திருப்புகழ் 348 மயல் ஓதும்  (காஞ்சீபுரம்)
Thiruppugazh 348 mayalOdhum  (kAnjeepuram)
Thiruppugazh - 348 mayalOdhum - kAnjeepuramSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதான தந்த தனதான தந்த
     தனதான தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

மயலோது மந்த நிலையாலும் வஞ்ச
     வசைபேசு கின்ற ...... மொழியாலும்

மறிபோலு கின்ற விழிசேரு மந்தி
     மதிநேரு கின்ற ...... நுதலாலும்

அயிலேநி கர்ந்த விழியாலும் அஞ்ச
     நடையாலும் அங்கை ...... வளையாலும்

அறிவேய ழிந்து அயர்வாகி நைந்து
     அடியேன்ம யங்கி ...... விடலாமோ

மயிலேறி யன்று நொடிபோதி லண்டம்
     வலமாக வந்த ...... குமரேசா

மறிதாவு செங்கை அரனா ரிடங்கொள்
     மலைமாது தந்த ...... முருகேசா

நயவானு யர்ந்த மணிமாட மும்பர்
     நடுவேநி றைந்த ...... மதிசூழ

நறைவீசு கும்ப குடமேவு கம்பை
     நகர்மீத மர்ந்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

மயல் ஓதும் அந்த நிலையாலும் வஞ்ச வசை பேசுகின்ற
மொழியாலும்
... காம ஆசையை அறிவிக்கும் (வேசையர்களின்) அந்த
தோற்றத்தாலும், வஞ்சகம் கூடிய பழிப்புச் சொற்களைப் பேசுகின்ற
பேச்சுக்களாலும்,

மறி போல் உகின்ற விழி சேரும் அந்தி மதி நேருகின்ற
நுதலாலும்
... மான் பார்வை கொண்ட கண்களுக்கு அருகிலுள்ள,
மாலைப் பிறையை நிகர்க்கின்ற, நெற்றியாலும்,

அயிலே நிகர்ந்த விழியாலும் அஞ்ச(ம்) நடையாலும்
அங்கை வளையாலும்
... வேலை ஒத்த கண்களாலும், அன்னத்தை
ஒத்த நடையாலும், அழகிய கையில் உள்ள வளையல்களாலும்,

அறிவே அழிந்து அயர்வாகி நைந்து அடியேன் மயங்கி
விடலாமோ
... என் அறிவு அழிபட்டு, சோர்வு அடைந்து, உள்ளம்
ஒடுங்கி அடியேனாகிய நான் மயக்கம் கொள்ளலாமோ?

மயில் ஏறி அன்று நொடி போதில் அண்டம் வலமாக வந்த
குமரேசா
... மயிலின் மீது ஏறி முன்பு ஒரு நொடிப் பொழுதில் உலகைச்
சுற்றி வந்த குமரேசனே,

மறி தாவு செங்கை அரனார் இடங்கொள் மலைமாது தந்த
முருகேசா
... மான் தாவுகின்ற சிவந்த கையை உடைய
சிவபெருமானின் இடது பாகத்தில் குடிகொண்டுள்ள பார்வதி
தேவி பெற்ற முருகேசனே,

நய வான் உயர்ந்த மணி மாடம் உம்பர் நடுவே நிறைந்த
மதி சூழ
... மேம்பாட்டுடன், வான் அளவும் உயர்ந்த, அழகிய
மாடங்களின் உச்சியிலும் நடுவிலும் நிறைந்த ஒளி வீசும் நிலவு
சூழ்ந்து விளங்க,

நறை வீசு கும்ப குட(ம்) மேவு கம்பை நகர் மீது அமர்ந்த
பெருமாளே.
... (வேள்வியின் பொருட்டு) நறுமணம் கமழும் கும்ப
கலசங்களும், குடங்களும் பொருந்தி உள்ள, கம்பை ஆற்றங்கரை
நகராகிய காஞ்சீபுரத்தின் மீது விருப்பம் வைத்து வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.117  pg 2.118 
 WIKI_urai Song number: 490 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 348 - mayal Othum (KAncheepuram)

mayalOthu mantha nilaiyAlum vanja
     vasaipEsu kinRa ...... mozhiyAlum

maRipOlu kinRa vizhisEru manthi
     mathinEru kinRa ...... nuthalAlum

ayilEni karntha vizhiyAlum anja
     nadaiyAlum angai ...... vaLaiyAlum

aRivEya zhinthu ayarvAki nainthu
     adiyEnma yangi ...... vidalAmO

mayilERi yanRu nodipOthi laNdam
     valamAka vantha ...... kumarEsA

maRithAvu sengai aranA ridamkoL
     malaimAthu thantha ...... murukEsA

nayavAnu yarntha maNimAda mumpar
     naduvEni Raintha ...... mathisUzha

naRaiveesu kumpa kudamEvu kampai
     nakarmeetha marntha ...... perumALE.

......... Meaning .........

mayal Othum antha nilaiyAlum vanja vasai pEsukinRa mozhiyAlum: With the suggestive appearance (of the whores) announcing their passion, their speech mixed with treachery and scandal-mongering,

maRi pOl ukinRa vizhi sErum anthi mathi nErukinRa nuthalAlum: their crescent moon-like forehead adjoining their deer-like eyes,

ayilE nikarntha vizhiyAlum anja(m) nadaiyAlum angai vaLaiyAlum: their spear-like eyes, their gait like that of the swan and the bangles on their beautiful arms,

aRivE azhinthu ayarvAki nainthu adiyEn mayangi vidalAmO: they have destroyed my intellect, by weakening me and depressing my heart; is it fair that I, the poor slave, should suffer from such delusion?

mayil ERi anRu nodi pOthil aNdam valamAka vantha kumarEsA: Oh Lord KumarA, mounting the peacock You once flew around the world in a fraction of a second!

maRi thAvu sengai aranAr idamkoL malaimAthu thantha murukEsA: There is a deer that leaps up to His reddish hand; on the left side of that Lord SivA, DEvi PArvathi is concorporate; and You are Her child, Oh Lord MurugA!

naya vAn uyarntha maNi mAdam umpar naduvE niRaintha mathi sUzha: On the top of, and inside, the decorated, beautiful and sky-high terraces of this place, the full moon spreads its light and shines glowingly;

naRai veesu kumpa kuda(m) mEvu kampai nakar meethu amarntha perumALE.: this is the town KAncheepuram, on the banks of the River Kampai, where fragrant pots and vessels (meant for ritualistic worship) are piled up; This is Your abode where You are seated with relish, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 348 mayal Odhum - kAnjeepuram

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]