கூற்றனும்
... உறி மீது தாவிய ஒரு
திருட்டுத் தனத்தைக் கண்டு மிகுந்த கோபம் கொண்டவர்களாகிய
ஆயர் குலப் பெண்கள் சிறு கயிறு கொண்டு மோதிக் கட்டி வைத்த
உரலோடு தவழ்ந்த வெண்ணெய் திருடியவன் என்று
பேசப்படுபவனாகிய கண்ணனும்,

அதி கோபக் கர விகட வெம் கட கபோலப் போர்க் கிரி
கடவிய புரந்தரனும்
... மிக்க கோபத்தைக் கொண்டதும்,
துதிக்கையை உடையதும், அழகானதும், கொடிய மதநீர் வழியும்
கன்னத்தை உடையதும், போருக்கு அமைந்ததுமான மலை போன்ற
ஐராவதம் என்னும் வெள்ளை யானையைச் செலுத்தும் இந்திரனும்,

வேளைப் போற்றுகை கருமம் என வந்து தொழ ... (இந்த
மூவரும்) உன்னைத் துதித்தல் தமது கடமைச் செயலாகும் என்று
உணர்ந்து வந்து வணங்க,

வேதப் பால் பதி பிறியாத கடவுளை முனிந்து அமரர் ஊரைக்
காத்து
... வேதப் பிரணவத்தில் பதிப் பொருள் விளங்கப் பெறாத
தேவனாகிய பிரமனைக் கோபித்தும், தேவர்கள் ஊராகிய
அமராவதியைக் காத்தும்,

உயர் கரவட க்ரவுஞ்ச கிரி சாயத் தோற்று எழு கடல் என
உடைந்த அவுணர் ஓடத் தாக்கிய பெருமாளே.
...
உயரமுள்ளதும், வஞ்சகம் நிறைந்துள்ளதுமான கிரவுஞ்ச மலை
மாண்டு அழிந்து தோல்வி அடைந்து, ஏழு கடல்களும் பெருக்கு
எழுந்தது போல் சிதறுண்டு, அசுரர்கள் யாவரும் போர்க்களத்தை
விட்டு ஓட்டம் பிடிக்கும்படி எதிர்த்து மோதிய பெருமாளே.


* கெளதம முனிவரின் மனைவி அகலிகையைக் கூட எண்ணி அவர் இல்லாத
சமயத்தில் இந்திரன் அவர் உருவத்தோடு அவளைச் சேர, முனிவர் சாபத்தால்
இந்திரன் உடலில் ஆயிரம் பெண் குறிகள் உண்டாயின. அகலிகை
கல்லாகுமாறும் சபிக்கப்பட்டாள். ராமனின் கால் அடி அந்தக் கல்லின் மேல்
பட்டதும் அகலிகை மீண்டும் பெண்ணுருவம் பெற்றாள்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.426  pg 3.427  pg 3.428  pg 3.429 
 WIKI_urai Song number: 1172 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 1173 - parathavitha puNdarika (Common)

parathavitha puNdarika pAthath thAttikaL
     amuthupozhi yungkumutha keethap pAttikaL
          palarporuLka varnthidaika lAmit tOttikaL ...... kodithAya

pazhuthozhiya anpumudai yAraip pORchiRi
     thazhuthazhuthu kaNpisaiyu mAsaik kUtRikaL
          pakazhiyena vanthupadu pArvaik kUtRinar ...... orukAma

virakamviLai kinRakazhu neeraic chErththakil
     mrukamathami kunthapani neeraith thEkkiye
          viputharpathi yangkathala mEvic chAtRiya ...... thamizhnUlin

vithathikamazh thenRalvara veesik kOttikaL
     mulaikaLilvi zhunthupari thApath thAtRinil
          vidiyaLavu nainthuruku vEnaik kAppathu ...... morunALE

urakapaNai panthiyapi shEkath thAtRiya
     sakalavula kuntharuma mOkap pArppathi
          yudanuruvu pangudaiya nAkak kAppanum ...... uRithAvum

orukaLavu kaNduthani kOpath thAykkula
     makaLirsiRu thumpukodu mOthic chErththidum
          u ralodutha vazhnthanava neethak kUtRanu ...... mathikOpak

karavikada vengkadaka pOlap pOrkkiri
     kadaviyapu rantharanum vELaip pOtRukai
          karumamena vanthuthozha vEthap pARpathi ...... piRiyAtha

kadavuLaimu ninthamara rUraik kAththuyar
     karavadakra vunjakiri sAyath thOtRezhu
          kadalenavu dainthavuNa rOdath thAkkiya ...... perumALE.

......... Meaning .........

paratha vitha puNdarika pAthaththu AttikaL: These women dance with their lotus-like feet which are aptly formed to perform classic Bharatha NAtyam dances.

amuthu pozhiyum kumutha keethap pAttikaL: With their lily-like beautiful mouths that shower nectar, they sing many melodious songs.

palar poruL kavarnthu idaik kalAm ittu OttikaL: They grab many people's belongings, subsequently quarrel with them after taking possession and chase away their suitors.

kodithu Aya pazhuthu ozhiya anpum udaiyAraip pOl siRithu azhuthu azhuthu kaN pisaiyum Asaik kUtRikaL: Lest they are blamed for a major wrong-doing, they feign a little weeping and rub their eyes, babbling words of love.

pakazhi ena vanthu padu pArvaik kUtRinar: The look from their eyes is like the piercing arrow.

oru kAma virakam viLaikinRa kazhu neeraic chErththu akil mrukamatha mikuntha pani neeraith thEkkiye: They wear tightly on their hair red lilies that rouse one-sided passion, along with a rich balsam made of akil (incence), musk and plenty of rose-water.

viputhar pathi angka thalam mEvic chAtRiya thamizh nUlin vithathi kamazh thenRal vara veesik kOttikaL: They wave the fan gently to spread the southerly breeze bearing the erotic aroma discussed in Tamil compositions that keenly describe the female organ whose marks* are spread out all over the body of IndrA, the Lord of the Celestials. These are the whores who hook and bend the minds of men.

mulaikaLil vizhunthu parithApaththu AtRinil vidi aLavu nainthu urukuvEnaik kAppathum oru nALE: I have been drowning myself in their bosom, suffering miserably by melting away till the dawn. Will there be a day when You will come and graciously rescue me from such misery?

uraka paNai panthi apishEkath thAtRiya sakala ulakum tharum amOkap pArppathi: She is the great PArvathi DEvi who delivered all the worlds supported upon the famous hood of the Serpent AdhisEshan;

udan uruvu pangku udaiya nAkak kAppanum: He has her concorporate on one side of His body; and He is Lord SivA wearing a serpent as an ornament;

uRi thAvum oru kaLavu kaNdu thani kOpaththu Ayk kula makaLir siRu thumpu ko(N)du mOthic chErththidum uralodu thavazhntha navaneethak kUtRanum: He is KrishnA, referred to as the butter-thief, who crawled while being tied to the barrel with a tiny rope by the milk-maids who were angry at His act of stealth committed by jumping over to the vessel hanging from the ceiling;

athi kOpak kara vikada vem kada kapOlap pOrk kiri kadaviya purantharanum: He is Lord IndrA who rides the white and fierce elephant AirAvatham that has a dribbling jaw with wild rage and is like a mountain ever ready for war;

vELaip pOtRukai karumam ena vanthu thozha: having realised that worshipping You is their duty, they (the three of them) are prostrating at Your feet;

vEthap pAl pathi piRiyAtha kadavuLai muninthu amarar Uraik kAththu: You lost Your temper with Lord Brahma who could not interpret the inner meaning of PraNava ManthrA; You protected AmarAvathi, the capital city of the celestials;

uyar karavada kravunjsa kiri sAyath thOtRu ezhu kadal ena udaintha avuNar Odath thAkkiya perumALE.: You defeated and destroyed the tall and treacherous Mount Krouncha; the seven seas were scattered and spilled all over as if an avalanche had struck them; and all the demons fled running away from the battlefield when You confronted and attacked them, Oh Great One!


* AhalyA, the wife of Sage Gauthama, was mated by IndrA in the disguise of the sage while her husband was away. Upon knowing of his heinous sin, Sage Gauthama cursed IndrA to be blemished all over his body with a thousand marks of female organ that he coveted and also cursed AhalyA to turn into a stone. Upon the gracious contact of a speck of dust from Lord RAmA's foot, AhalyA's curse ended, and she regained her previous form.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1173 paradhavidha puNdariga - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]