திருப்புகழ் 265 குவளைக் கணை  (திருத்தணிகை)
Thiruppugazh 265 kuvaLaikkaNai  (thiruththaNigai)
Thiruppugazh - 265 kuvaLaikkaNai - thiruththaNigaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனனத் தனனத் தனனத் தனனத்
     தனனத் தனனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

குவளைக் கணைதொட் டவனுக் குமுடிக்
     குடையிட் டகுறைப் ...... பிறையாலே

குறுகுற் றஅலர்த் தெரிவைக் குமொழிக்
     குயிலுக் குமினித் ...... தளராதே

இவளைத் துவளக் கலவிக் குநயத்
     திறுகத் தழுவிப் ...... புயமீதெ

இணையற் றழகிற் புனையக் கருணைக்
     கினிமைத் தொடையைத் ...... தரவேணும்

கவளக் கரடக் கரியெட் டலறக்
     கனகக் கிரியைப் ...... பொரும்வேலா

கருதிச் செயலைப் புயனுக் குருகிக்
     கலவிக் கணயத் ...... தெழுமார்பா

பவளத் தரளத் திரளக் குவைவெற்
     பவையொப் புவயற் ...... புறமீதே

பணிலத் திரள்மொய்த் ததிருத் தணிகைப்
     பதியிற் குமரப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

குவளைக் கணை தொட்ட அவனுக்கு முடிக் குடை இட்ட
குறைப் பிறையாலே
... (ஐந்தாவது பாணமாகிய) நீலோற்பல
மலர்* அம்பைச் செலுத்திய மன்மதனுடைய முடியின் மீது குடையாக
அமைத்த, களங்கத்தை உடைய சந்திரனுடைய (வெப்பத்துக்கும்),

குறுகு உற்ற அலர்த் தெரிவைக்கு மொழிக் குயிலுக்கும்
இனித் தளராதே
... பழிச்சொல் பேசி நெருங்கிவரும்
மங்கையர்க்கும், இனிய குரலுடன் கூவும் குயிலுக்கும் இனிமேல்
தளராதவாறு,

இவளைத் துவளக் கலவிக்கு நயத்து இறுகத் தழுவிப்
புயம் மீதே இணை அற்ற அழகில் புனையக் கருணைக்கு
இனிமைத் தொடையைத் தர வேணும்
... (உன் மேல் காதல்
கொண்ட) இந்தப் பெண்ணை துவள்கின்ற கூடல் இன்பத்துக்கு
விரும்பி அழுத்தமாகத் தழுவி, உன் தோள்களின் மேல் விளங்கும்
இனிமையான (கடப்ப) மாலையை ஒப்புதல் இல்லாத அழகுடன்
இவள் அணிந்து கொள்ள, கருணையுடன் நீ தந்தருள வேண்டும்.

கவளக் கரடக் கரி எட்டு அலறக் கனகக் கிரியைப்
பொரும் வேலா
... உணவு உண்டை உண்பனவும், மதம் பாயும்
சுவட்டை தாடையில் கொண்டனவுமான யானைகள் எட்டும்
(அஷ்ட திக்கஜங்களும்) அலறிப் பயப்பட, பொன் மலையாகிய
கிரெளஞ்சத்துடன் போர் செய்த வேலனே,

கருதிச் செயலைப் புயனுக்கு உருகிக் கலவிக்கு அணய
அத்து எழு மார்பா
... அசோக* மலர்க் கணையைத் தோளில்
ஏந்திய மன்மதனின் வேண்டுமென்றே அம்பெய்த செயலால்
(வள்ளியைத் தழுவ) மனம் உருகிச் சேருதற்கு விரும்பி
எழுகின்ற மார்பனே.

பவளத் தரளத் திரளக் குவை வெற்பு அவை ஒப்பு வயல்
புறம் மீதே
... பவளம், முத்து இவை திரண்டுள்ள குவியல்கள்
மலை போல் கிடக்கும் வயற் புறங்களின் மேல்

பணிலத் திரள் மொய்த்த திருத்தணிகைப் பதியில் குமரப்
பெருமாளே.
... சங்கின் கூட்டங்கள் நிறைந்த திருத்தணிகை
என்னும் தலத்தில் (வீற்றிருக்கும்) குமரப் பெருமாளே.


* மன்மதனுடைய ஐந்து கணைகளாவன:

முதற் கணை = தாமரை. நடுக் கணை = அசோகம்.
கடைக் கணை = நீலோற்பலமலர். இடை இடையாகும் கணைகள் = மா, முல்லை.
அசோகமலருக்கு செயலை என்று பெயர் உண்டு.


இப்பாடல் அகத்துறையில் 'நாயக நாயகி' பாவத்தில் நாயகியின் செவிலித்தாய்
பாடுவதுபோல் அமைந்தது. மன்மதன், அவனது மலர்க் கணைகள், சந்திரன்,
பழிச்சொல் பேசும் மங்கையர், குயில் ஓசை இவையெல்லாம் தலைவனைப்
பிரிந்த தலைவியின் விரகதாபத்தைக் கூட்டுவன.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.603  pg 1.604 
 WIKI_urai Song number: 250 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 265 - kuvaLaik kaNai (thiruththaNigai)

kuvaLaik kaNaithot tavanuk kumudik
     kudaiyit takuRaip ...... piRaiyAlE

kuRukut RAlarth therivaik kumozhik
     kuyiluk kuminith ...... thaLarAthE

ivaLaith thuvaLak kalavik kunayath
     thiRukath thazhuvip ...... puyameethe

iNaiyat RazhakiR punaiyak karuNaik
     kinimaith thodaiyaith ...... tharavENum

kavaLak karadak kariyet talaRak
     kanakak kiriyaip ...... porumvElA

karuthic cheyalaip puyanuk kurukik
     kalavik kaNayath ...... thezhumArpA

pavaLath tharaLath thiraLak kuvaiveR
     pavaiyop puvayaR ...... puRameethE

paNilath thiraLmoyth thathiruth thaNikaip
     pathiyiR kumarap ...... perumALE.

......... Meaning .........

kuvaLaik kaNai thotta avanukku mudik kudai itta kuRaip piRaiyAlE: He shoots the blue lily* as His (fifth) arrow; upon that Manmathan's head, the blemished moon sits like an umbrella; because of (the heat generated by) that moon,

kuRuku utRa alarth therivaikku mozhik kuyilukkum inith thaLarAthE: because of the scandal-mongering women closing in on her and because of the cooing of the cuckoo with a sweet voice, she should not be suffering any more;

ivaLaith thuvaLak kalavikku nayaththu iRukath thazhuvip puyam meethE iNai atRa azhakil punaiyak karuNaikku inimaith thodaiyaith thara vENum: She is (in love with You) with a desire to experience the pleasure of crushing union with You; kindly hug her and graciously give the nice (kadappa) garland that adorns Your shoulders for her to wear with matchless beauty!

kavaLak karadak kari ettu alaRak kanakak kiriyaip porum vElA: The eight great elephants (protecting the cardinal directions) that guzzle large chunks of food and that have on their jaws the scar of overflowing fluid of frenzy were terrified and began to scream when You fought with Your spear against the golden mount Krouncha, Oh Lord!

karuthic cheyalaip puyanukku urukik kalavikku aNaya aththu ezhu mArpA: Manmathan shot an arrow of ashoka* flower from his shoulder intentionally making Your chest rise in eager anticipation of (VaLLi's) embrace.

pavaLath tharaLath thiraLak kuvai veRpu avai oppu vayal puRam meethE: On the mountain-like heaps of corals and pearls scattered on the sides of the paddy fields,

paNilath thiraL moyththa ThiruththaNigaip pathiyil kumarap perumALE.: clusters of conch-shells accumulate in this place, ThiruththaNigai, which is Your abode, Oh KumarA, the Great One!


* Manmathan's five flowery arrows are as follows:

first arrow - lotus; second - mango; third (middle) arrow - asOkam (also known as ceyalai);
fourth - jasmine; fifth (last) - blue lily (NeelOthpalam).


This song has been written in the Nayaka-Nayaki BhAva, where the poet has assumed the role of the heroine's God-mother portraying the pangs of separation of her daughter from Lord Murugan.
The Love God, the flowery arrows, the moon, the scandal-mongering women and the cooing of the cuckoo are some of the sources which aggravate the agony of separation from the Lord.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 265 kuvaLaik kaNai - thiruththaNigai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]