திருப்புகழ் 425 செயசெய அருணா  (திருவருணை)
Thiruppugazh 425 jayajayaaruNA  (thiruvaruNai)
Thiruppugazh - 425 jayajayaaruNA - thiruvaruNaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தனனாத் தனதன தனனத்
     தனதன தனனாத் தனதன தனனத்
          தனதன தனனாத் தனதன தனனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

செயசெய அருணாத் திரிசிவ யநமச்
     செயசெய அருணாத் திரிமசி வயநச்
          செயசெய அருணாத் திரிநம சிவயத் ...... திருமூலா

செயசெய அருணாத் திரியந மசிவச்
     செயசெய அருணாத் திரிவய நமசிச்
          செயசெய அருணாத் திரிசிவ யநமஸ்த் ...... தெனமாறி

செயசெய அருணாத் திரிதனின் விழிவைத்
     தரகர சரணாத் திரியென உருகிச்
          செயசெய குருபாக் கியமென மருவிச் ...... சுடர்தாளைச்

சிவசிவ சரணாத் திரிசெய செயெனச்
     சரண்மிசை தொழுதேத் தியசுவை பெருகத்
          திருவடி சிவவாக் கியகட லமுதைக் ...... குடியேனோ

செயசெய சரணாத் திரியென முநிவர்க்
     கணமிது வினைகாத் திடுமென மருவச்
          செடமுடி மலைபோற் றவுணர்க ளவியச் ...... சுடும்வேலா

திருமுடி யடிபார்த் திடுமென இருவர்க்
     கடிதலை தெரியாப் படிநிண அருணச்
          சிவசுடர் சிகிநாட் டவனிரு செவியிற் ...... புகல்வோனே

செயசெய சரணாத் திரியெனு மடியெற்
     கிருவினை பொடியாக் கியசுடர் வெளியிற்
          றிருநட மிதுபார்த் திடுமென மகிழ்பொற் ...... குருநாதா

திகழ்கிளி மொழிபாற் சுவையித ழமுதக்
     குறமகள் முலைமேற் புதுமண மருவிச்
          சிவகிரி அருணாத் திரிதல மகிழ்பொற் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

செயசெய அருணாத்திரி சிவய நம ... அஜயஜெய அருணாசலா,
சிவயநம,*1

செயசெய அருணாத்திரி மசிவயந ... அஜயஜெய அருணாசலா,
மசிவயந,*2

செயசெய அருணாத்திரி நமசிவய திருமூலா ... அஜயஜெய
அருணாசலா, நமசிவய*3, மூலப் பொருளே,

செயசெய அருணாத்திரி யநமசிவ ... அஜயஜெய அருணாசலா,
யநமசிவ*4,

செயசெய அருணாத்திரி வயநமசி ... அஜயஜெய அருணாசலா,
வயநமசி*5,

செயசெய அருணாத் திரி சிவய நமஸ்த்து என மாறி ...
அஜயஜெய அருணாசலா, சிவயநமஸ்த்து*6 என்று மாறி மாறிச் செபித்து,

செயசெய அருணாத் திரி தனின் விழி வைத்து ... ஜெயஜெய
என்று கூறி அருணாசலத்தில் கண்ணை வைத்து,

அர கர சரணாத்திரி என உருகி ... ஹர ஹர திருவடி மலையே
(சிவ மலையே) என்று கூறித் தியானித்து,

செயசெய குரு பாக்கியம் என மருவி சுடர் தாளை ... ஜெய ஜெய
என்னும் இந்த மந்திரம் எங்கள் குரு தந்த பாக்கியம் என்று என் உள்ளம்
பொருந்தி, பேரொளியாக விளங்கும் திருவடியை

சிவசிவ சரணாத் திரிசெய செயென ... சிவசிவ திருவடி
மலையே ஜெயஜெய எனப் புகழ்ந்து,

சரண் மிசை தொழுது ஏத்திய சுவை பெருக ... திருவடி
(சிவமலை) யின் மீது வீழ்ந்து தொழுது போற்றிய இன்பம் பெருக

திருவடி சிவ வாக்கிய கடல் அமுதைக் குடியேனோ ...
அந்தத் திருவடியின் (ஆண்டவனது) சிவ மந்திரமாகிய பாற்கடலில்
இருந்து கிடைத்த அமுதம்போன்ற இன்பரசத்தைப் பருகி மகிழேனோ?

செயசெய சரணாத் திரி என முநிவர் கணம் ... ஜெய ஜெய
திருவடி மலையே என்று முனிவர்களின் கூட்டங்கள்

இது வினை காத்திடும் என மருவ ... இத் திருமலை
வினையினின்றும் நம்மைக் காத்திடும் என்று கூடிப் பொருந்திட,

செட முடி மலை போற்று அவுணர்கள் அவிய சுடும்
வேலா
... தங்கள் உடலையும் முடியையும் கிரெளஞ்சம், ஏழு குலகிரிகள்
என்னும் மலைகள் காப்பாற்றுவதாக நினைத்த அசுரர்கள் மடிந்து
விழச்செய்து சுட்டெரித்த வேலாயுதனே,

திரு முடி அடி பார்த்திடும் என இருவர்க்கு ... திருமுடியையும்
திருவடியையும் கண்டு பிடியுங்கள் எனக் கூறி திருமால், பிரமன்
ஆகிய இருவருக்கும்

அடி தலை தெரியாப்படி நிண அருண சிவ சுடர் ... அடியும்
முடியும் தெரியாதவண்ணம் நின்ற செந்நிறச் சிவ சுடராகிய

சிகி நாட்டவன் இரு செவியில் புகல்வோனே ... நெருப்புக்
கண்ணை உடைய சிவபெருமானுடைய இரண்டு காதுகளிலும்
(பிரணவ மந்திரத்தை) உபதேசம் செய்தவனே,

செயசெய சரணாத் திரி எனும் அடியெற்கு ... ஜெயஜெய
திருவடி மலையே (சிவமலையே) எனத் துதிக்கின்ற அடியேனுக்கு,

இரு வினை பொடியாக்கிய சுடர் வெளியில் ... எனது
(நல்வினை, தீவினை ஆகிய) இரு வினைகளையும் பொடியாக்கிய
ஒளி வெளியில்

திரு நடம் இது பார்த்திடும் என மகிழ் பொன் குரு நாதா ...
திருநடனம் இதோ பார்ப்பாயாக எனக் கூறி மகிழ்ந்திடும் அழகிய குரு
நாதனே,

திகழ் கிளி மொழி பால் சுவை இதழ் அமுத ... விளங்கும்
கிளி மொழி போலவும், பாலின் சுவை போலவும், வாயிதழின் ஊறல்
அமுதம் போலவும் அமைந்த

குற மகள் முலை மேல் புது மணம் மருவி ... குறப்
பெண்ணாகிய வள்ளியின் மார்பின் மீது உள்ள புது மணத்தைச் சுகித்து,

சிவகிரி அருணாத்திரி தலம் மகிழ் பொன் பெருமாளே. ...
சிவ மலையாகிய அருணாசலத் தலத்தில் மகிழ்கின்ற அழகிய பெருமாளே.


*1 'சிவயநம' என்பது வேதாகமப்படியான பஞ்சாட்சரம்.


*2 இந்த மந்திரத்தில், கடைசி அட்சரம் முதலாக வந்தால் வருவது 'மசிவயந'.


*3 இந்த மந்திரத்தில், கடைசி அட்சரம் முதலாக வந்தால் வருவது 'நமசிவய'.


*4 இந்த மந்திரத்தில், கடைசி அட்சரம் முதலாக வந்தால் வருவது 'யநமசிவ'.


*5 இந்த மந்திரத்தில், கடைசி அட்சரம் முதலாக வந்தால் வருவது 'வயநமசி'.


மீண்டும் கடைசி அட்சரத்தை முதலாக வைத்தால் 'சிவயநம' என்ற பஞ்சாட்சர
சக்கரம் தொடர்ந்து மாறி மாறி வரும்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.299  pg 2.300  pg 2.301  pg 2.302 
 WIKI_urai Song number: 566-1 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 425 - jayajaya aruNA (thiruvaNNAmalai)

jaya jaya aruNAdhdhiri sivayanama
     jaya jaya aruNAdhdhiri masivayana
          jaya jaya aruNAdhdhiri namasivaya ...... thirumUlA

jaya jaya aruNAdhdhiri yanamasiva
     jaya jaya aruNAdhdhiri vayanamasi
          jaya jaya aruNAdhdhiri sivaya namasthu ...... enamARi

jaya jaya aruNAdhdhiri thanin vizhi vaiththu
     arahara charaNAdhdhiri ena urugi
          jaya jaya guru bAggiyamena maruvi ...... sudar thALai

siva siva charaNAdhdhiri jaya jayena
     saraN misai thozhudhEththiya suvai peruga
          thiruvadi siva vAkkiya kadal amudhai ...... kudiyEnO

jaya jaya charaNAdhdhiri ena munivark
     gaNamidhu vinai kAththidum ena maruva
          seda mudi malai pOtr avuNargal aviya ...... sudum vElA

thirumudi adi pArththidum ena iruvarkku
     adi thalai theriyAppadi niNa aruNa
          sivasudar siki nAttavan iru seviyil ...... pugalvOnE

jaya jaya saraNAthdhdhiri enum adiyeRku
     iruvinai podiyAkkiya sudar veLiyil
          thirunatamidhu pArtthidum enamagizhpoR ...... gurunAthA

thigazh kiLimozhi pAR suvai idhazh amudha
     kuRa magaL mulai mEl pudhu maNa maruvi
          sivagiri aruNAdhdhiri thala magizh poR ...... perumALE.

......... Meaning .........

jaya jaya aruNAdhdhiri sivayanama: "Victory to You! Victory to You! Oh "sivayanama" *1 of Mount AruNAchalam!

jaya jaya aruNAdhdhiri masivayana: Victory to You! Victory to You! Oh "masivayana" *2 of Mount AruNAchalam!

jaya jaya aruNAdhdhiri namasivaya thirumUlA: Victory to You! Victory to You! Oh "namasivaya" *3 of Mount AruNAchalam! You are the Primordial One!

jaya jaya aruNAdhdhiri yanamasiva: Victory to You! Victory to You! Oh "yanamasiva" *4 of Mount AruNAchalam!

jaya jaya aruNAdhdhiri vayanamasi: Victory to You! Victory to You! Oh "vayanamasi" *5 of Mount AruNAchalam!

jaya jaya aruNAdhdhiri sivaya namasthu enamARi: Victory to You! Victory to You! Oh "sivayanama" *6 of Mount AruNAchalam!" - repeating the same ManthrA by rotating the letters,

jaya jaya aruNAdhdhiri thanin vizhi vaiththu: saying "Victory to You! Victory to You!" and fixing my eyes on the Mount AruNAchalam",

arahara charaNAdhdhiri ena urugi: "Oh Hara Hara! Your feet are seen in the Mount" - meditating on You with these words,

jaya jaya guru bAggiyamena maruvi sudar thALai: I realise that this ManthrA of "Jaya Jaya (Victory to You)" has been bestowed upon us by our kind Master; considering that blessing, I wish to concentrate on Your holy feet glowing like an effulgence

siva siva charaNAdhdhiri jaya jayena: and praise them, saying "Lord SivA's hallowed feet! (they are in the shape of this great Mount), Victory to You! Victory to You!"

saraN misai thozhudhEththiya suvai peruga: and prostrating at those feet (the Mountain), with the ecstasy of my prayer growing boundlessly,

thiruvadi siva vAkkiya kadal amudhai kudiyEnO: shall I be able to imbibe the blissful nectar emerging from the milky ocean of the SivA ManthrA?

jaya jaya charaNAdhdhiri ena munivark gaNam: Multitude of sages have chanted "Victory to You! Oh Mount AruNAchalam, being the hallowed feet of the Lord!

idhu vinai kAththidum ena maruva: This holy Mountain will save us from our past deeds!" - with this prayer they have thronged around the Mountain;

seda mudi malai pOtr avuNargal aviya sudum vElA: The demons, who believed that their bodies and crowns were saved by the Mount Krouncha and the seven mountains of their lineage, were killed and burnt down by Your powerful Spear, Oh Lord!

thirumudi adi pArththidum ena iruvarkku: Challenging Lord Vishnu and BrahmA to find His Head and reach His Feet,

adi thalai theriyAppadi niNa aruNa sivasudar: Lord SivA stood as a reddish Flame, with His Feet and Head beyond the ken (knowledge) of the two;

siki nAttavan iru seviyil pugalvOnE: He has the unique central eye of Fire; You filled the two ears of that SivA with the preaching (of the PraNava ManthrA)!

jaya jaya saraNAthdhdhiri enum adiyeRku: When I say, "Victory to You! Victory to You! Oh the holy Feet of the Lord in the form of Mount AruNachalam",

iruvinai podiyAkkiya sudar veLiyil: my deeds (good and bad) are shattered in the blazing light,

thirunatamidhu pArtthidum enamagizhpoR gurunAthA: and You joyfully beckon me to see the vision of Your cosmic dance, Oh my Master!

thigazh kiLimozhi pAR suvai idhazh amudha: Her speech is like the sweet words of the parrot; Her wet lips taste like milk and nectar;

kuRa magaL mulai mEl pudhu maNa maruvi: She is VaLLi, the damsel of the KuRavAs; You enjoy Her freshly aromatic bosom;

sivagiri aruNAdhdhiri thala magizh poR perumALE.: You are seated with relish in the Mount of SivA, ThiruvaNNAmalai, Oh Handsome and Great One!


(*1) sivayanama is the ManthrA of SivA - PanchAksharA - as delineated in the VEdAs.


(*2) masivayana is the ManthrA obtained from the above by shifting the last letter to the first position.


(*3) namasivaya is the ManthrA obtained from the above by shifting the last letter to the first position.


(*4) yanamasiva is the ManthrA obtained from the above by shifting the last letter to the first position.


(*5) vayanamasi is the ManthrA obtained from the above by shifting the last letter to the first position.


(*6) Again, sivayanama is the ManthrA obtained from the above by shifting the last letter to the first position; if this process is repeated, PanchAkshara ChakrA rotates.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 425 jayajaya aruNA - thiruvaruNai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]