திருப்புகழ் 720 மனைமாண்சுத ரான  (மதுராந்தகம்)
Thiruppugazh 720 manaimANsudharAna  (madhurAndhagam)
Thiruppugazh - 720 manaimANsudharAna - madhurAndhagamSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதாந்தன தான தனந்தன
     தனதாந்தன தான தனந்தன
          தனதாந்தன தான தனந்தன ...... தந்ததான

......... பாடல் .........

மனைமாண்சுத ரான சுணங்கரு
     மனம்வேந்திணை யான தனங்களு
          மடிவேன்றனை யீண அணங்குறு ...... வம்பராதி

மயமாம்பல வான கணங்குல
     மெனப்ராந்தியும் யானெ னதென்றுறு
          வணவாம்பிர மாத குணங்குறி ...... யின்பசார

இனவாம்பரி தான்ய தனம்பதி
     விடஏன்றெனை மோன தடம்பர
          மிகுதாம்பதி காண கணங்கன ...... வும்பரேசா

இடவார்ந்தன சானு நயம்பெறு
     கடகாங்கர சோண வியம்பர
          இடமாங்கன தாள ருளும்படி ...... யென்றுதானோ

தனதாந்தன தான தனந்தன
     தெனதோங்கிட தோன துனங்கிட
          தனவாம்பர மான நடம்பயில் ...... எம்பிரானார்

தமதாஞ்சுத தாப ரசங்கம
     மெனவோம்புறு தாவ னவம்படர்
          தகுதாம்பிர சேவி தரஞ்சித ...... வும்பர்வாழ்வே

முனவாம்பத மூடி கவந்தன
     முயல்வான்பிடி மாடி மையைங்கரர்
          முகதாம்பின மேவு றுசம்ப்ரம ...... சங்கணாறு

முககாம்பிர மோட மர்சம்பன
     மதுராந்தக மாந கரந்திகழ்
          முருகாந்திர மோட மரும்பர்கள் ...... தம்பிரானே.

......... சொல் விளக்கம் .........

மனை மாண் சுதர் ஆன சுணங்கரும் மனம் வே(கு)ம்
திணையான தனங்களும்
... மனைவி, பெருமை பொருந்திய மக்கள்
ஆகிய சோர்தலைத் தருபவர்களும் மனம் நொந்து வெந்து போவதற்கு
இடம் தருவதான செல்வங்களும்,

மடிவேன் தனை ஈண அணங்கு உறு வம்பர் ஆதி மயமாம் பல
பலவான கணம் குலம் என ப்ராந்தியும்
... இறந்து விடப்
போகின்ற என்னைப் பெற்ற தெய்வத்துக்கு ஒப்பான தாய், உற்றாராய்ப்
பயனற்றவர்களான பிறர் மயமான பலவகைப்பட்ட கூட்டத்தார், குலத்தார்
என்கின்ற மயக்கமும்,

யான் எனது என்று உறுவனவாம் பிரமாத குணம் குறி இன்ப
சாரஇன வா(வு)ம்பரி தான்ய தனம் பதி விட
... யான், எனது
என்று கூடியுள்ளனவாகிய, அளவு கடந்து செல்லும் குணமும் நோக்கமும்,
இனிமைக்கும், தக்கதாகப் பொருந்திய தாண்டிச் செல்லும் குதிரைகள்,
தானியங்கள், சொத்துக்கள், இருக்கும் ஊர் இவை எல்லாம் விட்டு
நீங்கும்படி,

ஏன்று எனை மோன தடம் பர மிகுதாம் பதி காண ... என்னை
ஏற்றுக்கொண்டு, மோன நிலையையும், மேலான மிக்கு நிற்கும்
தெய்வத்தையும் நான் கண்டு களிக்க,

கணம் கன உம்பர் ஏசா இட ஆர்ந்தன சானு நயம் பெறு
கடகாம் கர சோண வியம் பர இடமாம் கன தாள் அருளும்
படி என்று தானோ
... கூட்டமான பெருமை தங்கிய தேவர்கள்
ஏசுதலின்றி (நன்கு பொருந்திய) இடம் கொண்டு நிறைந்துள்ள,
முழந்தாள்* நல்லதான, கடகம் அணிந்துள்ள கைகள், சிவந்த உடல்,
(இவைகளுக்கு) மேலான இடமாகிய, பெருமை பொருந்திய உனது
திருவடியை அருளும் பாக்கியம் எனக்கு என்று கிடைக்குமோ?

தனதாந்தன தான தனந்தன தெனதோங்கிட தோன
துனங்கிட தனவாம் பரமான நடம் பயில் எம்பிரானார் தமது
ஆம் சுத
... தனதாந்தன தான தனந்தன தெனதோங்கிட தோன
துனங்கிட தன என்ற ஓசைகள் ஒலிக்கும்படியான மிக மேலான
நடனத்தைச் செய்கின்ற எம்பிரானாகிய சிவபெருமானுடைய குழந்தையே,

தாபர(ம்) சங்கமம் என ஓம்புறு தாவன வம்பு அடர் தகு
தாம்பிர சேவித ரஞ்சித உம்பர் வாழ்வே
... அசையாப் பொருள்,
அசையும் பொருள் என்றவாறு அனைத்தையும் பாது காத்தல் செய்யப்
படைத்தவனே, புதுமை நிறைந்த, தக்கதான, தாம்பிரசூடம்** எனப்படும்
சேவலால் வணங்கப் படுபவனே, இன்பம் தருகின்ற தேவர்கள் செல்வமே,

முன வா(வு)ம் பத மூடிக வந்தன(ம்) முயல்வான் பிடி மாடு
இமை ஐங்கரர் முகதா ஆம் பி(ன்)ன
... (முருக வேள் நினைக்கும்)
முன்னே, தாண்டி வேகமாய் வந்த திருவடிகளை உடையவரும்,
பெருச்சாளி*** வணக்கம் செய்யும்படி முயற்சி எடுத்துக் கொண்டவரும்,
பெண் யானை போன்ற வள்ளியின் பக்கத்தில் இமைப்பொழுதில்
(காட்டானையாக) ஒளி விட்டு விளங்கியவருமான, ஐங்கரருமான
விநாயக மூர்த்தியின் எதிரில் தோன்றிய தம்பியே,

மேவுறு சம்ப்ரம சம் கண ஆறு முக காம்பிரமோடு அமர்
சம்ப(ன்)ன
... பொருந்தியுள்ள களிப்பு நிறைந்த அழகு செய்கின்ற
கூட்டமாகிய ஆறு திரு முகங்களுடன் கம்பீரமாக வீற்றிருக்கின்ற
பாக்கியவானே,

மதுராந்தக மா நகரம் திகழ் முருகா அம் திரமோடு அமர்
உம்பர்கள் தம்பிரானே.
... மதுராந்தகமாகிய**** சிறந்த நகரில்
விளங்கும் முருகனே, நல்ல உறுதியான பக்தியுடன் உள்ள தேவர்களின்
தம்பிரானே.


* முருக வேளின் விசுவ ரூப நிலை தேவர் கூட்டத்துக்கு சானுவில் (முழந்தாளில்)
காணப்பட்டது.


** தாம்பிர சூடம்:

இது சிவந்த கொண்டையை உடைய சேவலைக் குறிக்கும். சூரனின் ஒரு பகுதி
சேவலாக மாறி, முருகனது கொடியில் அமர்ந்து சேவை செய்தது.


*** கஜாமுகாசுரன் பெருச்சாளி வடிவத்துடன் விநாயகரை எதிர்க்க வந்தான்.
அப்போது அதன் மீதேறி அவனை வீழ்த்தி வாகனமாக ஆக்கிக் கொண்டார்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.727  pg 2.728  pg 2.729  pg 2.730 
 WIKI_urai Song number: 724 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 720 - manaimANsudha rAna (madhurAndhagam)

manaimANsutha rAna suNangaru
     manamvEnthiNai yAna thanangaLu
          madivEnRanai yeeNa aNanguRu ...... vamparAthi

mayamAmpala vAna kaNangula
     menaprAnthiyum yAne nathenRuRu
          vaNavAmpira mAtha kuNanguRi ...... yinpasAra

inavAmpari thAnya thanampathi
     vidaEnRenai mOna thadampara
          mikuthAmpathi kANa kaNangana ...... vumparEsA

idavArnthana sAnu nayampeRu
     kadakAngara sONa viyampara
          idamAngana thALa ruLumpadi ...... yenRuthAnO

thanathAnthana thAna thananthana
     thenathOngida thOna thunangida
          thanavAmpara mAna nadampayil ...... empirAnAr

thamathAnjutha thApa rasangama
     menavOmpuRu thAva navampadar
          thakuthAmpira sEvi tharanjitha ...... vumparvAzhvE

munavAmpatha mUdi kavanthana
     muyalvAnpidi mAdi maiyaingarar
          mukathAmpina mEvu Rusamprama ...... sangaNARu

mukakAmpira mOda marsampana
     mathurAnthaka mAna karanthikazh
          murukAnthira mOda marumparkaL ...... thambirAnE.

......... Meaning .........

manai mAN suthar Ana suNangarum manam vE(ku)m thiNaiyAna thanangaLum: All that wealth that gives rise to anguish among the wife and illustrious children who cause grief,

madivEn thanai eeNa aNangu uRu vampar Athi mayamAm pala palavAna kaNam kulam ena prAnthiyum: my God-like mother who gave birth to me and who is eventually destined to die, the delusion comprising the so-called relatives who are useless and the overwhelming variety of people belonging to my lineage,

yAn enathu enRu uRuvanavAm piramAtha kuNam kuRi inpa sAraina vA(vu)mpari thAnya thanam pathi vida: my ego, my possessiveness, the extreme reach of my character, intention and enjoyment, the fleet of galloping horses appropriate to my wealth, the grains, the assets and the town where I live should all fade away; to that end,

EnRu enai mOna thadam para mikuthAm pathi kANa: kindly take me over and grant me blissful tranquility so that I have Your exhilarating vision, Oh the Supreme Lord!

kaNam kana umpar EsA ida Arnthana sAnu nayam peRu kadakAm kara sONa viyam para idamAm kana thAL aruLum padi enRu thAnO: At a place beyond any derision where the celestials flocked in multitude, You granted them the vision of Your hallowed knee*, Your arms wearing the bracelets and Your reddish body; over and above all these, when will I be blessed with the vision of Your illustrious feet, Oh Lord?

thanathAnthana thAna thananthana thenathOngida thOna thunangida thanavAm paramAna nadam payil empirAnAr thamathu Am sutha: You are the child Of our Lord SivA who dances the Great dance to the loud beating to the meter "thanathAnthana thAna thananthana thenathOngida thOna thunangida thana".

thApara(m) sangamam ena OmpuRu thAvana vampu adar thaku thAmpira sEvitha ranjitha umpar vAzhvE: You have created and protected all the inanimate objects and animate things of the world, Oh Lord! You are worshipped by the appropriate Rooster, ThAmbira cUdam**, which is full of freshness, Oh Lord! You are the Treasure of all the blissful celestials!

muna vA(vu)m patha mUdika vanthana(m) muyalvAn pidi mAdu imai aingarar mukathA Am pi(n)na: Even before Lord MurugA contemplated, He came rushing on His hallowed feet; He made an effort to ensure that the bandicoot*** offered worship to Him; by the side of VaLLi, who looked like a gracious female elephant, He appeared in an instant as a bright and wild elephant; He is Lord VinAyagA, the five-handed God; and You are His Younger Brother, Oh Lord!

mEvuRu samprama sam kaNa ARu muka kAmpiramOdu amar sampa(n)na: Oh Blessed Lord! You are seated majestically with the whole hallowed lot of six faces which collectively offer exhilarating vision!

mathurAnthaka mA nakaram thikazh murukA am thiramOdu amar umparkaL thambirAnE.: Oh MurugA, You are seated in this great town, MathurAnthakam!**** You are the Lord of the celestials of ardent devotion, Oh Great One!


* Lord MurugA's vision was seen by the celestials on His knee when He showed His gigantic form containing the entire universe.


** thAmbira cUdam:

It is the Rooster with reddish crest; when a part of the demon SUran became a Rooster, it placed itself on MurugA's staff and continued to serve the Lord.


*** When the demon GajamukAsuran fought Lord VinAyagar taking the form of a bandicoot, the Lord tamed it by mounting the bandicoot and made him His vehicle.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 720 manaimANsudha rAna - madhurAndhagam

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]