திருப்புகழ் 1 கைத்தல நிறைகனி  (வயலூர்)
Thiruppugazh 1 kaiththalaniRaikani  (vayalUr)
Thiruppugazh - 1 kaiththalaniRaikani - vayalUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு


previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்தன தனதன தத்தன தனதன
     தத்தன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

கைத்தல நிறைகனி யப்பமொ டவல்பொரி
     கப்பிய கரிமுக ...... னடிபேணிக்

கற்றிடு மடியவர் புத்தியி லுறைபவ
     கற்பக மெனவினை ...... கடிதேகும்

மத்தமு மதியமும் வைத்திடு மரன்மகன்
     மற்பொரு திரள்புய ...... மதயானை

மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை
     மட்டவிழ் மலர்கொடு ...... பணிவேனே

முத்தமி ழடைவினை முற்படு கிரிதனில்
     முற்பட எழுதிய ...... முதல்வோனே

முப்புர மெரிசெய்த அச்சிவ னுறைரதம்
     அச்சது பொடிசெய்த ...... அதிதீரா

அத்துய ரதுகொடு சுப்பிர மணிபடும்
     அப்புன மதனிடை ...... இபமாகி

அக்குற மகளுட னச்சிறு முருகனை
     அக்கண மணமருள் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கைத்தல நிறைகனி அப்ப மொடு அவல் பொரி கப்பிய
கரிமுகன் அடிபேணி
... கரதலத்தில் நிறைந்துள்ள பழம், அப்பம்,
அவல், பொரி (இவைகளை) வாரி உண்ணும் யானை முகக் கடவுளின்
திருவடிகளை விரும்பி,

கற்றிடும் அடியவர் புத்தியில் உறைபவ கற்பகம் எனவினை
கடிதேகும்
... அறிவு நூல்களைக் கற்கும் அடியவர்களுடைய மனதில்
நீங்காது வாழ்பவனே, நினைத்தவற்றை அளிக்கும் கற்பக விருட்சமே,
என்று உன்னைத் துதி செய்தால் வினைகள் யாவும் விரைவில்
ஓடிப் போய்விடும்.

மத்தமும் மதியமும் வைத்திடும் அரன்மகன் மற்பொரு
திரள்புய மதயானை
... ஊமத்த மலரும், (பிறைச்) சந்திரனும்
சடையில் தரித்த சிவபெருமானுடைய மகனும், மற்போருக்குத் தக்க
திரண்ட தோள்களையுடையவனும், மத யானையை ஒத்தவனும்,

மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை மட்டு அவிழ்
மலர்கொ(ண்)டு பணிவேனே
... மத்தளம் போன்ற பெருவயிறு
உடையவனும், உத்தமியாகிய பார்வதியின் மகனும் ஆகிய கணபதியைத்
தேன் துளிர்க்கும் புது மலர்களைக் கொண்டு நான் வணங்குவேன்.

முத்தமிழ் அடைவினை முற்படு கிரிதனில் முற்பட எழுதிய
முதல்வோனே
... இயல், இசை, நாடகம் என்னும் முத்தமிழ் நூல்
முறைமையை, மலைகளுள் முற்பட்டதான மேரு மலையில் முதல்
முதலில் எழுதிய முதன்மையானவனே,

முப்புரம் எரி செய்த அச்சிவன் உறை ரதம் அச்சு அது
பொடிசெய்த அதிதீரா
... (அசுரர்களின்) திரி புரங்களையும் எரித்த
அந்தச் சிவ பெருமான் எழுந்தருளிய ரதத்தின் சக்கர அச்சை ஒடித்துத்
தூளாக்கிய மிகுந்த தீரனே*,

அத்துயர் அது கொ(ண்)டு சுப்பிரமணி படும் அப்புனம்
அதனிடை இபமாகி
... (வள்ளி மீது கொண்ட காதலாகிய) அந்தத்
துயரத்தோடு (உன் தம்பியாகிய) சுப்பிரமணியன் நடந்த அந்தத் தினைப்
புனத்திடையில் யானையாகத் தோன்றி,

அக்குற மகளுடன் அச்சிறு முருகனை அக்கணம் மணம்
அருள் பெருமாளே.
... அந்தக் குற மகளாகிய வள்ளியுடன் அந்தச்
சிறிய முருக வேளை அத்தருணத்திலேயே மணம் புரியுமாறு திருவருள்
பாலித்த பெருமாளே.


* திரிபுரத்தின்மேல் படையெடுக்கத் தொடங்குகையில் சிவபெருமான்
விநாயகரைப் பூஜிக்க மறந்தார். ஆதலால் சிவபெருமான் ஏறி வந்த தேரின்
அச்சு முறியும்படி விநாயகர் செய்தார் என்பது சிவபுராணம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.24  pg 1.25 
 WIKI_urai Song number: v-1 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 

Song 1 - kaiththala niRaikani (VinAyagar thuthi)

kaiththala niRaikani appamodu avalpori
     kappiya karimugan ...... adipENi

katridum adiyavar buddhiyil uRaibava
     kaRpagam enavinai ...... kadidhEgum

maththamum madhiyamum vaiththidum aranmagan
     maRporu thiraLbuya ...... madhayAnai

maththaLa vayiRanai uththami pudhalvanai
     mattavizh malarkodu ...... paNivEnE

muththamizh adaivinai muRpadu girithanil
     muRpada ezhudhiya ...... mudhalvOnE

muppuram eriseydha acchivan uRairatham
     acchadhu podiseydha ...... athidheerA

aththuyar adhukodu subbira maNipadum
     appunam adhanidai ...... ibamAgi

akkuRa magaLudan acchiRu muruganai
     akkaNam maNamaruL ...... perumALE.

......... Meaning .........

kaiththala niRaikani: A handfull of fruits,

appamodu avalpori: appam (a sweet dish made of rice-flour and brown sugar), puffed rice and fried rice

kappiya karimugan: these dishes are devoured by the elephant-headed God, GanEshA;

adi pENi: (That GanEshA's) feet will always be worshipped in their mind;

katridum adiyavar: (if they say) "for us the learners and Your devotees,

buddhiyil uRaibava kaRpagam: You reside in our intellect, Oh Giver, like the wish-yielding KaRpaga Tree (in the Heavens)"

enavinai kadidhEgum: then, their karmas will flee.

maththamum madhiyamum vaiththidum aranmagan: He is the Son of SivA, who is adorned with Umaththam flower and the crescent moon;

maRporu thiraL buya madhayAnai: His shoulders are broad like those of a fierce elephant ready for a wrestling bout;

maththaLa vayiRanai: His pot-belly is like a maththaLam (big drum);

uththami pudhalvanai: and He is the Son of virtuous PArvathi.

mattavizh malar kodu paNivEnE: I shall worship Him with fragrance-dripping flowers.

muththamizh adaivinai: The entire Tamil language, with three branches, (literature, music and drama)

muRpadu girithanil muRpada ezhuthiya muthalvOnE: was written by You, the Prime worshipful One, at the foremost hill (of Meru)!

muppuram eriseydha: The one, who burnt down the Thiripuram,

acchivan uRairatham acchadhu: Lord SivA, his chariot's axle

podiseydha athidheerA: was smashed to pieces by You, Great Warrior!*

aththuyar adhukodu subbira maNi: Being tormented by love for VaLLi, Your younger brother Subramaniam

padum appunam adhanidai ibamAgi: was roaming in a millet-field where You appeared as an elephant;

akkuRa magaLudan acchiRu muruganai: that KuRava girl VaLLi and Your younger brother Murugan

akkaNam maNamaruL perumALE.: got married by You that very moment, Oh Great One!


* When SivA started off on His chariot to invade Thiripuram, He failed to take the clearance of GanEshA, who is the Remover of all obstacles. The chariot's axle broke into pieces. Later, SivA sought the permission of GanEshA formally, and so succeeded in burning away Thiripuram.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1 kaiththala niRaikani - vayalUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]