Sri AruNagirinAtharKaumaram dot com - Dedicated Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
சேவல் விருத்தம்

Sri AruNagirinAthar's
SEval viruththam

Sri Kaumara Chellam
'Thiruppugazh adimai' Sri S. Nadarajan ஆரம்பம்  எண்வரிசை தேடல்  முழுப்பாடலுக்கு 
home in PDF numerical index search all verses

தமிழில் பொருள் எழுதியது
'திருப்புகழ் அடிமை' ஸ்ரீ சு. நடராஜன், சென்னை, தமிழ்நாடு

Meanings in Tamil by 'Thiruppugazh adimai' Sri S. Nadarajan,
Chennai, Tamil Nadu
Murugan's SEval
சேவல் விருத்தம் 7 - வீறான காரிகதி

SEval viruththam 7 - veeRana kArikadhi   with mp3 audio
 previous page
next page
  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 4.792  pg 4.793 
 WIKI_urai Song number: 7 
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Guruji Raghavan and Thiruppugazh Anbargal பாடலைப் பதிவிறக்க 

 to download 


......... மூலம் .........

வீறான காரிகதி முன்னோடி பின்னோடி
   வெங்கட் குறும்புகள் தரும்

விடுபேய்க ளேகழுவன் கொலைசாவு கொள்ளிவாய்
   வெம்பேய் களைத்துரத்திப்

பேறான .. சரவண பவா .. என்னுமந்திரம்
   பேசியுச் சாடனத்தாற்

பிடர்பிடித் துக்கொத்தி நகநுதியி னாலுறப்
   பிய்ச்சுக் களித்தாடுமாம்

மாறாத முயலகன் வயிற்றுவலி குன்மம்
   மகோதரம் பெருவியாதி

வாதபித் தஞ்சிலேற் பனங்குட்ட முதலான
   வல்லபிணி களைமாற்றியே

சீறாத ஓராறு திருமுக மலர்ந்தடியர்
   சித்தத் திருக்கு முருகன்

சிலைகள்உரு விடஅயிலை விடுகுமர குருபரன்
   சேவற் றிருத் துவசமே.

......... சொற்பிரிவு .........

வீறான காரி கதி முன்னோடி பின்னோடி
   வெம் கண் குறும்புகள் தரும்

விடுபேய்களே கழுவன் கொலை சாவு கொள்ளிவாய்
   வெம்பேய்களைத் துரத்திப்

பேறான .. சரவண பவா .. என்னும் மந்திரம்
   பேசி உச்சாடனத்தால்

பிடர் பிடித்துக் கொத்தி நகநுதியினால் உறப்
   பிய்ச்சுக் களித்து ஆடுமாம்

மாறாத முயலகன் வயிற்றுவலி குன்மம்
   மகோதரம் பெருவியாதி

வாத பித்தம் சிலேற்பனம் குட்ட முதலான
   வல்ல பிணிகளை மாற்றியே

சீறாத ஓராறு திரு முகம் மலர்ந்து அடியர்
   சித்தத்தில் இருக்கு முருகன்

சிலைகள் உருவிட அயிலை விடு குமரகுருபரன்
   சேவற் றிருத் துவசமே.

......... பதவுரை .........

வீறான ... மிடுக்குடைய,

காரி கதி ... பைரவர் போகும் வழியில்,

முன்னோடி பின்னோடி ... முன்னும் பின்னும் ஓடி தொடர்ந்து வந்து,

வெங்கண் குறும்புகள் தரும் ... சிவந்த கண்களை உடையனவாய்
சேஷ்டைகள் புரியும்,

விடு பேய்களே ... தனித்திருக்கும் பேய்களையும்,

கழு ... கொடிய கழுகுகளையும்,

வன்கொலை சாவு ... வன்மையான கொலைகளுக்கும் சாவுகளுக்கும்
காரணமான,

கொள்ளி வாய் ... நெருப்பைக் கக்கும் வாய்களை உடைய,

வெம் பேய்களைத் துரத்தியே ... கொடிய பேய்களைத் துரத்திச்
சென்று,

பேறான ... தவத்தால் கிடைப்பதான,

சரவணபவா என்னும் மந்திரம் ... சரவணபவா என்கிற சடாட்சர
மந்திரத்தை,

பேசி ... சொல்லி,

உட்சாடனத்தால் ... உட்சாடத்தினால் பிரயோகம் செய்யும் வகையில்,

பிடர் பிடித்துக் கொத்தி ... அவைகளுடைய கழுத்தைப் பிடித்து
மூக்கினால் கொத்தி,

நக நுதியினால் உற பிச்சி ... கூர்மையான நகமுனையினால் பிய்த்து,

களித்து ஆடுமாம் ... மகிழ்ச்சியுடன் நடனம் புரியும்

(அது எது என வினாவினால்)

மாறாத முயலகன் ... நீங்காத வியாதியான காக்காய் வலிப்பு,

வயிற்று வலி ... வயிற்று வலி,

குன்மம் ... வயிறு உளைப்பு (சூலை நோய்),

மகோதரம் ... பெரு வயிறு,

பெரு வியாதி ... பால் வினை நோய்கள்,

வாதம் பித்தம் ... வாதம் பித்தம்,

சிலேற்பனம் ... சிலேத்துமம்,

குட்டம் ... குஷ்டம்,

முதலான ... இவை போன்ற,

வல்ல பிணிகளை மாற்றியே ... கொடிய நோய்களை நீக்குபவரும்,

சீறாத ... அடியவர்களின் கோடி குறைகள் கருதினாலும் வேறு
முனிய அறியாதவரும்,

ஓராறு திருமுகம் மலர்ந்து ... தனது ஆறு திருமுகங்களும்
மகிழ்ச்சியுடன்,

அடியர் சித்தத்திருக்கும் முருகன் ... தியானிக்கும் அடியவர்களின்
உள்ளத்தில் வீற்றிருக்கும் முருகன்,

சிலைகள் உருவிட ... கிரவுஞ்ச கிரியும் மற்ற ஏழு மலைகளும்
உருவிச் சென்று அழித்த,

அயிலை விடு ... கூரிய வேலாயுதத்தைச் செலுத்திய,

குமர குருபரன் ... குமாரப் பரமேஸ்வரனின்,

சேவல் திரு துவசமே ... கொடியில் வீற்றிருக்கும் சேவலே
தான் அது.

......... விளக்கவுரை .........

...

சேவல் விருத்தம் 7 - வீறான காரிகதி

SEval viruththam 7 - veeRana kArikadhi
 previous page
next page
 ஆரம்பம்  எண்வரிசை தேடல்  முழுப்பாடலுக்கு   மேலே 
home in PDF numerical index search all verses top

Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com

Kaumaram.com uses dynamic fonts.
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com

 download Free Azhagi software and Tamil fonts (SaiIndira) 
 download free Tamil fonts only (SaiIndira) 

... www.kaumaram.com ...

The website for Lord Murugan and His Devotees

 ஆரம்பம்   அட்டவணை   மேலே   தேடல்   பார்வையாளர் பட்டியலில் சேர்வதற்கு 
 பார்வையாளர் கருத்துக்கள்   உங்கள் கருத்து 
 home   contents   top   search   sign guestbook   view guestbook   join our mailing list 


Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2309.2021[css]