திருப்புகழ் 568 சீரான கோல கால  (விராலிமலை)
Thiruppugazh 568 seerAnakOlakAla  (virAlimalai)
Thiruppugazh - 568 seerAnakOlakAla - virAlimalaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானான தான தான தனதன
     தானான தான தான தனதன
          தானான தான தான தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

சீரான கோல கால நவமணி
     மாலாபி ஷேக பார வெகுவித
          தேவாதி தேவர் சேவை செயுமுக ...... மலராறும்

சீராடு வீர மாது மருவிய
     ஈராறு தோளு நீளும் வரியளி
          சீராக மோது நீப பரிமள ...... இருதாளும்

ஆராத காதல் வேடர் மடமகள்
     ஜீமூத மூர்வ லாரி மடமகள்
          ஆதார பூத மாக வலமிட ...... முறைவாழ்வும்

ஆராயு நீதி வேலு மயிலுமெய்ஞ்
     ஞானாபி ராம தாப வடிவமும்
          ஆபாத னேனு நாளு நினைவது ...... பெறவேணும்

ஏராரு மாட கூட மதுரையில்
     மீதேறி மாறி யாடு மிறையவர்
          ஏழேழு பேர்கள் கூற வருபொரு ...... ளதிகாரம்

ஈடாய வூமர் போல வணிகரி
     லூடாடி யால வாயில் விதிசெய்த
          லீலாவி சார தீர வரதர ...... குருநாதா

கூராழி யால்முன் வீய நினைபவ
     னீடேறு மாறு பாநு மறைவுசெய்
          கோபால ராய னேய முளதிரு ...... மருகோனே

கோடாம லார வார அலையெறி
     காவேரி யாறு பாயும் வயலியில்
          கோனாடு சூழ்வி ராலி மலையுறை ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சீரான கோலகால நவ மணி மால் அபிஷேக பார ...
வரிசையானதும், ஆடம்பரமுள்ள ஒன்பது மணிகள் பதிக்கப்பெற்ற
பெருமை பொருந்திய கிரீடங்களின் கனத்தை உடையதும்,

வெகு வித தேவாதி தேவர் சேவை செயு முக மலர் ஆறும் ...
பல வகையான தேவாதி தேவர்களெல்லாம் வணங்குவதுமான ஆறு திரு
முகங்களையும்,

சீராடு வீர மாது மருவிய ஈராறு தோளும் ... சிறப்பு உற்று
ஓங்கும் வீர லக்ஷ்மி குடிகொண்டிருக்கும் பன்னிரு தோள்களையும்,

நீளும் வரி அளி சீராகம் ஓதும் நீப பரிமள இரு தாளும் ...
நீண்ட ரேகைகள் உள்ள வண்டுகள் ஸ்ரீராகம் என்னும் ராகத்தைப் பாடி
ரீங்காரம் செய்யும் கடப்ப மலரின் மணம் வீசும் இரண்டு திருவடிகளையும்,

ஆராத காதல் வேடர் மட மகள் ஜீமூதம் ஊர் வலாரி மட
மகள்
... முடிவில்லாத ஆசையை உன் மீது கொண்ட வேடர்களின் இளம்
மகளான வள்ளியும், மேகத்தை வாகனமாகக் கொண்ட இந்திரனுடைய
அழகிய பெண்ணாகிய தேவயானையும்,

ஆதார பூதமாக வலம் இடம் உறை வாழ்வும் ... பக்தர்களின்
பற்றுக் கோட்டின் இருப்பாக வலது பாகத்திலும், இடது பாகத்திலும்
உறைகின்ற உனது திருக்கோல வாழ்க்கையையும்,

ஆராயும் நீதி வேலும் மயிலும் ... நன்கு ஆராய்ந்து நீதி செலுத்தும்
உனது வேலையும் மயிலையும்,

மெய்ஞ் ஞான அபிராம தாப வடிவமும் ... ஞான ஸ்வரூபியான
கீர்த்தி பெற்ற உனது பேரழகுடைய திருவுருவத்தையும்,

ஆபாதனேனும் நாளும் நினைவது பெற வேணும் ... மிகக்
கீழ்ப்பட்டவனாக நான் இருப்பினும், நாள் தோறும் (மேற்சொன்ன
அனைத்தையும்) தியானம் செய்யும்படியான பேற்றைப் பெற
வேண்டுகிறேன்.

ஏர் ஆரும் மாட கூட மதுரையில் மீது ஏறி மாறி ஆடும்
இறையவர்
... அழகு நிறைந்த மாட கூடங்கள் உள்ள மதுரையில்,
வெள்ளி அம்பலத்தில் நடன மேடையில் கால் மாறி* ஆடிய இறைவராகிய
சிவ பெருமான் (இயற்றிய 'இறையனார் அகப் பொருள்' என்ற நூலுக்கு),

ஏழேழு பேர்கள் கூற வரு பொருள் அதிகாரம் ...
நாற்பத்தொன்பது சங்கப் புலவர்கள் பொருள் கூறிய பொருள்
அதிகாரத்தின் உண்மைப் பொருள் இதுதான் என்று கூறுவதற்காக,

ஈடாய ஊமர் போல வணிகரில் ஊடாடி ... தகுதி உள்ள ஊமைப்
பிள்ளை** போல செட்டி குலத்தில் தோன்றி விளையாடி,

ஆலவாயில் விதி செய்த லீலா விசார தீர வரதர குருநாதா ...
ஆலவாய் என்னும் மதுரையில் உண்மைப் பொருளை நிலை நிறுத்திக்
காட்டிய திருவிளையாடலைப் புரிந்த தீரனே, வரங்களைக்
கொடுப்பவனே, குரு நாதனே,

முன் வீய நினைபவன் ஈடேறுமாறு கூர் ஆழியால் பாநு
மறைவு செய்
... முன்பு (பாரதப் போர் நடந்தபோது) இறந்து போவதற்கு
எண்ணித் துணிந்த அர்ச்சுனன் உய்யுமாறு கூர்மையான சக்கரத்தால்
சூரியனை மறைத்து வைத்த

கோபாலராய நேயம் உள திரு மருகோனே ... கோபாலர்களுக்கு
அரசனாகிய கிருஷ்ணன் அன்பு வைத்த அழகிய மருகனே,

கோடாமல் ஆரவார அலை எறி காவேரி ஆறு பாயும்
வயலியில்
... தவறுதல் இன்றி பேரொலியுடன் அலைகளை வீசி வரும்
காவேரி ஆறு பாய்கின்ற வயலூரிலும்,

கோனாடு சூழ் விராலி மலை உறை பெருமாளே. ...
கோனாடு*** என்னும் நாட்டுப் பகுதியில் உள்ள விராலி மலையிலும்
வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* ஒருமுறை பாண்டியன் ராஜசேகரன் நடராஜப் பெருமான் எப்போதும் இடது
திருவடியைத் தூக்கி நடனமாடுவது அவருக்கு எவ்வளவு அயர்ச்சி தரும் என்று
எண்ணி வருந்தி, இறைவனை கால் மாறி வலது பாதத்தைத் தூக்கி ஆடும்படி
வேண்டினான். அதற்கு இணங்கி மதுரையில் சிவபிரான் கால் மாறி ஆடினார்
- திருவிளையாடல் புராணம்.


** மதுரையில் 49 சங்கப்புலவர்கள் இறையனார் அகப் பொருளுக்கு உரை
எழுதினர். சிறந்த உரை எது என்பதில் விவாதம் ஏற்பட, மதுரை செட்டி குலத்தில்
ஊமைப்பிள்ளை ருத்திரஜன்மன் என்ற பெயரில் அவதரித்த முருகன் அனைவரது
உரையையும் கேட்டு, நக்கீரன், கபிலன், பரணன் ஆகிய புலவர்களின் உரைகளைக்
கேட்கும்போது மட்டும் வியப்பையும், கண்ணீரையும் காட்ட, இம் மூவரின் உரையே
உண்மைப் பொருள் என்று புலவர்கள் உணர்ந்து கலகம் தீர்த்தனர்.
- திருவிளையாடல் புராணம்.


*** கோனாடு என்பது எறும்பீசர் மலைக்கு மேற்கு, மதிற்கரைக்குக் கிழக்கு,
காவிரிக்குத் தெற்கு, பிரான்மலைக்கு வடக்கு என்ற எல்லைக்கு உட்பட்டது.
இங்குதான் விராலிமலை, திருச்சியில் இருந்து மதுரை வழியில் 20 மைலில்
மணப்பாறைக்கு அருகே உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.857  pg 1.858  pg 1.859  pg 1.860  pg 1.861  pg 1.862 
 WIKI_urai Song number: 350 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 568 - seerAna kOla kAla (virAlimalai)

seerAna kOla kAla navamaNi
     mAlApi shEka pAra vekuvitha
          thEvAthi thEvar sEvai seyumuka ...... malarARum

seerAdu veera mAthu maruviya
     eerARu thOLu neeLum variyaLi
          seerAka mOthu neepa parimaLa ...... iruthALum

ArAtha kAthal vEdar madamakaL
     jeemUtha mUrva lAri madamakaL
          AthAra pUtha mAka valamida ...... muRaivAzhvum

ArAyu neethi vElu mayilumeynj
     njAnApi rAma thApa vadivamum
          ApAtha nEnu nALu ninaivathu ...... peRavENum

ErAru mAda kUda mathuraiyil
     meethERi mARi yAdu miRaiyavar
          EzhEzhu pErkaL kURa varuporu ...... LathikAram

eedAya vUmar pOla vaNikari
     lUdAdi yAla vAyil vithiseytha
          leelAvi sAra theera varathara ...... gurunAthA

kUrAzhi yAlmun veeya ninaipava
     needERu mARu bAnu maRaivusey
          gOpAla rAya nEya muLathiru ...... marukOnE

kOdAma lAra vAra alaiyeRi
     kAvEri yARu pAyum vayaliyil
          kOnAdu chUzhvi rAli malaiyuRai ...... perumALE.

......... Meaning .........

seerAna kOlakAla nava maNi mAl apishEka pAra veku vitha thEvAthi thEvar sEvai seyu muka malar ARum: The six hallowed faces in an orderly row, adorned by lofty crowns in which brilliant gemstones of nine kinds are embedded, and which faces are worshipped by all celestials and their lords;

seerAdu veera mAthu maruviya eerARu thOLum: the twelve shoulders embraced by the illustrious Veera Lakshmi (Goddess of Valour);

neeLum vari aLi seerAkam Othum neepa parimaLa iru thALum: the two sacred feet, fragrant with kadappa flowers around which beetles with long stripes hum the melody of Sri Ragam;

ArAtha kAthal vEdar mada makaL jeemUutham Ur valAri mada makaL: VaLLi, the young daughter of the hunters, whose love for You is ceaseless, and DEvayAnai, the pretty daughter of IndrA who mounts the cloud as His vehicle,

AthAra pUthamAka valam idam uRai vAzhvum: standing by You on the right and left side as anchors for Your devotees symbolising Your Divine order;

ArAyum neethi vElum mayilum: Your Spear that dispenses justice after careful deliberation; Your Peacock;

meynj njAna apirAma thApa vadivamum: and Your exquisitely handsome and illustrious stature depicting True Knowledge; -

ApAthanEnum nALum ninaivathu peRa vENum: even though I am base and dishonourable, kindly bless me with the privilege of meditating upon (all of the above) each and every day!

Er Arum mAda kUda mathuraiyil meethu ERi mARi Adum iRaiyavar: Lord NadarAja, who danced on the silver stage in Madhurai, famous for its imposing terraces and halls, and who (once acceding to the request of Pandya King Rajeswaran) danced with His right foot up*, had composed a treatise on the aspects of mind (iraiyanAr akap poruL)

EzhEzhu pErkaL kURa varu poruL athikAram: which was interpreted by forty-nine poet-stalwarts of the Madhurai Tamil Sangam; in order to explain the real meaning of the chapter on "resources",

eedAya Umar pOla vaNikaril UdAdi: You hailed from the apt lineage of Chettis** as a mute and dumb boy and grew up playfully

AlavAyil vithi seytha leelA visAra theera varathara gurunAthA: in ThiruvAlavAy (Madhurai) where You established the truth by way of a Divine sport, Oh Courageous One! You are the grantor of boons, Oh Great Master!

mun veeya ninaipavan eedERumARu kUr AzhiyAl bAnu maRaivu sey: Once, (in the battle of the Maha BhArathA) when Arjunan prepared to shed his life (by jumping into fire), He saved him by concealing the sun with His sharp disc;

gOpAlarAya nEyam uLa thiru marukOnE: He is the Lord of the cowherds, Krishnan, and You are His dear nephew!

kOdAmal AravAra alai eRi kAvEri ARu pAyum vayaliyil: This river KAvEri tosses its noisy waves unswervingly in a rhythm; on its banks is the town VayalUr which is Your abode.

kOnAdu chUzh virAli malai uRai perumALE.: You are also seated in VirAlimalai which is in the region of KOnAdu***, Oh Great One!


* Once, Pandya King Rajasekaran, looking at the continuous dancing by Lord NadarAjA with His left foot up, feared that it must be painful to the Lord and requested Him to dance with His right foot up. Acceding to the king's request, the Lord in Madhurai danced, changing His dancing foot from the left to the right - ThiruviLaiyAdal PurANam.


** 49 poet-stalwarts of Madhurai Tamil Sangam wrote interpretation for the work of Lord SivA. To resolve the dispute among them about whose work was the best, Murugan came to Madhurai as a mute and dumb boy Rudrasanman, born in the lineage of Chettis, and listened to all the interpretations. Only when He heard the works of Nakkeeran, Kapilan and BaraNan, He showed so much awe with tears in His eyes that the poets realised which were the best ones and resolved their dispute - ThiruviLaiyAdal PurANam.


*** KOnAdu is the region west of Mount eRumbeesar, east of MathiRkarai, south of River KAvEri and north of PirAnmalai; VirAlimalai is in this area, situated 20 miles from Tiruchi on the route to Madhurai, near MaNappARai.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 568 seerAna kOla kAla - virAlimalai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search 



Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]