திருப்புகழ் 796 பழியுறு சட்டகமான  (திருவிடைக்கழி)
Thiruppugazh 796 pazhiyuRusattagamAna  (thiruvidaikkazhi)
Thiruppugazh - 796 pazhiyuRusattagamAna - thiruvidaikkazhiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனனத் தனதான தனதனனத் தனதான
     தனதனனத் தனதான ...... தனதான

......... பாடல் .........

பழியுறுசட் டகமான குடிலையெடுத் திழிவான
     பகரும்வினைச் செயல்மாதர் ...... தருமாயப்

படுகுழிபுக் கினிதேறும் வழிதடவித் தெரியாது
     பழமைபிதற் றிடுலொக ...... முழுமூடர்

உழலும்விருப் புடனோது பலசவலைக் கலைதேடி
     யொருபயனைத் தெளியாது ...... விளியாமுன்

உனகமலப் பதநாடி யுருகியுளத் தமுதூற
     உனதுதிருப் புகழோத ...... அருள்வாயே

தெழியுவரிச் சலராசி மொகுமொகெனப் பெருமேரு
     திடுதிடெனப் பலபூதர் ...... விதமாகத்

திமிதிமெனப் பொருசூர னெறுநெறெனப் பலதேவர்
     ஜெயஜெயெனக் கொதிவேலை ...... விடுவோனே

அழகுதரித் திடுநீப சரவணவுற் பவவேல
     அடல்தருகெற் சிதநீல ...... மயில்வீரா

அருணைதிருத் தணிநாக மலைபழநிப் பதிகோடை
     அதிபஇடைக் கழிமேவு ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பழியுறுசட் டகமான குடிலையெடுத் திழிவான ... பழி
பாவங்களுக்கு இருப்பிடமான உடலாகிய இந்தக் குடிசையை எடுத்து
இழிவான சொற்களை

பகரும்வினைச் செயல்மாதர் தருமாயப் ... சொல்லும் செயல்களை
உடைய மாதர்கள் தருகின்ற மாயமான

படுகுழிபுக்கு இனிது ஏறும் வழிதடவித் தெரியாது ... படுகுழியில்
வீழ்ந்து நல்லபடியாக கரையேறும் வழி உண்டோ என்று தடவிப் பார்த்தும்
தெரியாமல்,

பழமை பிதற்றிடு லோக முழுமூடர் ... பழங்கொள்கைகளையே
ஆராயாமல் பிதற்றும் இவ்வுலக முழுமூடர்கள்

உழலும்விருப்புடனோது பலசவலைக் கலைதேடி ... திருந்து
விருப்பமுடன் ஓதும் பல குழப்பம்தரும் நூல்களைத் தேடி

ஒருபயனைத் தெளியாது விளியாமுன் ... ஒரு பயனையும்
தெளிந்து அறியாமல் இறப்பதன்முன்பு,

உனகமலப் பதநாடி யுருகியுளத் தமுதூற ... உன் தாமரைப்
பாதங்களை விரும்பி உருகி, உள்ளத்தில் பக்திரசம் அமுதமாக ஊற

உனதுதிருப் புகழோத அருள்வாயே ... உன் திருப்புகழை
ஓதுவதற்கு அருள்வாயாக.

தெழியுவரிச் சலராசி மொகுமொகென ... முழங்கும் உப்புக் கடல்
மொகு மொகு என்று கொந்தளிக்கவும்,

பெருமேரு திடுதிடென ... பெரிய மேருமலை திடு திடு என்று
பொடிபட்டு இடிபடவும்,

பலபூதர் விதமாகத் திமிதிமென ... பலவகை பூதகணங்கள்
விதவிதமாக திமிதிமி என்று கூத்தாடவும்,

பொருசூர னெறுநெறென ... சண்டையிட்ட சூரன் மாமர உருவில்
இருந்து நெறுநெறு என்று முறிந்து விழவும்,

பலதேவர் ஜெயஜெயென ... பல தேவர்களும் ஜெய ஜெய என்று
வெற்றி கோஷம் இடவும்,

கொதிவேலை விடுவோனே ... கோபித்து எழுந்த வேலாயுதத்தைச்
செலுத்தியவனே,

அழகுதரித் திடுநீப ... அழகு நிறைந்திட்ட கடப்பமாலையை
அணிந்தவனே,

சரவணவுற் பவவேல ... சரவணப்பொய்கையில் தோன்றியவனே,
வேலனே,

அடல்தருகெற்சிதநீல மயில்வீரா ... வெற்றியைத் தருவதும், முழங்கி
ஒலிப்பதும் நீல நிறமானதுமான மயில் வாகனத்தில் ஏறும் வீரனே,

அருணைதிருத்தணிநாக மலைபழநிப் பதி ... திருவண்ணாமலை,
திருத்தணிகை, திருச்செங்கோடு, பழநிநகர்,

கோடை அதிபஇடைக் கழிமேவு பெருமாளே. ...
வல்லக்கோட்டை ஆகிய தலங்களில் வாழும் தலைவனே,
திருவிடைக்கழித் தலத்தில்* வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* திருவிடைக்கழி மாயூரத்திற்கு (மயிலாடுதுறைக்கு) 17 மைல் தென்கிழக்கே
திருக்கடையூருக்கு அருகில் உள்ளது. இங்கு முருகன் குராமரத்தடியில் கொலு
வீற்றிருக்கிறான்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.925  pg 2.926 
 WIKI_urai Song number: 800 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 796 - pazhiyuRu sattagamAna (thiruvidaikkazhi)

pazhiyuRu sattagamAna kudilai yeduth izhivAna
     pagarum vinai seyal mAdhar ...... tharu mAya

padukuzhik inidhERum vazhi thadavith theriyAdhu
     pazhamai pidhatridu lOka ...... muzhumUdar

uzhalum virup puda nOdhu pala savalaik kalai thEdi
     oru payanaith theLiyAdhu ...... viLiyAmun

una kamalp padha nAdi urugi uLath amudhURa
     unadhu thirup pugazh Odha ...... aruLvAyE

thezhi uvarich jalarAsi mogu mogenap peru mEru
     dhiduthidena pala bUthar ...... vidhamAga

dhimi dhimenap porusUra neRu neRenap pala dhEvar
     jeya jeyenak kodhi vElai ...... viduvOnE

azhagu dharith thidu neepa saravaNa uRbava vEla
     adal tharu geRjitha neela ...... mayil veerA

aruNai thiruththaNi nAgamalai pazhanip padhikOdai
     adhipa idaik kazhi mEvu ...... perumALE.

......... Meaning .........

pazhiyuRu sattagamAna kudilai yeduththu: The body is a cottage functioning as a seat for all sins.

izhivAna pagarum vinai seyal mAdhar tharu mAya padukuzhi: Women with foul words and deeds set up treacherous traps for this body;

inidhERum vazhi thadavith theriyAdhu: and not knowing the way out of those pits, people grope in the dark.

pazhamai pidhatridu lOka muzhumUdar: Such stupid fools of this world talk only about their so-called old values;

uzhalum virup puda nOdhu pala savalaik kalai thEdi: and roam about in search of many lustful and confusing books.

oru payanaith theLiyAdhu viLiyAmun: Ultimately, they die without deriving any benefit whatsoever. Before I perish like them,

una kamalp padha nAdi urugi uLath amudhURa: I seek Your lotus feet, melting in ecstasy, with the nectar of devotion gushing in my heart.

unadhu thirup pugazh Odha aruLvAyE: Do bless me with the capacity to sing Your glory!

thezhi uvarich jalarAsi mogu mogena: As the saline water in the ocean simmered,

peru mEru dhiduthidena: as the large mount Meru rumbled and trembled,

pala bUthar vidhamAga dhimi dhimena: as various bhUthAs (SivA's armies) severally jumped about and rejoiced,

porusUra neRu neRena: as the warring SUran (in the disguise of a mango tree) began to crack and collapse,

pala dhEvar jeya jeyena: and as the numerous celestials hailed Your victory,

kodhi vElai viduvOnE: You flung the red hot Spear!

azhagu dharith thidu neepa: You are adorned with the beautiful kadappa garland!

saravaNa uRbava vEla: You emerged from the Pond of SaravaNa! Oh VElA!

adal tharu geRjitha neela mayil veerA: You mount valorously on the blue Peacock, roaring triumphantly!

aruNai thiruththaNi nAgamalai pazhanip padhikOdai adhipa: ThiruvaNNAmalai, ThiruththaNigai, ThiruchchengkOdu, Pazhani and VallakkOttai are some of the places under Your reign!

idaik kazhi mEvu perumALE.: You love to reside at Thiruvidaikkazhi, Oh Great One!


* Thiruvidaikkazhi is 17 miles southeast of MayilAduthurrai (MAyUram) - near Thirukkadaiyur.
Murugan is cosily seated under a KurA tree in this place.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 796 pazhiyuRu sattagamAna - thiruvidaikkazhi

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]