திருப்புகழ் 923 மதியால் வித்தகன்  (கருவூர்)
Thiruppugazh 923 madhiyAlviththagan  (karuvUr)
Thiruppugazh - 923 madhiyAlviththagan - karuvUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதானத் தனதான தனதானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

மதியால்வித் தகனாகி மனதாலுத் ...... தமனாகிப்

பதிவாகிச் சிவஞான பரயோகத் ...... தருள்வாயே

நிதியேநித் தியமேயென் நினைவேநற் ...... பொருளாயோய்

கதியேசொற் பரவேளே கருவூரிற் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

மதியால் வித்தகனாகி ... என் புத்தியைக் கொண்டு நான் ஒரு
பேரறிவாளனாகி,

மனதால் உத்தமனாகி ... என் மனம் நன்னெறியின் செல்ல அதனால்
நான் ஒரு உத்தம மனிதனாகி,

பதிவாகிச் சிவஞான ... சிவ ஞானத்தில் என் சிந்தை ஊன்றுவதாகி,

பரயோகத்து அருள்வாயே ... மேலான யோக வழியை நான்
பற்றும்படியாக அருள் புரிவாயாக.

நிதியே நித்தியமே யென் நினைவே ... என் செல்வமே, அழிவில்லாப்
பொருளே, எனது தியானப் பொருளே,

நற் பொருளாயோய் ... சிறந்த பேரின்பப் பொருளானவனே,

கதியே சொற் பரவேளே ... எனக்குப் புகலிடமே, எல்லாராலும்
புகழப்பெறும் மேலான செவ்வேளே,

கருவூரிற் பெருமாளே. ... கருவூர்த்* தலத்தில் எழுந்தருளிய
பெருமாளே.


* கருவூர் திருச்சிக்கு மேற்கே 45 மைலில் உள்ள கரூர் ஆகும். சோழநாட்டின்
தலைநகரான வஞ்சியும் இதுவே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.1261  pg 2.1262 
 WIKI_urai Song number: 927 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு L. வசந்த குமார்

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 923 - madhiyAl viththagan (karuvUr)

madhiyAl viththaganAgi manadhAl ...... uththamanAgip

padhivAgi sivagnAna parayOgath ...... tharuLvAyE

nidhiyE niththiyamE enninaivEnaR ...... poruLAyOy

gathiyEsoR paravELE karuvUriR ...... perumALE.

......... Meaning .........

madhiyAl viththaganAgi: I should become a wise person by dint of my intellect.

manadhAl uththamanAgi: I should become the most virtuous person through the application of my mind.

padhivAgi sivagnAna: My mind should be firmly entrenched in the knowledge of SivA.

parayOgath tharuLvAyE: You must kindly grant me the method of attaining the great yOgA!

nidhiyE niththiyamE enninaivE: You are my Treasure! You are immortal! You are the object of my meditation!

naR poruLAyOy: You are the greatest bliss!

gathiyEsoR paravELE: You are my final refuge! You are the Lord praised by one and all!

karuvUriR perumALE.: You have Your abode at KaruvUr*, Oh Great One!


* KaruvUr - now known as KarUr - is 45 miles west of Thiruchi.
It was once the capital city of ChOzha Kingdom.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 923 madhiyAl viththagan - karuvUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]