திருப்புகழ் 1328 ஏறுமயிலேறி  (திருவருணை)
Thiruppugazh 1328 ERumayilERi  (thiruvaruNai)
Thiruppugazh - 1328 ERumayilERi - thiruvaruNaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

       மங்களம் - 'ஏறுமயில் ஏறி' 

     ஏறுமயி லேறிவிளை யாடுமுக மொன்றே
          ஈசருடன் ஞானமொழி பேசுமுக மொன்றே

     கூறுமடி யார்கள்வினை தீர்க்குமுக மொன்றே
          குன்றுருவ வேல்வாங்கி நின்றமுக மொன்றே

     மாறுபடு சூரரை வதைத்தமுக மொன்றே
          வள்ளியை மணம்புணர வந்தமுக மொன்றே

     ஆறுமுக மானபொருள் நீயருளல் வேண்டும்
          ஆதியரு ணாசல மமர்ந்த பெருமாளே.

......... இப்பாடலின் மேலார்ந்த பொருள் .........

ஏறத்தக்க மயில் மீது ஏறி திருவிளையாடல்களைச் செய்தது உன் ஒரு
முகம்தான். சிவபெருமானுக்கு ஞான உபதேசம் செய்தது உன் ஒரு
முகம்தான்.

உன் திருப்புகழைக் கூறும் உன் அடியார்களின் இருவினைகளையும்
தீர்த்துவைப்பது உன் ஒரு முகம்தான். கிரெளஞ்ச மலையை
உருவும்படியாக வேலை ஏவியதும் பின்பு அமைதிகாத்ததும் உன் ஒரு
முகம்தான்.

உனக்கு எதிரியாக முரண்பட்ட அசுரர்களை வதைத்து அழித்ததும் உன்
ஒரு முகம்தான். வள்ளியைத் திருமணம் செய்துகொள்ள விழைந்து
ஆசையுடன் வந்ததும் உன் ஒரு முகம்தான்.

... அவ்வாறெனில், நீ ஆறுமுகனாகக் காட்சி அளிப்பதன் பொருளை
நீ எனக்கு அருளிச் செய்ய வேண்டும். தொன்மைவாய்ந்த
திருவண்ணாமலையில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

......... இப்பாடலின் உள்ளர்த்தம் .........

1. என் உள்ளமாகிய மயிலின்மீது ஏறி விளையாடியும்,

2. எனக்கு குருவாக வந்து உபதேசித்து அருளியும்,

3. என்னுடைய வினைகளையெல்லாம் தீர்த்தருளியும்,

4. என் மாயா பாசங்களை வேலால் உருவி ஒழித்தருளியும்,

5. என் அகங்கார மமகார மலங்களை அடக்கியருளியும்,

6. என்னை உன்னோடு புணர்த்தியருளியும்

... இவ்வாறு உன் ஆறு திருமுகங்களாலும் எனக்கு கருணை புரிவாயாக.

......... மற்றும் .........

இறைவனுடைய ஐந்து திரு முகங்கள் பரத்தையும், உமா தேவியின்
திரு முகம் இகத்தையும் நல்கும். இந்த ஆறு முகங்களும் சேர்ந்து
இகபர செளபாக்கியத்தை அருளும்.

The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Singapore B. Subhashini
'சிங்கப்பூர்' செல்வி சுபாஷினி

Singapore B. Subhashini
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Kodumudi Thiru S. Thiyagaraja DhEsigar
'கொடுமுடி' திரு தியாகராஜ தேசிகர்

Kodumudi S. Thiyagaraja DhEsigar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1328 - ERumayil ERi (mangkaLam)

ERumayil ERiviLai yAdumugam ondRE
     eesarudan njAnamozhi pEsumugam ondRE

kURumadi yArgaLvinai theerththamugam ondRE
     kundRuruva vElvAngi nindRamugam ondRE

mARupadu sUraraiva thaiththamugam ondRE
     vaLLiyaima NampuNara vandhamugam ondRE

ARumuga mAnaporuL neeyaruLal vENdum
     Adhiyaru NAsalam amarndha perumALE.

......... The literal meaning of this song .........


It is but one face of Yours that mounted the mount-worthy peacock and flew around sportively;
It is but one face of Yours that preached True Knowledge to Lord SivA;
It is but one face of Yours that removed the deeds of the devotees who sang Your praise;
It is but one face of Yours that stoically directed the spear to pierce through the mount Krouncha;
It is but one face of Yours that destroyed the rebellious demons;
It is but one face of Yours that came forward to marry VaLLi in wedlock;
How come You are known as the Lord with six hallowed faces?
Oh Lord, You are seated in the old town of ThiruvaNNAmalai, Oh Great One!

......... The inner meaning of this song is as follows .........


1. Mounting the peacock that is my mind, You fly around sportively;
2. coming as my Master, kindly preach True Knowledge to me;
3. kindly destroy all my past deeds;
4. wield Your spear to destroy my delusion and attachments;
5. kindly suppress my two slags, namely, egoism and possessiveness; and
6. take me over to keep me affixed to Your hallowed feet.

... In this manner, kindly shower compassion from all Your six hallowed faces, Oh Lord MurugA!

......... Another interpretation of the six faces .........


Lord SivA's five faces offer the heavenly bliss while Mother UmAdEvi's face offers the worldly bliss.
Therefore, the six faces of Lord Murugan offer bliss in this world and also in the heaven.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1328 ERumayilERi - thiruvaruNai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]