திருப்புகழ் 418 கோடு ஆன மடவார்கள்  (திருவருணை)
Thiruppugazh 418 kOduAnamadavArgaL  (thiruvaruNai)
Thiruppugazh - 418 kOduAnamadavArgaL - thiruvaruNaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானான தனதான ...... தனதான

......... பாடல் .........

கோடான மடவார்கள் ...... முலைமீதே

கூர்வேலை யிணையான ...... விழியூடே

ஊடாடி யவரோடு ...... முழலாதே

ஊராகத் திகழ்பாத ...... மருள்வாயே

நீடாழி சுழல்தேசம் ...... வலமாக

நீடோடி மயில்மீது ...... வருவோனே

சூடான தொருசோதி ...... மலைமேவு

சோணாடு புகழ்தேவர் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கோடு ஆன மடவார்கள் முலை மீதே ... விலைமாதர்களின் மலை
போன்ற மார்பகங்களிலும்,

கூர் வேலை இணையான விழி ஊடே ... கூரிய வேலுக்குச்
சமமான கண்களிலும்,

ஊடாடி அவரோடும் உழலாதே ஊராகத் திகழ் பாதம்
அருள்வாயே
... ஈடுபட்டுப் பழகினவனாக அவர்களுடன் திரியாமலே,
(எனக்குச் சொந்த) ஊர் போல் இருப்பிடமாக விளங்கும் உன்
திருவடியைத் தந்து அருள் புரிவாயாக.

நீடு ஆழி சுழல் தேசம் வலமாக நீடு ஓடி மயில் மீது
வருவோனே
... விரிந்த கடல் சூழ்ந்த உலகை வலமாக முழுதும் ஓடி,
மயிலின் மேல் பறந்து வந்தவனே,

சூடானது ஒரு சோதி மலை மேவு சோணாடு புகழ் தேவர்
பெருமாளே.
... நெருப்பான ஒரு ஜோதி மலையில்,
திருவண்ணாமலையில், வீற்றிருக்கும், சோழ நாட்டார் புகழும்,
தேவர்களின் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.281  pg 2.282 
 WIKI_urai Song number: 560 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 418 - kOdu Ana madavArgaL (thiruvaNNAmalai)

kOdAna madavArkaL ...... mulaimeethE

kUrvElai yiNaiyAna ...... vizhiyUdE

UdAdi yavarOdu ...... muzhalAthE

UrAkath thikazhpAtha ...... maruLvAyE

needAzhi suzhalthEsam ...... valamAka

needOdi mayilmeethu ...... varuvOnE

cUdAna thorusOthi ...... malaimEvu

sONAdu pukazhthEvar ...... perumALE.

......... Meaning .........

kOdu Ana madavArkaL mulai meethE: In the mountain-like bosom of the whores

kUr vElai iNaiyAna vizhi UdE: and in their eyes like sharp spear,

UdAdi avarOdum uzhalAthE UrAkath thikazh pAtham aruLvAyE: I do not want to be involved nor do I wish to roam around with them; kindly bless me with Your hallowed feet where I feel at home!

needu Azhi suzhal thEsam valamAka needu Odi mayil meethu varuvOnE: Mounting the peacock, You flew around the entire world surrounded by the wide oceans, Oh Lord!

cUdAnathu oru sOthi malai mEvu sONAdu pukazh thEvar perumALE.: You are seated on a hot fiery mountain, ThiruvaNNAmalai, as an effulgence, hailed by the people of the Kingdom of ChOzha, and You are the Lord of the celestials, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 418 kOdu Ana madavArgaL - thiruvaruNai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]