திருப்புகழ் 329 அற்றைக்கு இரைதேடி  (காஞ்சீபுரம்)
Thiruppugazh 329 atRaikkuiraithEdi  (kAnjeepuram)
Thiruppugazh - 329 atRaikkuiraithEdi - kAnjeepuramSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்தத் தனதான தத்தத் ...... தனதான
     தத்தத் தனதான தத்தத் ...... தனதானா

......... பாடல் .........

அற்றைக் கிரைதேடி அத்தத் ...... திலுமாசை
     பற்றித் தவியாத பற்றைப் ...... பெறுவேனோ

வெற்றிக் கதிர்வேலா வெற்பைத் ...... தொளைசீலா
     கற்றுற் றுணர்போதா கச்சிப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அற்றைக்கு இரைதேடி ... அன்றாடத்துக்கு வேண்டிய உணவைத்
தேடி,

அத்தத்திலும் ஆசை ... பொருள் மீதும் ஆசையினை

பற்றித் தவியாத பற்றை ... வைத்துக்கொண்டு தவிக்காத
உறுதிப்பாடை

பெறுவேனோ ... யான் பெறுதற்கு இயலுமோ?

வெற்றிக் கதிர்வேலா ... வெற்றியே விளங்கும் ஜோதி வேலவனே,

வெற்பைத் தொளைசீலா ... கிரெளஞ்சமலையைத் தொளைத்த
பரிசுத்தனே,

கற்றுற் றுணர்போதா ... கற்றுத் தியானித்து உணரத்தக்க
ஞானஸ்வரூபனே,

கச்சிப் பெருமாளே. ... காஞ்சிபுரத்தில் அமர்ந்த பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.73  pg 2.74 
 WIKI_urai Song number: 471 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 329 - atRaikku iraithEdi (kAnjeepuram)

atraik iraithEdi aththath ...... thilumAsai
     patrith thaviyAdha patraip ...... peRuvEnO

vetrik kadhirvElA veRpaith ...... thoLaiseelA
     katrutr uNarbOdhA kachchip ...... perumALE.

......... Meaning .........

atraikiraithEdi: Going about in search of daily food

aththath thilumAsai: and having a desire to acquire wealth,

patrith thaviyAdha patraip peRuvEnO: I suffer from too many attachments; can I develop the resolve to get rid of them and attach myself to You alone?

vetrik kadhirvElA: You carry the victorious and bright spear.

veRpaith thoLaiseelA: To You goes the credit of having pierced the Mount Krauncha.

katrutr uNarbOdhA: You are the embodiment of knowledge acquired after learning.

kachchip perumALE.: You reside at KAnchipuram, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 329 atRaikku iraithEdi - kAnjeepuram

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]