திருப்புகழ் 278 நினைத்தது எத்தனை  (திருத்தணிகை)
Thiruppugazh 278 ninaiththadhueththanai  (thiruththaNigai)
Thiruppugazh - 278 ninaiththadhueththanai - thiruththaNigaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with notation
with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்த தத்ததனத் ...... தனதான
     தனத்த தத்ததனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

நினைத்த தெத்தனையிற் ...... றவறாமல்
     நிலைத்த புத்திதனைப் ...... பிரியாமற்

கனத்த தத்துவமுற் ...... றழியாமற்
     கதித்த நித்தியசித் ...... தருள்வாயே

மனித்தர் பத்தர்தமக் ...... கெளியோனே
     மதித்த முத்தமிழிற் ...... பெரியோனே

செனித்த புத்திரரிற் ...... சிறியோனே
     திருத்த ணிப்பதியிற் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

நினைத்தது எத்தனையில் தவறாமல் ... நினைத்தது எந்த அளவும்
தவறாமல் கைகூடவும்,

நிலைத்த புத்திதனைப் பிரியாமல் ... நிலையான ஞானத்தை விட்டு
யான் பிரியாமல் இருக்கவும்,

கனத்த தத்துவம் உற்றழியாமல் ... பெருமை வாய்ந்த
தத்துவங்களைக்* கடந்து அப்பாலான நிலையை யான் அடைந்து
அழியாமல் இருக்கவும்,

கதித்த நித்தியசித்தருள்வாயே ... வெளிப்படுகின்ற நிரந்தரமான
சித்தநிலையை நீ அருள்வாயாக.

மனித்தர் பத்தர்தமக்கு எளியோனே ... மனிதர்களுக்குள்
அன்புடையார்க்கு மிக எளியவனே,

மதித்த முத்தமிழில் பெரியோனே ... மதிக்கப்படுகிற இயல், இசை,
நாடகமாகும் முத்தமிழில் சிறந்தவனே,

செனித்த புத்திரரிற் சிறியோனே ... சிவ மூர்த்தியிடம் தோன்றிய
குமாரர்களுள் இளையவனே**,

திருத்தணிப்பதியிற் பெருமாளே. ... திருத்தணிகைப் பதியில்
எழுந்தருளியுள்ள பெருமாளே.


* 96 தத்துவங்கள் பின்வருமாறு:

36 பரதத்துவங்கள் (அகநிலை):
ஆத்ம தத்துவம் 24, வித்யா தத்துவம் 7, சிவ தத்துவம் 5.

ஐம்பூதங்கள், அவற்றின் தன்மைகளோடு, ஐயைந்து - 25 (புறநிலை):
மண், தீ, நீர், காற்று, வெளி.

ஏனைய தத்துவங்கள் 35 (புறநிலை):
வாயுக்கள் 10, நாடிகள் 10, கன்மங்கள் 5, அகங்காரம் 3, குணம் 3, வாக்குகள் 4.


** சிவ குமாரர்கள் நால்வர்:

விநாயகர், வீரபத்திரர், பைரவர், முருகன்
(அனைவருக்கும் இளையவர்).

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.713  pg 1.714 
 WIKI_urai Song number: 294 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Mayiladuthurai Thiru S. Sivakumar
'மயிலாடுதுறை' திரு சொ. சிவகுமார்

Thiru S. Sivakumar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Murugan Songs by Ms Sughandhisri K.
சுகந்திஸ்ரீ

Ms Sughandhisri K.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 278 - ninaiththadhu eththanai (thiruththaNigai)

ninaiththa dheththanaiyil ...... thavaRAmal
     nilaiththa budhdhi thanaip ...... piriyAmal

ganaththa thaththuvamutr ...... azhiyAmal
     gadhiththa niththiya chith ...... aruLvAyE

maniththa baththar thamak ...... keLiyOnE
     madhiththa muththamizhil ...... periyOnE

jeniththa puththiraril ...... siRiyOnE
     thiruththaNip padhiyil ...... perumALE.

......... Meaning .........

ninaiththa dheththanaiyil thavaRAmal: All my wishes must be fulfilled without fail;

nilaiththa budhdhi thanaip piriyAmal: I should not deviate even a bit from the steady Knowledge;

ganaththa thaththuvamutr azhiyAmal: I must reach a stage beyond the weighty tenets* and stay there for ever;

gadhiththa niththiya chith aruLvAyE: and for all these, You kindly grant me the vision and permanent wisdom.

maniththa baththar thamak keLiyOnE: Among the human beings, You are only accessible to Your devotees.

madhiththa muththamizhil periyOnE: You are a wizard in all three regarded aspects** of Tamil!

jeniththa puththiraril siRiyOnE: Of all the Sons delivered by Lord SivA, You are the youngest!***

thiruththaNip padhiyil perumALE.: You have Your abode at ThiruththaNigai, Oh Great One!


* The 96 thathvAs (tenets) are as follows:

36 ParathathvAs (internal, Superior Tenets): 'AathmA' (soul) thathvAs 24, 'vidhyA' (knowledge) thathvAs 7, 'siva' thathvAs 5.

5 Elements (external, with five aspects each making 25): Earth, Fire, Water, Air, Cosmos.

35 Other thathvAs (external): 'vAyus' (gases) 10, nAdis (kundalinis) 10, karmAs 5, ahangkAram (ego) 3, gunAs (character) 3, vAkku (speech).


** The three aspects (branches) of Tamil are:

iyal - Literature; isai - Music; and nAdagam - Drama.


*** Sons of SivA are:

VinAyagar, Veerabhadhrar, Bhairavar and Murugan [being the youngest].

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with notation
with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 278 ninaiththadhu eththanai - thiruththaNigai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]