திருப்புகழ் 388 இரவியும் மதியும்  (திருவருணை)
Thiruppugazh 388 iraviyummadhiyum  (thiruvaruNai)
Thiruppugazh - 388 iraviyummadhiyum - thiruvaruNaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தனனம் தனதன தனனம்
     தனதன தனனம் ...... தனதான

......... பாடல் .........

இரவியு மதியுந் தெரிவுற எழுமம்
     புவிதனி லினமொன் ...... றிடுமாதும்

எழில்புதல் வருநின் றழுதுள முருகும்
     மிடர்கொடு நடலம் ...... பலகூறக்

கருகிய வுருவங் கொடுகனல் விழிகொண்
     டுயிரினை நமனுங் ...... கருதாமுன்

கலைகொடு பலதுன் பமுமக லிடநின்
     கழலிணை கருதும் ...... படிபாராய்

திருமரு வியதிண் புயனயன் விரியெண்
     டிசைகிடு கிடவந் ...... திடுசூரன்

திணிபுய மதுசிந் திடஅலை கடலஞ்
     சிடவலி யொடுகன் ...... றிடும்வேலா

அருமறை யவரந் தரமுறை பவரன்
     புடையவ ருயஅன் ...... றறமேவும்

அரிவையு மொருபங் கிடமுடை யவர்தங்
     கருணையி லுறையும் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

இரவியு மதியுந் தெரிவுற எழும் அம்புவிதனில் ... சூரியனும்,
சந்திரனும் தெரியும்படி விளங்கும் இப்பூமியில்

இனம் ஒன்றிடுமாதும் எழில்புதல்வரும் ... சுற்றம் என்று
பொருந்திவரும் மனைவியும் அழகிய மக்களும்

நின்றழுது உளமுருகும் ... உடன் நின்று அழுது, உள்ளம்
உருகும்படியான

இடர்கொடு நடலம் பலகூற ... வருத்தத்துடன் துன்ப
மொழிகள் பல சொல்ல,

கருகிய வுருவங் கொடுகனல் விழிகொண்டு ... கறுத்த
உருவமும் நெருப்பு வீசும் கண்களுடனும் உள்ள

உயிரினை நமனுங் கருதாமுன் ... யமனும் என் உயிரைக்
கவர்ந்து செல்லக் கருதி வருவதற்கு முன்பாக,

கலைகொடு பல துன்பமும் அகலிட ... யான்கற்ற பல
கலைகளும், என் துயரங்களும் ஒருங்கே நீங்கிட

நின் கழலிணை கருதும் படிபாராய் ... உன் திருவடிகளையே
யான் தியானிக்கும்படி கண்பார்த்தருள்வாயாக.

திருமருவியதிண் புயன் அயன் ... திருமகளை மார்பில் வைத்த
திண்ணிய தோளினன் திருமாலும், பிரமனும்,

விரியெண்டிசை கிடுகிட வந்திடுசூரன் ... பரந்த எண்திசையிலுள்ள
யாவரும் நடுநடுங்க வந்த சூரனுடைய

திணிபுயமது சிந்திட அலை கடலஞ்சிட ... வலிய புயங்கள்
அறுபட்டு விழ, அலை வீசும் கடல் பயப்படுமாறு

வலியொடு கன்றிடும்வேலா ... வலிமையோடு கோபித்த வேலனே,

அருமறையவர் அந்தரம் உறைபவர் ... அரிய வேதங்களில்
வல்லவரும், வானில் உறையும் தேவர்களும்,

அன்புடையவர் உ(ய்)ய ... உன்னிடம் அன்பு மிகுந்த அடியார்களும்
பிழைக்கும் வண்ணம்,

அன்று அறமேவும் அரிவையும் ... அன்று முப்பத்திரண்டு*
அறங்களையும் விரும்பிச் செய்த தேவி பார்வதியை

ஒருபங்கு இடமுடை யவர்தங்கு ... தம் ஒரு பாகத்தில்
இடப்பக்கமாகக் கொண்டவரான சிவபிரான் தங்கும்

அருணையி லுறையும் பெருமாளே. ... திருவண்ணாமலையில்
வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* பெரிய புராணத்தில் கூறிய முப்பத்திரண்டு அறங்கள் பின்வருமாறு:

சாலை அமைத்தல், ஓதுவார்க்கு உணவு, அறுசமயத்தாருக்கும் உணவு,
பசுவுக்குத் தீனி, சிறைச் சோறு, ஐயம், தின்பண்டம் நல்கல், அநாதைகளுக்கு
உணவு, மகப்பெறுவித்தல், மகவு வளர்த்தல், சிசுக்களுக்குப் பால் நல்கல்,
அநாதைப் பிணம் சுடுதல், அநாதைகளுக்கு உடை, சுண்ணாம்பு பூசல்,
நோய்க்கு மருந்து, வண்ணார் தொழில், நாவிதத் தொழில், கண்ணாடி
அணிவித்தல், காதோலை போடுதல், கண் மருந்து, தலைக்கு எண்ணெய்,
ஒத்தடம் தருதல், பிறர் துயர் காத்தல், தண்ணீர்ப் பந்தல், மடம் கட்டுதல்,
தடாகம் அமைத்தல், சோலை வளர்த்தல், தோல் பதனிடல், மிருகங்களுக்கு
உணவு, ஏர் உழுதல், உயிர் காத்தல், கன்னிகாதானம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.221  pg 2.222 
 WIKI_urai Song number: 530 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 388 - iraviyum madhiyum (thiruvaNNAmalai)

iraviyu mathiyun thoivuRa ezhumam
     puvithani linamon ...... RidumAthum

ezhilputhal varunin RazhuthuLa murukum
     midarkodu nadalam ...... palakURak

karukiya vuruvang kodukanal vizhikoN
     duyirinai namanung ...... karuthAmun

kalaikodu palathun pamumaka lidanin
     kazhaliNai karuthum ...... padipArAy

thirumaru viyathiN puyanayan viriyeN
     disaikidu kidavan ...... thidusUran

thiNipuya mathusin thida alai kadalanj
     sidavali yodukan ...... RidumvElA

arumaRai yavaran tharamuRai pavaran
     pudaiyava ruya an ...... RaRamEvum

arivaiyu morupang kidamudai yavarthang
     karuNaiyi luRaiyum ...... perumALE.

......... Meaning .........

iraviyu mathiyun thoivuRa ezhum ampuvithanil: In this world, where the sun and moon shine visibly.

inam onRidumAthum ezhilputhalvarum: the close relatives like the wife and lovely children

ninRazhuthu uLamurukum: stand by my side, and cry uttering heart-rendering words

idarkodu nadalam palakURa: full of grief and sometimes speak harshly too!

karukiya vuruvang kodukanal vizhikoNdu: He has dark scary body and eyes spitting fire;

uyirinai namanung karuthAmun: before that Yaman (God of Death) nears me on a mission to snatch my life

kalaikodu pala thunpamum akalida: I want all the arts I have learned and all my miseries to be erased altogether; and for that

nin kazhaliNai karuthum padipArAAy: You have to cast Your glance of grace at me so that I could contemplate only Your Lotus Feet!

thirumaruviyathiN puyan ayan: Broad-shouldered Vishnu (who holds Lakshmi in His heart), BrahmA,

viriyeNdisai kidukida vanthidu sUran: and people in the wide world from all eight directions were trembling when SUran came to the battlefield;

thiNipuyamathu sinthida alai kadalanjida: and that SUran's strong shoulders were cut and scattered into pieces and the wavy seas were scared away

valiyodu kanRidumvElA: when You with Your Spear and valour showed Your rage!

arumaRaiyavar antharam uRaipavar: Great scholars who have mastered the rare scriptures, all the DEvAs in Heaven,

anpudaiyavar u(y)ya: and all Your beloved devotees prosper hailing You!

anRu aRamEvum Aivaiyum: In those days, DEvi PArvathi performed thirty-two kinds of religious duties*;

orupangku idamudai yavarthangku: and She was given the left side of His body by Lord SivA. They both reside at

aruNaiyi luRaiyum perumALE.: ThiruvaNNAmalai, which is Your abode, Oh Great One!


* Thirty-two religious duties are listed in Periya PurANam as follows:

Road-laying; Food for teachers; Food for all the six kinds of religious people; Feeding the cows; Feeding the prisoners; Alms; Distribution of eatables; Feeding the orphans; Obstetrics; Orphanage; Feeding milk to babies; Cremation of destitute corpses; Clothing the orphans; Whitewashing old houses; Offering medicines; Washing others' clothes; Barber's work; Providing glasses for visually-impaired; Piercing ears and providing studs; Eyedrops for medication; Providing hair oil and hair cream; Fomentation for relief; Protecting others from perils; Free distribution of potable water; Provision of free accommodation; Provision of bathing facility; Rearing shady groves; Providing sandals and shoes; Feeding animals; Ploughing the field; Providing security guard; and Conducting marriages.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 388 iraviyum madhiyum - thiruvaruNai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]