திருப்புகழ் 851 இருவினையஞ்ச  (திருப்பந்தணை நல்லூர்)
Thiruppugazh 851 iruvinaiyanja  (thiruppandhaNai nallUr)
Thiruppugazh - 851 iruvinaiyanja - thiruppandhaNainallUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தந்த தனதன தந்த
     தனதன தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

இருவினை யஞ்ச வருவினை கெஞ்ச
     இருள்பிணி துஞ்ச ...... மலமாய

எனதிடர் மங்க வுனதருள் பொங்க
     இசைகொடு துங்க ...... புகழ்கூறித்

திருமுக சந்த்ர முருகக டம்ப
     சிவசுத கந்த ...... குகவேல

சிவசிவ என்று தெளிவுறு நெஞ்சு
     திகழந டஞ்செய் ...... கழல்தாராய்

மருதொடு கஞ்ச னுயிர்பலி கொண்டு
     மகிழரி விண்டு ...... மருகோனே

வதைபுரி கின்ற நிசிசரர் குன்ற
     வலம்வரு செம்பொன் ...... மயில்வீரா

அருகுறு மங்கை யொடுவிடை யுந்து
     மமலனு கந்த ...... முருகோனே

அருள்செறி பந்த ணையிலிரு மங்கை
     அமளிந லங்கொள் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

இருவினை யஞ்ச ... ஞ்சித வினை, பிராரப்த வினை ஆகிய
இருவினைகளும் பயப்படும்படியாக,

வருவினை கெஞ்ச ... இனி வந்து தாக்க இருக்கும் (ஆகாமிய) வினை
தான் வரவில்லை என்று கெஞ்சிக் கூத்தாடி விலக,

இருள்பிணி துஞ்ச ... இருண்ட நோய்கள் வாராது மாய்ந்து போக,

மலம் மாய ... ஆணவம், கன்மம், மாயை என்ற மும்மலங்களும்
அழிந்தொழிய,

எனதிடர் மங்க ... எனது துயரமெல்லாம் குறைந்துபோக,

உனதருள் பொங்க ... உனது திருவருள் பெருக,

இசைகொடு துங்க புகழ்கூறி ... இசையுடன் உன் பரிசுத்தமான
திருப்புகழைப் பாடி,

திருமுக சந்த்ர ... சந்திரன் போன்ற அழகிய திருமுகத்தை
உடையோனே,

முருக கடம்ப சிவசுத கந்த ... முருகா, கடம்பா, சிவகுமாரா, கந்தா,

குகவேல சிவசிவ என்று ... குகா, வேலா, சிவசிவ என்று கூறி

தெளிவுறு நெஞ்சு திகழ ... அதனால் தெளிவுபெற்ற என் நெஞ்சு
பொலிவு அடைவதற்காக

ந டஞ்செய் கழல்தாராய் ... நடனம் செய்யும் உன் திருவடிகளைத்
தந்தருள்வாய்.

மருதொடு கஞ்சன் உயிர்பலி கொண்டு ... மருதமரம், கம்சன்
இவர்களது உயிரை மாய்த்து

மகிழரி விண்டு மருகோனே ... மகிழ்ந்த ஹரி விஷ்ணுவின் மருமகனே,

வதைபுரி கின்ற நிசிசரர் குன்ற ... உயிர்களைக் கொன்ற அசுரர்கள்
ஒடுங்க

வலம்வரு செம்பொன் மயில்வீரா ... வெற்றிவலம் வந்த செம்பொன்
மயில்வீரனே,

அருகுறு மங்கை யொடு ... அருகில் தன் பாகத்தில் அமர்ந்த
பார்வதியுடன்

விடை யுந்தும் அமலனுகந்த ... ரிஷபவாகனம் ஏறும் அமலபிரான்
சிவன் விரும்பும்

முருகோனே ... முருகப் பெருமானே,

அருள்செறி பந்த ணையில் ... அருள் நிறைந்த
திருப்பந்தணைநல்லூர் தலத்தில்

இரு மங்கை அமளிந லங்கொள் பெருமாளே. ... வள்ளி,
தேவயானை ஆகிய இரு தேவிமாருடனும் மலர்ப்படுக்கையில் இன்புறும்
பெருமாளே.


* இத்தலம் கும்பகோணத்துக்கு அருகிலுள்ள திருவிடைமருதூர் ரயில்
நிலையத்துக்கு வடகிழக்கில் 8 மைல் தொலைவில் உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.1063  pg 2.1064  pg 2.1065  pg 2.1066 
 WIKI_urai Song number: 855 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 851 - iruvinaiyanja (thiruppandhaNai nallUr)

iru vinai anja varuvinai kenja
     iruL piNi thunja ...... mala mAya

enathidar manga una dharuL ponga
     isai kodu thunga ...... pugazh kURi

thiru muka chandhra muruga kadamba
     sivasutha kandha ...... guha vEla

siva siva endru theLivuRu nenju
     thigazha natanjsey ...... kazhal thArAy

marudhodu kanja nuyir bali kondu
     magizh ari viNdu ...... marugOnE

vadhai puri gindra nisicharar kundra
     valam varu sem pon ...... mayilveerA

aruguRu mangai yoduvidai undhum
     amalan ugandha ...... murugOnE

aruL seRi pandh aNaiyil iru mangai
     amaLi nalangkoL ...... perumALE.

......... Meaning .........

iru vinai anja: As inherited karmas (Prarabtha and Sanchitha Karma) became afraid to haunt me,

varuvinai kenja: as the karma in store (AgAmya Karma) begged to be excused,

iruL piNi thunja: as dark diseases evaded me and died away,

mala mAya: as the three excretable vices (haughtiness, karma and illusion) died,

enathidar manga: and as my sufferings faded away,

una dharuL ponga: Your Grace simply overwhelmed me!

isai kodu thunga pugazh kURi: When I praise Your pure Glory in music,

thiru muka chandhra muruga kadamba: chanting "Oh Lord with a moon-like face, MurugA, KadambA,

sivasutha kandha guha vEla: son of SivA, KandhA, GuhA, VElA,

siva siva endru: Sivasiva," and so on,

theLivuRu nenju thigazha: my heart clears up and brightens

natanjsey kazhal thArAy: to receive the grace of Your dancing feet!

marudhodu kanja nuyir bali kondu: (In Krishnavathara) Marutha tree and Kamsa were destroyed by

magizh ari viNdu marugOnE: Hari (Vishnu) happily; You are His nephew!

vadhai puri gindra nisicharar kundra: When torturing Asuras were destroyed by You,

valam varu sem pon mayilveerA: Your golden red Peacock flew around celebrating victory!

aruguRu mangai yoduvidai undhum: SivA, who has shared His side with PArvathi, and who mounted the Rishabha (Bull) with her,

amalan ugandha murugOnE: that purest form of God loves You, Oh MurugA!

aruL seRi pandh aNaiyil: In the grace-filled town of ThirupanthaNainallUr,

iru mangai amaLi nalangkoL perumALE.: You rejoice in the flowery bed with Your two consorts, VaLLi and DEvayAnai, Oh Great One!


* This town is 8 miles north of ThiruvidaimarudhUr Railway Station.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 851 iruvinaiyanja - thiruppandhaNai nallUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]