திருப்புகழ் 3 உம்பர் தரு  (விநாயகர்)
Thiruppugazh 3 umbartharu  (vinAyagar)
Thiruppugazh - 3 umbartharu - vinAyagarSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு


previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தந்ததனத் தானதனத் ...... தனதான
     தந்ததனத் தானதனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

உம்பர்தருத் தேநுமணிக் ...... கசிவாகி
     ஒண்கடலிற் றேனமுதத் ...... துணர்வூறி

இன்பரசத் தேபருகிப் ...... பலகாலும்
     என்றனுயிர்க் காதரவுற் ...... றருள்வாயே

தம்பிதனக் காகவனத் ...... தணைவோனே
     தந்தைவலத் தாலருள்கைக் ...... கனியோனே

அன்பர்தமக் கானநிலைப் ...... பொருளோனே
     ஐந்துகரத் தானைமுகப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

உம்பர் தரு ... விண்ணவர் உலகிலுள்ள கற்பக மரம்

தேனுமணி ... காமதேனு, சிந்தாமணி

கசிவாகி ... (இவைகளைப் போல் ஈதற்கு) என் உள்ளம் நெகிழ்ந்து

ஒண்கடலிற் தேனமுது ... ஒளிவீசும் பாற்கடலில் தோன்றிய இனிய
அமுதம்போன்ற

உணர்வூறி ... உணர்ச்சி என் உள்ளத்தில் ஊறி

இன்பரசத்தே பருகிப் பலகாலும் ... இன்பச் சாற்றினை நான்
உண்ணும்படி பலமுறை

எந்தனுயிர்க்கு ஆதரவுற்று அருள்வாயே ... என்னுயிரின் மீது
ஆதரவு வைத்து அருள்வாயாக

தம்பிதனக்காக ... தம்பியின் (முருகனின்) பொருட்டாக

வனத்(து) அணைவோனே ... தினைப்புனத்திற்கு வந்தடைவோனே

தந்தை வலத்தால் ... தந்தை சிவனை வலம் செய்ததால்

அருள்கைக் கனியோனே ... கையிலே அருளப்பெற்ற பழத்தை
உடையவனே

அன்பர்தமக் கான ... அன்பர்களுக்கு வேண்டிய

நிலைப் பொருளோனே ... நிலைத்து நிற்கும் பொருளாக
விளங்குபவனே

ஐந்து கரத்து ... ஐந்து கரங்களையும்

ஆனைமுகப் பெருமாளே. ... யானைமுகத்தையும் உடைய
பெருமானே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.26  pg 1.27 
 WIKI_urai Song number: v-3 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 

Song 3 - umbar tharu (VinAyagar thuthi)

umbartharu dhEnumaNi ...... kasivAgi
     oNkadaliR thEnamudhath ...... thuNarvURi

inbarasaththE parugip ...... palakAlum
     endhanuyirk kAdharavut ...... RaruLvAyE

thambithanak kAgavanath ...... thaNaivOnE
     thandhaivalath thAlaruLkaik ...... kaniyOnE

anbarthamak kAnanilai ...... poruLOnE
     ainthukarath thAnaimugap ...... perumALE.

......... Meaning .........

umbartharu: Like the KaRpaga Tree in the Heavens,

dhEnumaNi: Divine Cow (kamadhenu) and ChintAmaNi (all of which are known to be the Great Wish-Yielders)

kasivAgi: my mind should become very compassionate and generous.

oNkadaliR thEnamudhathu: Like the Amritha (divine nectar) from the shiny Milky Ocean,

uNarvURi: feelings should arise in my heart.

inbarasaththE parugip palakAlum: I should drink that blissful nectar many times.

endhanuyirkku Adharavutru aruLvAyE: You should protect my life and bless me.

thambithanak kAga: For the sake of Your younger brother (Murugan),

vanathth aNaivOnE: You came (as an elephant) to the millet field.

thandhaivalath thAl: By circumambulating Your father SivA,

aruLkai kaniyOnE: You were blessed with a fruit in Your hand.

anbarthamak kAna: For Your devotees, You are

nilai poruLOnE: the sought-after Permanent Essence!

aindhukaraththu Anaimuga perumALE.: You are the Great One with five hands and an elephant face!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 3 umbar tharu - vinAyagar

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]