திருப்புகழ் 269 சினத்தவர் முடிக்கும்  (திருத்தணிகை)
Thiruppugazh 269 sinaththavarmudikkum  (thiruththaNigai)
Thiruppugazh - 269 sinaththavarmudikkum - thiruththaNigaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்தன தனத்தம் தனத்தன தனத்தம்
     தனத்தன தனத்தம் ...... தனதான

......... பாடல் .........

சினத்தவர் முடிக்கும் பகைத்தவர் குடிக்குஞ்
     செகுத்தவர் ருயிர்க்குஞ் ...... சினமாகச்

சிரிப்பவர் தமக்கும் பழிப்பவர் தமக்கும்
     திருப்புகழ் நெருப்பென் ...... றறிவோம்யாம்

நினைத்தது மளிக்கும் மனத்தையு முருக்கும்
     நிசிக்கரு வறுக்கும் ...... பிறவாமல்

நெருப்பையு மெரிக்கும் பொருப்பையு மிடிக்கும்
     நிறைப்புக ழுரைக்குஞ் ...... செயல்தாராய்

தனத்தன தனத்தந் திமித்திமி திமித்திந்
     தகுத்தகு தகுத்தந் ...... தனபேரி

தடுட்டுடு டுடுட்டுண் டெனத்துடி முழக்குந்
     தளத்துட னடக்குங் ...... கொடுசூரர்

சினத்தையு முடற்சங் கரித்தம லைமுற்றுஞ்
     சிரித்தெரி கொளுத்துங் ...... கதிர்வேலா

தினைக்கிரி குறப்பெண் தனத்தினில் சுகித்தெண்
     திருத்தணி யிருக்கும் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சினத்தவர் முடிக்கும் ... முருகன் அடியார்களை கோபிப்பவர்களது
தலைக்கும்,

பகைத்தவர் குடிக்கும் ... அவர்களைப் பகை செய்தவர்களது
குடும்பத்திற்கும்,

செகுத்தவர் உயிர்க்கும் ... அவர்களைக் கொன்றவர்களது உயிருக்கும்,

சினமாகச் சிரிப்பவர் தமக்கும் ... அவர்களைக் கண்டு கோபமாகச்
சிரிப்பவர்கட்கும்,

பழிப்பவர் தமக்கும் ... அவர்களைப் பழிக்கும் தன்மையினர்க்கும்,

திருப்புகழ் நெருப்பென்று ... திருப்புகழே நெருப்பாகி (அடியோடு
அழிக்குமென)

அறிவோம்யாம் ... யாம் நன்கு அறிவோம்.

நினைத்தது மளிக்கும் ... (அடியார்களாகிய யாம்) எதை நினைக்கினும்
அதனை நினைத்தவுடனேயே தரவல்லதும்,

மனத்தையு முருக்கும் ... (பாடுவோர், கேட்போரின்) மனதையும்
உருக்குவதும்,

பிறவாமல் ... மீண்டும் ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறவாதவண்ணம்

நிசிக்கரு வறுக்கும் ... இருள் நிறைந்த கருக்குழியில் விழும் துயரை
அறுப்பதும்,

நெருப்பையு மெரிக்கும் ... அனைத்தையும் எரிக்கவல்ல நெருப்பையே
எரிப்பதும்,

பொருப்பையு மிடிக்கும் ... மலையையும் இடித்தெறிய வல்லதுமாகிய,

நிறைப்புகழ் ... எல்லாப் பொருள்களும் நிறைந்த திருப்புகழை

உரைக்குஞ் செயல்தாராய் ... பாடுகின்ற நற்பணியைத் தந்தருள்வாய்.

தனத்தன தனத்தந்
திமித்திமி திமித்திந் தகுத்தகு தகுத்தந்தன
... (அதே ஒலியுடன்)

பேரி ... பேரிகைகள் முழங்கவும்,

தடுட்டுடு டுடுட்டுண் டென ... (அதே ஒலியுடன்)

துடி முழக்கும் ... உடுக்கைகள் முழங்கவும்,

தளத்துட னடக்கும் ... சேனைகளுடன் போருக்கு அணிவகுத்து வந்த

கொடுசூரர் சினத்தையும் ... கொடிய சூராதி அசுரர்களின்
கோபத்தையும்,

உடற்சங் கரித்தம லைமுற்றும் ... அறுத்தெறிந்த பிணமலைகள்
யாவையும்,

சிரித்தெரி கொளுத்தும் ... புன்னகை புரிந்தே அதிலெழுந்த
அனற்பொறியால் எரித்துச் சாம்பலாக்கிய

கதிர்வேலா ... ஒளிமிக்க வேற்படையுள்ள வீரனே,

தினைக்கிரி குறப்பெண் ... தினைப்பயிர் விளையும் மலைக்
குறவள்ளியை

தனத்தினில் சுகித்து ... மார்புற அணைத்து இன்புற்று,

எண் திருத்தணி யிருக்கும் பெருமாளே. ... உயர்ந்தோர்
மதிக்கும் திருத்தணியில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.629  pg 1.630  pg 1.631  pg 1.632 
 WIKI_urai Song number: 263 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு L. வசந்த குமார்

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Murugan Songs by Ms Sughandhisri K.
சுகந்திஸ்ரீ

Ms Sughandhisri K.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 269 - sinaththavar mudikkum (thiruththaNigai)

sinaththavar mudikkum pagaiththavar kudikkum
     seguththavar uyirkkum ...... sinamAga

sirippavar thamakkum pazhippavar thamakkum
     thiruppugazh neruppendr ...... aRivOm yAm

ninaiththadhum aLikkum manaththaiyum urukkum
     nisikkaru aRukkum ...... piRavAmal

neruppaiyum erikkum poruppaiyum idikkum
     niRaippugazh uraikkum seyal ...... thArAy

thanaththana thanaththan dhimithdhimi dhimiththin
     thaguththagu thaguththan ...... thana bEri

thaduttudu duduttuN denaththudi muzhakkun
     thaLaththudan adakkum ...... kodusUrar

sinaththaiyu mudaRsang ariththa malai mutrunj
     siriththeri koLuththung ...... kadhir vElA

thinaiggiri kuRappeN thanaththinil sukiththeN
     thiruththaNi irukkum ...... perumALE.

......... Meaning .........

sinaththavar mudikkum: To the hotheads who are angry with Your devotees,

pagaiththavar kudikkum: to the families of those who oppose Your devotees,

seguththavar uyirkkum: to the lives of those who destroy Your devotees,

sinamAga sirippavar thamakkum: to those who with rage jeer at Your devotees,

pazhippavar thamakkum: and to those who abuse Your devotees,

thiruppugazh neruppendr aRivOm yAm: songs of "the Glory of the Lord" feel like Fire and destroy them; we know it is true.

ninaiththadhum aLikkum: These songs grant Your devotees all their wishes;

manaththaiyum urukkum: they melt the minds of the singers and the listeners;

nisikkaru aRukkum piRavAmal: they terminate any future births and confinement in dark wombs;

neruppaiyum erikkum: they are capable of burning even the fire itself; and

poruppaiyum idikkum: they can even demolish mountains into bits and pieces!

niRaippugazh uraikkum seyal thArAy: You have to grant us the ability to sing such songs which are full of Your praise and glory.

thanaththana thanaththan dhimithdhimi dhimiththin
thaguththagu thaguththan thana:
(same sound)

bEri: in that meter, the war-drums were beating;

thaduttudu duduttuN denaththudi muzhakkun: (to this sound) beat the thudi (another hand-drum);

thaLaththudan adakkum kodusUrar: to those beats marched the armies of the demons (asuras).

sinaththaiyu mudaRsang ariththa malai mutrunj: Their anger was destroyed and the heaps of the beheaded corpses were totally

siriththeri koLuththung kadhir vElA: burnt down by Your smile alone, Oh bright and mighty Speared Lord!

thinaiggiri kuRappeN thanaththinil sukiththu: You revel on the bosom of Your consort VaLLi, the damsel of KuRavas, who guarded the millet fields in VaLLimalai.

eN thiruththaNi irukkum perumALE.: You chose as Your abode, ThiruththaNigai, worshipped by Your devotees, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 269 sinaththavar mudikkum - thiruththaNigai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]