திருப்புகழ் 525 சரவண பவநிதி  (திருவேங்கடம்)
Thiruppugazh 525 saravaNabavanidhi  (thiruvEngkadam)
Thiruppugazh - 525 saravaNabavanidhi - thiruvEngkadamSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தனதன தனதன தனதன
     தனதன தனதன தனதன தனதன
          தனதன தனதன தனதன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

சரவண பவநிதி யறுமுக குருபர
     சரவண பவநிதி யறுமுக குருபர
          சரவண பவநிதி யறுமுக குருபர ...... எனவோதித்

தமிழினி லுருகிய வடியவ ரிடமுறு
     சனனம ரணமதை யொழிவுற சிவமுற
          தருபிணி துளவர மெமதுயிர் சுகமுற ...... வருள்வாயே

கருணைய விழிபொழி யொருதனி முதலென
     வருகரி திருமுகர் துணைகொளு மிளையவ
          கவிதைய முதமொழி தருபவ ருயிர்பெற ...... வருள்நேயா

கடலுல கினில்வரு முயிர்படு மவதிகள்
     கலகமி னையதுள கழியவும் நிலைபெற
          கதியுமு னதுதிரு வடிநிழல் தருவது ...... மொருநாளே

திரிபுர மெரிசெயு மிறையவ ரருளிய
     குமரச மரபுரி தணிகையு மிகுமுயர்
          சிவகிரி யிலும்வட மலையிலு முலவிய ...... வடிவேலா

தினமுமு னதுதுதி பரவிய அடியவர்
     மனதுகு டியுமிரு பொருளிலு மிலகுவ
          திமிரம லமொழிய தினகர னெனவரு ...... பெருவாழ்வே

அரவணை மிசைதுயில் நரகரி நெடியவர்
     மருகனெ னவெவரு மதிசய முடையவ
          அமலிவி மலிபரை உமையவ ளருளிய ...... முருகோனே

அதலவி தலமுதல் கிடுகிடு கிடுவென
     வருமயி லினிதொளிர் ஷடுமையில் நடுவுற
          அழகினு டனமரு மரகர சிவசிவ ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சரவணபவ நிதி அறுமுக குருபர ... சரவணபவனே*, நிதியே,
ஆறுமுகக் கடவுளே, குமரகுருபரனே,

சரவணபவ நிதி அறுமுக குருபர ... சரவணபவனே, நிதியே,
ஆறுமுகக் கடவுளே, குமரகுருபரனே,

சரவணபவ நிதி அறுமுக குருபர ... சரவணபவனே, நிதியே,
ஆறுமுகக் கடவுளே, குமரகுருபரனே,

எனவோதித் தமிழினி லுருகிய ... என்று பல முறை தமிழினில்
ஓதிப் புகழ்ந்து உள்ளம் உருகுகின்ற

அடியவரிடமுறு ... உன் அடியார்களுக்கு உற்ற

சனனமரணமதை யொழிவுற சிவமுற ... பிறப்பு, இறப்பு என்பவை
நீங்கவும், சிவப்பேறு அடையவும்,

தருபிணி து(ள்)ள ... வினைகள் தருகின்ற நோய்கள் துள்ளி ஓடவும்,

வரம் எமதுயிர் சுகமுற அருள்வாயே ... வரத்தினை நீ எங்கள் உயிர்
இன்பம் அடையுமாறு தந்தருள்வாயாக.

கருணைய விழிபொழி ... கண்களினின்றும் பொழிகின்ற கருணையை
உடையவனே,

ஒருதனி முதலென வருகரி திருமுகர் ... ஒப்பற்ற தனிப் பெரும்
தலைவனென வந்த யானைமுகக் கணபதியை

துணைகொளு மிளையவ ... துணையாகக் கொண்ட இளையவனே,

கவிதை யமுதமொழி தருபவர் ... கவிதைகளாகிய அமுத
மொழிகளை வழங்குபவருடைய

உயிர்பெற அருள்நேயா ... உயிர் நற்கதியைப் பெறுமாறு அருள்
புரியும் நேசம் உடையவனே,

கடலுலகினில்வரும் உயிர்படும் அவதிகள் ... கடல் சூழ்ந்த
இவ்வுலகில் உயிர்கள் படுகின்ற துன்பங்களும்,

கலகம் இனையதுள கழியவும் ... கலக்கங்களும், இன்னும்
இத்தகையதாக உள்ள வேதனைகள் நீங்கும்படியும்,

நிலைபெறகதியும் ... நிலைத்திருக்குமாறு நற்கதி பெறுதலையும்,

உனதுதிருவடிநிழல் தருவது ஒருநாளே ... உனது திருவடி நிழல்
அருளக்கூடிய ஒருநாள் எனக்கும் உண்டோ?

திரிபுரம் எரிசெயும் இறையவர் அருளிய குமர ... திரிபுரங்களை
எரித்த சிவபெருமான் பெற்றருளிய குமாரனே,

சமரபுரி தணிகையு மிகுமுயர் ... திருப்போரூரிலும்,
திருத்தணிகையிலும், மிகவும் உயர்ந்த

சிவகிரியிலும்வட மலையிலும் உலவிய வடிவேலா ...
சிவகிரியிலும், திருவேங்கடத்திலும் உலவும் வடிவேலனே,

தினமும் உனது துதி பரவிய அடியவர் ... நாள்தோறும் உன்
புகழைக் கூறும் அடியார்களின்

மனது குடியும் ... உள்ளக் கோவிலில் குடிகொண்டவனே,

இரு பொருளிலும் இலகுவ ... அருட்செல்வம், பொருட்செல்வம்
ஆகிய இரண்டிலும் விளங்குபவனே,

திமிர மலமொழிய ... இருண்ட ஆணவ மலம் ஒழியுமாறு

தினகரன் எனவரு பெருவாழ்வே ... ஞானசூரியனாக வருகின்ற
பெரும் செல்வமே,

அரவணை மிசைதுயில் நரகரி நெடியவர் ... பாம்பணையில்
துயில்பவரும், நரசிம்மருமாகிய நெடிய திருமாலின்

மருகனெனவெ வரும் அதிசயமுடையவ ... மருகோனாக வரும்
அதிசய மூர்த்தியே,

அமலி விமலி பரை ... மலத்தை நீக்குபவளும், மலம் அற்றவளும்,
பெரியவளும் ஆகிய

உமையவள் அருளிய முருகோனே ... உமாதேவி தந்தருளிய
முருகக் கடவுளே,

அதல விதலமுதல் கிடுகிடு கிடுவென ... அதலம் விதலம் முதலிய
ஏழு உலகங்களும் கிடுகிடுவென நடுநடுங்க

வருமயிலினிதொளிர் ... வருகின்ற மயிலின் மீது இனிதாக
ஒளி வீசுபவனே,

ஷடுமையில் நடுவுற அழகினுடன்அமரும் ... ஆறுகோணச்
சக்கரத்தின் மையத்தில் அழகுடன் அமர்கின்ற

அரகர சிவசிவ பெருமாளே. ... ஹர ஹர சிவ சிவ, பெருமாளே.


* 'சரம்' - தர்ப்பை, 'வனம்' - காடு, 'பவன்' - வெளிப்பட்டவன். நாணற்புல் காட்டில்
தோன்றியதால் 'சரவனபவன்'. தமிழ் இலக்கண விதிப்படி 'ர'கரத்தின் பின்வரும்
'ன'கரம் 'ண'கரமாகும் என்பதால் 'சரவணபவன்'.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.587  pg 1.588  pg 1.589  pg 1.590 
 WIKI_urai Song number: 245-1 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 525 - saravaNa bavanidhi (thiruvEngadam)

saravaNa bavanidhi aRumuga gurupara
     saravaNa bavanidhi aRumuga gurupara
          saravaNa bavanidhi aRumuga gurupara ...... enavOdhith

thamizhinil urugiya vadiyavar idamuRu
     janana maraNamadhai ozhivuRa sivamuRa
          tharupiNi thuLavara memadhuyir sukamuRa ...... aruLvAyE

karuNaiya vizhipozhi oruthani mudhalena
     varukari thirumugar thuNaikoLum iLaiyava
          kavidhai amudhamozhi tharubavar uyirpeRa ...... aruLnEyA

kadalula ginilvarum uyirpadum avadhigaL
     kalagami naiyadhuLa kazhiyavum nilaipeRa
          gathiyum unadhu thiruvadi nizhal tharuvadhum ...... orunALE

thiripuram eriseyum iRaiyavar aruLiya
     kumara samarapuri thaNigaiyu migumuyar
          sivagiriyilum vada malaiyilum ulaviya ...... vadivElA

dhinamum unadhuthudhi paraviya adiyavar
     manadhu kudiyumiru poruLilum ilaguva
          thimira malamozhiya dhinakaran enavaru ...... peruvAzhvE

aravaNai misaithuyil narahari nediyavar
     marugane navevarum adhisayam udaiyava
          amalivi maliparai umaiyavaL aruLiya ...... murugOnE

athala vithalamudhal gidugidu giduvena
     varumayil inidhoLir shadumaiyil naduvuRa
          azhaginudan amarum arahara sivasiva ...... perumALE.

......... Meaning .........

saravaNa bavanidhi aRumuga gurupara: Oh SaravanNabhava*, Our Treasure, Six-faced Kumara, Great Master,

saravaNa bavanidhi aRumuga gurupara: Oh SaravanNabhava, Our Treasure, Six-faced Kumara, Great Master,

saravaNa bavanidhi aRumuga gurupara: Oh SaravanNabhava, Our Treasure, Six-faced Kumara, Great Master,

enavOdhith thamizhinil urugiya vadiyavar: With these names we, Your devotees, are praying in Tamil eloquently.

idamuRu janana maraNamadhai ozhivuRa sivamuRa: Our cycles of birth and death should be ended, and we should reach SivA's Land.

tharupiNi thuLa: Our diseases arising from karma should flee.

varamemadhuyir sukamuRa aruLvAyE: We pray for this boon, and You should grant it to make our lives happy!

karuNaiya vizhipozhi: Your eyes are full of compassion and grace!

oruthani mudhalena varukari thirumugar thuNaikoLum iLaiyava: You are the younger brother of the unique primary God, elephant-faced VinAyagA, who is always at Your side!

kavidhai amudhamozhi tharubavar uyirpeRa aruLnEyA: The souls of the devotees dedicating their sweet poems to You are assured of salvation by Your grace and love!

kadalula ginilvarum uyirpadum avadhigaL: Lives in this world surrounded by seas go through so many sufferings;

kalagami naiyadhuLa kazhiyavum nilaipeRa: they are subject to much confusion and such agonies; and to remove all these and for them to attain eternal bliss,

gathiyum unadhu thiruvadi nizhal tharuvadhum orunALE: the only solution is the shadow of Your two feet. Will You grant me that shadow one of these days?

thiripuram eriseyum iRaiyavar aruLiya kumara: Oh KumarA, You were delivered to us by Lord SivA who burnt down Thiripuram!

samarapuri thaNigaiyu: At the sanctums of ThiruppOrUr, ThiruththaNigai,

migumuyarsivagiriyilum vada malaiyilum ulaviya vadivElA: very famous Sivagiri and ThiruvEngkadam, You have Your abode, Oh Lord with a sharp spear!

dhinamum unadhuthudhi paraviya adiyavar manadhu kudiyum: You reside in the hearts of Your devotees who sing Your praise daily!

iru poruLilum ilaguva: You also dwell in their two wealths, material and spiritual!

thimira malamozhiya dhinakaran enavaru peruvAzhvE: You come as the Sun of Wisdom to dispell the darkness of our arrogance!

aravaNai misaithuyil narahari nediyavar: The tall one, who sleeps on the bed of AdhisEshan, who is also Narasimhan, that Vishnu -

marugane navevarum adhisayam udaiyava: You have come as His nephew, and You are full of wonders!

amalivi maliparai: One who removes all slags of the mind, One who is the purest and One who is supreme,

umaiyavaL aruLiya murugOnE: that UmAdEvi, PArvathi, has delivered You to us, Oh MurugA!

athala vithalamudhal gidugidu giduvena: The seven lower worlds, starting from Athala and Vithala, trembled severely

varumayil inidhoLir: when Your Peacock flew over, with You mounted on it, full of light!

shadumaiyil naduvuRa: You prevail in the middle of the ShaNmugA Hexagonal Wheel (ShadkONam)**,

azhaginudan amarum arahara sivasiva perumALE.: seated beautifully, Oh Harahara Siva Siva, Oh Great One!


* sara = reeds; vana = forest; bhava = manifestation; and saravanabhava = One who manifested in a forest of reeds.


** Shanmukha Hexagon - ShadkONam - has six sides each one representing the six letters of Shanmukha ManthrA: Sa, Ra, Va, Na, Bha and Va.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 525 saravaNa bavanidhi - thiruvEngkadam

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]