திருப்புகழ் 400 இருவர் மயலோ  (திருவருணை)
Thiruppugazh 400 iruvarmayalO  (thiruvaruNai)
Thiruppugazh - 400 iruvarmayalO - thiruvaruNaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தனனா தனன தனனா
     தனன தனனா ...... தனதான

......... பாடல் .........

இருவர் மயலோ அமளி விதமோ
     எனென செயலோ ...... அணுகாத

இருடி அயன்மா லமர ரடியா
     ரிசையு மொலிதா ...... னிவைகேளா

தொருவ னடியே னலறு மொழிதா
     னொருவர் பரிவாய் ...... மொழிவாரோ

உனது பததூள் புவன கிரிதா
     னுனது கிருபா ...... கரமேதோ

பரம குருவா யணுவி லசைவாய்
     பவன முதலா ...... கியபூதப்

படையு முடையாய் சகல வடிவாய்
     பழைய வடிவா ...... கியவேலா

அரியு மயனோ டபய மெனவே
     அயிலை யிருள்மேல் ...... விடுவோனே

அடிமை கொடுநோய் பொடிகள் படவே
     அருண கிரிவாழ் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

இருவர் மயலோ ... வள்ளி, தேவயானை ஆகிய இரு தேவியர் மீது
நீ கொண்ட ஆசையோ?

அமளி விதமோ ... அல்லது உன் திருக்கோயில்களில் விதவிதமாக
நடக்கும் ஆரவாரங்களோ?

எனென செயலோ ... வேறு என்னென்ன நிகழ்ச்சிகளோ? (எனக்குத்
தெரியாது)

அணுகாத இருடி அயன்மால் அமரர் அடியார் ... உன்னை
அணுகமுடியாத முநிவர், பிரமன், மால், தேவர், அடியார்

இசையும் ஒலிதான் இவைகேளாது ... இத்தனை பேரும் முறையிடும்
ஒலிகள் என் செவியில் விழாதபோது,

ஒருவன் அடியேன் அலறு மொழிதான் ... யான் ஒருவன் மட்டும்
தனியாக இங்கே அலறும் மொழிகளைப் பற்றி

ஒருவர் பரிவாய் மொழிவாரோ ... யாரேனும் ஒருவர் அன்போடு
வந்து உன்னிடம் தெரிவிப்பார்களோ?

உனது பததூள் புவன கிரிதான் ... உன் பாதத்தில் உள்ள தூசானது
பூமியிலுள்ள மலைகளுக்குச் சமம்.

உனது கிருபாகரம் ஏதோ ... அப்படியென்றால் உன் திருவருள்
எவ்வளவு பெரியதோ? (யான் அறியேன்).

பரம குருவாய் அணுவில் அசைவாய் ... மேலான குருமூர்த்தியாய்,
அணுவிலும் அசைவு ஏற்படுத்துபவனாய்,

பவன முதலாகிய பூதப் படையும் உடையாய் ... காற்று முதலிய
ஐம்பெரும் பூதங்களை ஆயுதமாக உடையவனே,

சகல வடிவாய் பழைய வடிவாகியவேலா ... எல்லா உருவமாயும்,
பழமையான உருவத்திலும் அமைந்த வேலனே,

அரியும் அயனோடு அபயம் எனவே ... திருமாலும், பிரம்மனும்
உன்னிடம் அடைக்கலம் புக,

அயிலை யிருள்மேல் விடுவோனே ... உன் வேலாயுதத்தை இருள்
வடிவம் எடுத்த சூரன்மேல் செலுத்தியவனே,

அடிமை கொடுநோய் பொடிகள் படவே ... இவ்வடியேனுக்கு ஏற்பட்ட
தொழுநோயைத் தூளாக்கிய*

அருண கிரிவாழ் பெருமாளே. ... திருவண்ணாமலையில் வாழ்கின்ற
பெருமாளே.


* அருணகிரிநாதர் வாழ்க்கையில் அவருக்கு உற்ற தொழுநோயை முருகனது
அருள் முற்றிலும் குணப்படுத்திய நிகழ்ச்சி இங்கு பேசப்படுகிறது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.239  pg 2.240  pg 2.241  pg 2.242 
 WIKI_urai Song number: 542 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 400 - iruvar mayalO (thiruvaNNAmalai)

iruvar mayalO amaLi vidhamO
     enana seyalO ...... aNugAdha

irudi ayan mAl amarar adiyAr
     isaiyum olithAn ...... ivaikeLAdh

oruvan adiyEn alaRum mozhithAn
     oruvar parivAy ...... mozhivArO

unadhu padhathUL buvana girithAn
     unadhu kirupA ...... karam EdhO

parama guruvAy aNuvil asaivAy
     pavana mudhal ...... Agiya bUtha

padaiyum udaiyAy sakala vadivAy
     pazhaiya vadivA ...... giya vElA

ariyum ayanOd abayam enavE
     ayilai iruLmEl ...... viduvOnE

adimai kodu nOy podigaL padavE
     aruNagiri vAzh ...... perumALE.

......... Meaning .........

iruvar mayalO: Is it because of the intense love You have for Your two consorts, VaLLi and DEvayAnai?

amaLi vidhamO: Or is it due to the din of the festive sounds at all Your temples

enana seyalO: or whatever activities going on around You?

aNugAdha irudi ayan mAl amarar adiyAr isaiyum: Even when the loud appeal made by sages, BrahmA, Vishnu, DEvAs and all Your devotees, who can never reach You,

olithAn ivaikeLAdhu: is not audible,

oruvan adiyEn alaRum mozhithAn: how can the lonely voice of this poor soul reach Your ears?

oruvar parivAy mozhivArO: Is there anyone else to speak with compassion on my behalf? (I do not know).

unadhu padhathUL buvana girithAn: Every speck of dust on Your feet is equal to a mountain on this earth!

unadhu kirupA karam EdhO: Is there any measure for Your infinite compassion and grace?

parama guruvAy aNuvil asaivAy: You shine as the Great Master and You cause even the movement within the atom!

pavana mudhal Agiya bUtha padaiyum udaiyAy: You have as Your weapons the Five great Elements, starting with the Air (including Fire, Water, Earth and the Sky).

sakala vadivAy pazhaiya vadivAgiya vElA: You take the oldest form and all the other forms, Oh VElA!

ariyum ayanOd abayam enavE: When Vishnu and BrahmA surrendered to You seeking Your help (to fight asuras),

ayilai iruLmEl viduvOnE: You threw Your Spear piercing SUran who disguised himself as darkness!

adimai kodu nOy podigaL padavE: When Your servant, namely myself, suffered from the incurable disease*, You reduced the disease into dust particles!

aruNagiri vAzh perumALE.: You have Your abode at aruNagiri (thiruvaNNAmalai), Oh Great One!


* In real life, AruNagirinAthar suffered from leprosy and was miraculously cured by the Grace of Lord Murugan.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 400 iruvar mayalO - thiruvaruNai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]