திருப்புகழ் 473 செம் கலச  (சிதம்பரம்)
Thiruppugazh 473 semkalasa  (chidhambaram)
Thiruppugazh - 473 semkalasa - chidhambaramSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தந்ததன ...... தனதான
     தந்ததன ...... தனதான

......... பாடல் .........

செங்கலச ...... முலையார்பால்
     சிந்தைபல ...... தடுமாறி

அங்கமிக ...... மெலியாதே
     அன்புருக ...... அருள்வாயே

செங்கைபிடி ...... கொடியோனே
     செஞ்சொல்தெரி ...... புலவோனே

மங்கையுமை ...... தருசேயே
     மன்றுள்வளர் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

செம் கலச முலையார்பால் சிந்தைபல தடுமாறி ... செம்புக் குடம்
போன்ற மார்பகங்களை உடைய விலைமாதர் மீது மையலால் மனம்
பலவாகத் தடுமாறி

அங்கம் மிக மெலியாதே அன்பு உருக அருள்வாயே ...
என்னுடல் மிகவும் மெலிவு அடையாமல், உன் அன்பால் என் உள்ளம்
உருகும்படி அருள் செய்வாயாக.

செம் கை பிடி கொடியோனே செம் சொல் தெரி புலவோனே ...
சிவந்த கையில் பிடித்துள்ள சேவல் கொடியோனே, சிறந்த சொற்களைத்
தெரிந்த புலவனே,

மங்கை உமை தரு சேயே மன்றுள் வளர் பெருமாளே. ...
மங்கை பார்வதி ஈன்ற குழந்தையே, தில்லைப் பொன்னம்பலத்தினுள்
விளங்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.429  pg 2.430 
 WIKI_urai Song number: 614 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 473 - sem kalasa (chidhambaram)

sengkalasa ...... mulaiyArpAl
     sinthaipala ...... thadumARi

angkamika ...... meliyAthE
     anburuka ...... aruLvAyE

sengkaipidi ...... kodiyOnE
     sencholtheri ...... pulavOnE

mangkaiyumai ...... tharusEyE
     manRuLvaLar ...... perumALE.

......... Meaning .........

sem kalasa mulaiyArpAl sinthaipala thadumARi: My mind is blown apart in many ways with passion over the whores having bosom like copper pots;

angam mika meliyAthE anpu uruka aruLvAyE: I do not wish to weaken my body any more; kindly make my heart melt for You with love!

sem kai pidi kodiyOnE sem sol theri pulavOnE: You hold in Your reddish hand the staff of Rooster! You are a great poet with knowledge of the choicest words!

mangai umai tharu sEyE manRuL vaLar perumALE.: You are the child of the great Mother PArvathi! You are the Lord seated in the golden hall of Chidhambaram, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 473 sem kalasa - chidhambaram

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]