திருப்புகழ் 287 பொற்குடம் ஒத்த  (திருத்தணிகை)
Thiruppugazh 287 poRtkudamoththa  (thiruththaNigai)
Thiruppugazh - 287 poRtkudamoththa - thiruththaNigaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்தன தத்தன தத்தன தத்தன
     தத்தன தத்தன ...... தானா

......... பாடல் .........

பொற்குட மொத்தகு யத்தைய சைப்பவர்
     கைப்பொருள் புக்கிட ...... வேதான்

புட்குரல் விச்சைபி தற்றுமொ ழிச்சியர்
     பொட்டணி நெற்றிய ...... ரானோர்

அற்பவி டைக்கலை சுற்றிநெ கிழ்ப்பவர்
     அற்பர மட்டைகள் ...... பால்சென்

றக்கண்வ லைக்குள கப்படு புத்தியை
     அற்றிட வைத்தருள் ...... வாயே

கொக்கரை சச்சரி மத்தளி யொத்துவி
     டக்கைமு ழக்கொலி ...... யாலக்

கொக்கிற கக்கர மத்தம ணிக்கருள்
     குத்தத ணிக்கும ...... ரேசா

சர்க்கரை முப்பழ மொத்தமொ ழிச்சிகு
     றத்தித னக்கிரி ...... மேலே

தைக்கும னத்தச மர்த்தஅ ரக்கர்த
     லைக்குலை கொத்திய ...... வேளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பொன் குடம் ஒத்த குயத்தை அசைப்பவர் ... பொன்னாலாகிய
குடம் போன்ற மார்பை அசைப்பவர்கள்,

கைப் பொருள் புக்கிடவே தான் புள் குரல் விச்சை பிதற்றும்
மொழிச்சியர்
... (வந்தவர்) கையில் உள்ள பொருள் தமக்குக்
கிடைத்த பின்தான் பறவைகளின் குரலைக் காட்டி, மாய
வித்தைகளை குழறிப் பேசும் பேச்சுக்களை உடையவர்கள்,

பொட்டு அணி நெற்றியர் ஆனோர் அற்ப இடைக்கலை சுற்றி
நெகிழ்ப்பவர்
... பொட்டு அணிந்த நெற்றியை உடையவர்கள்,
மெல்லிய இடையில் புடவையைச் சுற்றி அதை (காமம் மூட்டும்படி)
நெகிழ்க்கவும் செய்பவர்கள்,

அற்பர் அ(ம்) மட்டைகள் பால் சென்று அக் கண் வலைக்குள்
அகப்படு புத்தியை அற்றிட வைத்து அருள்வாயே
... அற்பர்கள்,
அந்த பயனற்றவர்களாகிய பொது மகளிர் இடத்தே போய்,
அவர்களுடைய கண் வலைக்குள் அகப்படுகின்ற கெட்ட புத்தியை
நீங்கச் செய்து அருள் புரிவாயாக.

கொக்கரை சச்சரி மத்தளி ஒத்து இடக்கை முழக்கு ஒலி ஆல ...
கொக்கரை, சச்சரி, மத்தளி, ஒத்து, இடக்கை ஆகிய மேளவாத்தியங்கள்
முழங்கும் ஒலி ஒலிக்க,

கொக்கு இறகு அக்கு அர மத்தம் அணிக்கு அருள் குத்த(ம்)
தணிக் குமரேசா
... கொக்கின் இறகு, எலும்பு, பாம்பு, ஊமத்தம் பூ
இவைகளை (சடையில்) அணிந்த சிவபெருமானுக்கு, ரகசிய
உபதேசத்தை அருளிய திருத்தணிகை மலைக் குமரேசனே,

சர்க்கரை முப்பழம் ஒத்த மொழிச்சி குறத்தி தனக் கிரி மேலே
தைக்கும் மனத்த சமர்த்த
... சர்க்கரை, வாழை, மா, பலா ஆகிய
முக்கனிகளுக்கு ஒப்பான பேச்சுக்களை உடைய குறப்பெண்ணாகிய
வள்ளியின் மார்பகங்கள் மீது அதிகப் பற்றுள்ள சமர்த்தனே,

அரக்கர் தலைக் குலை கொத்திய வேளே. ... அரக்கர்களின்
தலைக் கொத்துக்களை வெட்டி அழித்த வேளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.725  pg 1.726 
 WIKI_urai Song number: 300 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 287 - poRtkudam oththa (thiruththaNigai)

poRkuda moththaku yaththaiya saippavar
     kaipporuL pukkida ...... vEthAn

putkural vicchaipi thatRumo zhicchiyar
     pottaNi netRiya ...... rAnOr

aRpavi daikkalai sutRine kizhppavar
     aRpara mattaikaL ...... pAlsen

RakkaNva laikkuLa kappadu puththiyai
     atRida vaiththaruL ...... vAyE

kokkarai sacchari maththaLi yoththuvi
     dakkaimu zhakkoli ...... yAlak

kokkiRa kakkara maththama NikkaruL
     kuththatha Nikkuma ...... rEsA

sarkkarai muppazha moththamo zhicchiku
     Raththitha nakkiri ...... mElE

thaikkuma naththasa marththA rakkartha
     laikkulai koththiya ...... vELE.

......... Meaning .........

pon kudam oththa kuyaththai asaippavar: They shake their bosom that looks like golden pot;

kaip poruL pukkidavE thAn puL kural vicchai pithatRum mozhicchiyar: only upon receiving money (from their suitors), they resort to cooing like a bird and babble mystical words;

pottu aNi netRiyar AnOr aRpa idaikkalai sutRi nekizhppavar: they display vermilion dot on their foreheads; wrapping around their slender waist with a sari, they deliberately loosen the cloth (in a provocative gesture);

aRpar a(m) mattaikaL pAl senRu ak kaN valaikkuL akappadu puththiyai atRida vaiththu aruLvAyE: they are very mean; falling for such useless whores, I get ensnared in the net cast by their eyes; kindly eradicate this wicked way of my mind and bless me!

kokkarai sacchari maththaLi oththu idakkai muzhakku oli Ala: Against the background sound of beats by several percussion instruments like kokkarai, chachchari, maththaLi and idakkai,

kokku iRaku akku ara maththam aNikku aruL kuththa(m) thaNik kumarEsA: You preached the secret (PraNava) ManthrA to Lord SivA who wears (on His matted hair) the feather of a crane, bones, serpent, Umaththam flower, Oh Lord KumarA!

sarkkarai muppazham oththa mozhicchi kuRaththi thanak kiri mElE thaikkum manaththa samarththa: Her speech is sweet like sugar and the three fruits, namely, plantain, mango and the jack fruit; She is the damsel of the KuRavAs; and You are extremely fond of the bosom of that VaLLi, Oh Smart One!

arakkar thalaik kulai koththiya vELE.: You are the great warrior who beheaded bunches of heads of the demons, Oh Lord!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 287 poRtkudam oththa - thiruththaNigai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]