திருப்புகழ் 264 குலைத்து மயிர்  (திருத்தணிகை)
Thiruppugazh 264 kulaiththumayir  (thiruththaNigai)
Thiruppugazh - 264 kulaiththumayir - thiruththaNigaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்த தனத் தனத்த தனத்
     தனத்த தனத் தனத்த தனத்
          தனத்த தனத் தனத்த தனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

குலைத்து மயிர்க் கலைத்து வளைக்
     கழுத்து மணித் தனப்பு ரளக்
          குவித்த விழிக் கயற்சு ழலப் ...... பிறைபோலக்

குனித்த நுதற் புரட்டி நகைத்
     துருக்கி மயற் கொளுத்தி யிணைக்
          குழைச்செ வியிற் றழைப்ப பொறித் ...... தனபாரப்

பொலித்து மதத் தரித்த கரிக்
     குவட்டு முலைப் பளப்ப ளெனப்
          புனைத்த துகிற் பிடித்த இடைப் ...... பொதுமாதர்

புயத்தில் வளைப் பிலுக்கில் நடைக்
     குலுக்கி லறப் பசப்பி மயற்
          புகட்டி தவத் தழிப்ப வருக் ...... குறவாமோ

தலத்த நுவைக் குனித்தொ ருமுப்
     புரத்தை விழக் கொளுத்தி மழுத்
          தரித்து புலிக் கரித்து கிலைப் ...... பரமாகத்

தரித்து தவச் சுரர்க்கண் முதற்
     பிழைக்க மிடற் றடக்கு விடச்
          சடைக்க டவுட் சிறக்க பொருட் ...... பகர்வோனே

சிலுத்த சுரர்க் கெலித்து மிகக்
     கொளுத்தி மறைத் துதிக்க அதிற்
          செழிக்க அருட் கொடுத்த மணிக் ...... கதிர்வேலா

தினைப்பு னமிற் குறத்தி மகட்
     டனத்தின் மயற் குளித்து மகிழ்த்
          திருத்த ணியிற் றரித்த புகழ்ப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

குலைத்து மயிர்க் கலைத்து வளைக் கழுத்து மணித்
தனப்புரளக் குவித்த விழிக் கயற்சுழல
... மயிர் அவிழ்ந்து
கலைந்து போக, சங்கு போன்ற கழுத்தில் உள்ள மணிமாலை
மார்பகங்களின் மேல் புரள, குவிந்த கண்கள் கயல் மீனைப்
போல சுழல,

பிறைபோலக் குனித்த நுதற் புரட்டி நகைத்துருக்கி மயற்
கொளுத்தி இணைக் குழைச்செவியில் தழைப்ப
... பிறைச்
சந்திரனைப் போல வளைவுற்ற நெற்றியை நெறித்து, சிரித்து
மனதை உருகச் செய்து, காம ஆசையை உண்டு பண்ணி,
இணையான குண்டலங்கள் காதுகளில் விளங்க,

பொறித் தனபாரப் பொலித்து மதத் தரித்த கரிக் குவட்டு
முலைப் பளப்பளெனப் புனைத்த துகிற் பிடித்த இடைப்
பொதுமாதர்
... தேமல் கொண்ட தனப் பாரம், அழகு பெற்று மதம்
கொண்ட யானை போன்றும் மலை போன்றும் மார்பகங்கள் பளப்பள
என்று ஒளியிட, இறுக்க உடுத்த ஆடையைக் கொண்ட இடுப்பை
உடைய பொது மகளிர்

புயத்தில் வளைப் பிலுக்கில் நடைக் குலுக்கில் அறப்
பசப்பி மயற் புகட்டி தவத்து அழிப்பவருக்கு உறவாமோ
...
தோள்களினாலும், வளைப் பிலுக்காலும், நடைக் குலுக்காலும்
மிகவும் இன் முகம் காட்டி ஏய்த்து மோகத்தை ஊட்டி, தவத்தையும்
அழிக்கக் கூடிய பொது மகளிர்களின் சம்பந்தம் ஆகுமோ?

தலத்த நுவைக் குனித்தொரு முப்புரத்தை விழக்கொளுத்தி
மழுத்தரித்து புலிக் கரித்துகிலைப் பரமாகத் தரித்து
...
பூமியின் மத்தியில் விளங்கும் மேருவாகிய வில்லை வளைத்து,
ஒப்பற்ற முப்புரங்களை பொடிபடும்படி எரித்து, மழு ஆயுதத்தைக்
கையில் ஏந்தி, புலி, யானை இவைகளின் தோலை ஆடையாக அணிந்து,

தவச் சுரர்க்கண் முதற் பிழைக்க மிடற்றடக்கு விடச்
சடைக்கடவுட் சிறக்க பொருள் பகர்வோனே
... தவம் நிறைந்த
தேவர்கள் முதலானோர் பிழைக்கும் பொருட்டு கண்டத்தில்
அடக்கிய விஷத்தை உடைய சடைப் பெருமானாகிய சிவபெருமான்
மகிழ்ச்சி பெற பிரணவப் பொருளைக் கூறியவனே,

சிலுத்த சுரர்க் கெலித்து மிகக் கொளுத்தி மறைத் துதிக்க
அதிற் செழிக்க அருட் கொடுத்த மணிக் கதிர்வேலா
...
சண்டை இட்ட அசுரர்களை வென்று, அவர்களை நிரம்ப எரியிட்டு,
வேதம் துதி செய்ய அதனால் தேவர்கள் செழிப்புற அருள் புரிந்த
அழகிய சுடர் வேலனே,

தினைப்பு னமிற் குறத்தி மகள் தனத்தின் மயற் குளித்து
மகிழ்த் திருத்தணியில் தரித்த புகழ்ப் பெருமாளே.
... தினைப்
புனத்தில் குறப் பெண் வள்ளியின் மார்பகங்கள் மீதான மோகத்தில்
குளித்து மகிழும் பெருமாளே, திருத்தணிகை மலையில் நிலைத்து
வீற்றிருக்கும் புகழ் வாய்ந்த பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.689  pg 1.690  pg 1.691  pg 1.692  pg 1.693  pg 1.694 
 WIKI_urai Song number: 286 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 264 - kulaiththu mayir (thiruththaNigai)

kulaiththu mayirk kalaiththu vaLaik
     kazhuththu maNith thanappu raLak
          kuviththa vizhik kayaRchu zhalap ...... piRaipOlak

kuniththa nuthaR puratti nakaith
     thurukki mayaR koLuththi yiNaik
          kuzhaicche viyit Razhaippa poRith ...... thanapArap

poliththu mathath thariththa karik
     kuvattu mulaip paLappa Lenap
          punaiththa thukiR pidiththa idaip ...... pothumAthar

puyaththil vaLaip pilukkil nadaik
     kulukki laRap pasappi mayaR
          pukatti thavath thazhippa varuk ...... kuRavAmO

thalaththa nuvaik kuniththo rumup
     puraththai vizhak koLuththi mazhuth
          thariththu pulik kariththu kilaip ...... paramAkath

thariththu thavac churarkkaN muthaR
     pizhaikka midat Radakku vidac
          chadaikka davut chiRakka porut ...... pakarvOnE

siluththa surark keliththu mikak
     koLuththi maRaith thuthikka athiR
          chezhikka arut koduththa maNik ...... kathirvElA

thinaippu namiR kuRaththi makat
     tanaththin mayaR kuLiththu makizhth
          thiruththa Niyit Rariththa pukazhp ...... perumALE.

......... Meaning .........

kulaiththu mayirk kalaiththu vaLaik kazhuththu maNith thanappuraLak kuviththa vizhik kayaRchuzhala: Their hair becomes dishevelled and slides loosely; the string of gems around their conch-like neck wags about on their bosom;

piRaipOlak kuniththa nuthaR puratti nakaiththurukki mayaR koLuththi iNaik kuzhaiccheviyil thazhaippa: they wrinkle their crescent-moon-like forehead and melt the hearts of their suitors with a giggle, provoking them with passion; the pair of swinging ear-studs oscillate elegantly;

poRith thanapArap poliththu mathath thariththa karik kuvattu mulaip paLappaLenap punaiththa thukiR pidiththa idaip pothumAthar: their huge breasts, affected by de-colorisation, looking beautiful like an enraged elephant and a mountain are sparkling; these whores have wrapped a cloth tightly around their waist;

puyaththil vaLaip pilukkil nadaik kulukkil aRap pasappi mayaR pukatti thavaththu azhippa varukkuRavAmO: with their shoulders, ostentatious bangles, stylish gait and smiling face, they show off, excessively teasing their suitors and tantalising them, ultimately destroying all their glory of penance; is it worthy to carry on a liaison with such whores?

thalath thanuvaik kuniththoru muppuraththai vizhakkoLuththi mazhuth thariththu pulik kariththukilaip paramAkath thariththu: He arched the Mount MEru, in the middle of the earth, like a bow and burnt down the unique Thiripuram into ashes; He holds the small axe in His hand as a weapon; He wraps around His waist the hides of the tiger and the elephant as loin-cloth;

thavac churarkkaN muthaR pizhaikka midatRadakku vidac chadaikkadavut chiRakka poruL pakarvOnE: in order that all, including the celestials, renowned for their penance, are saved, He held poison as a lump in His throat; He is the great Lord SivA, having the matted hair; elating that SivA You preached to Him the PraNava ManthrA, Oh Lord!

siluththa surark keliththu mikak koLuththi maRaith thuthikka athiR chezhikka arut koduththa maNik kathirvElA: Conquering the battling demons and scorching them thoroughly, You wielded the elegant and dazzling Spear amidst the chanting of the VEdAs so that the Celestials could thrive in Your grace, Oh Lord!

thinaippu namiR kuRaththi makaL thanaththin mayaR kuLiththu makizhth thiruththaNiyil thariththa pukazhp perumALE.: In the millet-field, You bathed with passionate indulgence on the bosom of VaLLi, the damsel of the KuRavAs, Oh Lord! You are seated on Mount ThiruththaNigai with an ever-lasting fame, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 264 kulaiththu mayir - thiruththaNigai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]