ThiruchendurKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees
ஸ்ரீ செந்திலாதிபன்
ஸுப்ரபாதம்


Sri SendhilAdhiban
SuprabAtham
Sri SendhilAndavan
 முகப்பு   PDF   தேடல் 
home English version search

திருச்செந்தூர் ஸ்ரீ செந்திலாதிபன் ஸுப்ரபாதம்

       ... 1 ...

வந்தே வந்தாரு மந்தாரமிந்து பூஷண நந்தனம்
அமந்தாநந்த ஸந்தோஹ பந்துரம் ஸிந்துரானனம்
ஷட்வக்த்ர க்ருத்திகா புத்ர ஷட்சக்ரஸ்த க்ருபா நிதே
உத்திஷ்டா பீஷ்டவரத கர்த்தவ்யம் லோகரக்ஷணம்

       ... 2 ...

உத்திஷ்டோத் திஷ்ட காங்கேய
உத்திஷ்டச்சுருதி ஸம்ஸ்துத
உத்திஷ்டஸர்வ தேவேச
த்ரைலோக்யம் மங்களம்குரு

       ... 3 ...

ஸுப்ரபாத மஸ்து சசிசூடதனூ பவாய
ஸுப்ரபாத மஸ்து சரணாகத வத்ஸலாய
ஸுப்ரபாத மஸ்து சரதிந்து ஸமானனாய
ஸுப்ரபாத மஸ்து சபேரேந்த்ர ஸுதாப்ரியாய

       ... 4 ...

ஸுப்ரபாத மஸ்து வசுரசூர குலாந்தகாய
ஸுப்ரபாத மஸ்து சமலாபஹதிவ்ய நாம்னே
ஸுப்ரபாத மஸ்து சரசக்தி தனுர்தராய
ஸுப்ரபாத மஸ்து சரஸம்பவ ஸுப்ரபாதம்

       ... 5 ...

ஸ்ரீ வேதஸூக்த ஸகலாகம மந்த்ரரூப
ஸ்ரீ கார்த்திகேய கமலானன தாரகாரே
ஸ்ரீ ஸிந்து தீர விலஸத் ஸுகுஹா நிவாஸ
ஸ்ரீ கந்தமா தனபதே தவஸுப்ரபாதம்

       ... 6 ...

ஷட்கோண மத்ய விலஸத் ப்ரணவஸ்வரூப
ஷட்பாவ நாசகஷடானன ஷட்கிரீட
ஷஷ்டீ வ்ரதப்ரிய ஸுமங்கள திவ்யமூர்த்தே
ஸ்ரீ கந்தமாதனபதே தவஸுப்ரபாதம்

       ... 7 ...

ஸ்ரீ ஸ்கந்த புஷ்கரிணிகா சுபதோய பூதா :
ஸ்ரீ பஸ்ம ருத்ரமணி பூஷித திவ்யகாத்ரா :
த்வத்ஸந்நிதேள ப்ரதிதினம் ப்ரவிசந்தி பக்தா :
ஸ்ரீ கந்தமாதனபதே தவஸுப்ரபாதம்

       ... 8 ...

ஸ்ரீ கும்பஸம்பவ சுகப்ரமுகாமு நீந்த்ரா :
ஸ்ரீ பாரிஜாத குஸுமானி கரேக்ருஹீத்வா
ஸ்ரீ பாதபத்ம முபயம்ச ஸதார்ச்சயந்தி
ஸ்ரீ கந்தமாதனபதே தவஸுப்ரபாதம்

       ... 9 ...

ஸ்ரீ ப்ரம்மவிஷ்ணு ஸுரநாயக தேவமுக்யா :
த்வத் பாதபத்ம மதுராம் ருதபான ஹேதோ :
த்வாரேஸ்திதா ப்ரதிதினம் நிகமாகமக்ஞா :
ஸ்ரீ கந்தமாதனபதே தவஸுப்ரபாதம்

       ... 10 ...

ஸர்வார்த்த ஸாதக ஜயந்தி புரீநிவாஸா :
விப்ரேந்த்ரவர்ய கணபக்த கணாமஹாந்த :
த்வத்ஸந்நி தெளப்ரதி தினம் நிவாஸந்தி ஸர்வே
ஸ்ரீ கந்தமா தனபதே தவஸுப்ரபாதம்

       ... 11 ...

சரஸம் பவதே கருணாப்ரதிதா
விதிசங்கர விஷ்ணு முகைர்விதிதா
கருணாலவ பாக்யதிகஸ் சிதஹோ
மனு ஜைஸ் ஸகலைர் நியதம் வினுத :

       ... 12 ...

சிவதாத கிராச்ருதி தத்பரதா
பவதஸ்ஸ கலைர்விதி தாஹிபவான்
ஸுபலாஷ பலாச ஸவேப்ரதமம்
ஹுதபோஜி முகாந்த மஹோக்ருதவான்

       ... 13 ...

கலிதஹ கலிதம் கலுஷம் ஸகலம்
சரஸம் பவஹந்து மஹோ பகவன்
சரஜன்ம பவான் கதவான் மதிமன்
சரதிந்து ஸமான முகாம்புருஹ :

       ... 14 ...

சிவநிந்தன ஸுஸ்ரவதோ விபுதா
திதிஜை ரகரூப தரைர் விதுதா :
த்வது பாஸ்யரதப் புனரப்யமரா
பவதாஸு ஹிதா விஹிதா நியதம்

       ... 15 ...

விதினா பவதஸ் சிசு தாவிதிதா
பரதாந மதாந் மமதா ஜநிதாத்
ப்ரணவார்த்த க்ருதே பவதாது புனர்
நிஜவீர வரைஸ் ஸவிதிர்யமித :

       ... 16 ...

முனிபி : பரிவாரிததோ பகவன்
சபராத் மஜயாஸுர ராட்ஸுதயா
ஸஹஸானனயா ஸஹாபாதி பவான்
சிகிவாஹன ஷண்முக ஸர்வகுரோ

       ... 17 ...


சரணாகத மாதுர மாதிஜிதம்
கருணாகர காமத காமஹதம்
சரகானன ஸம்பவ சாருருசே
பரிபாலய தாரக மாரகமாம்

       ... 18 ...

சரதிந்து ஸமான ஷடானனயா
ஸரஸீருஹ சாருவிலோ சனயா
நிருபாதிகயா நிஜபாலதயா
பரிபாலய தாரக மாரகமாம்

       ... 19 ...

ஹரஸார ஸமுத் பவஹைமவதீ
கரபல்லவலாளித கம்ரதனோ
முரவைரி விரிஞ்சமுதம் புனிதே
பரிபாலய தாரக மாரகமாம்

       ... 20 ...

கிரிஜாசுதஸாயக பின்னகிரே
ஸுரஸிந்து தனூஜ ஸுவர்ணருசே
சிகிவாஹ சிகாவல தேவநமோ
பரிபாலய தாரக மாரகமாம்

       ... 21 ...

பரிதோ பவமே புரதோ பவமே
பதிமே ஸததம் குஹரக்ஷஷமாம்
விதராஜிஷு மேவிஜயம் பரித :
பரிபாலய தாரக மாரகமாம்

       ... 22 ...

ஜயவிப்ர ஜனப்ரிய வீரநமோ
ஜயபக்த பராயண பத்ரநமோ
ஜயசாக விசாக குமாரநமோ
பரிபாலய தாரக மாரகமாம்

       ... 23 ...

ஏகம் பக்ஷத்வயம் ஸாக்ஷாத்
த்ரிமூர்த்திஞ்ச சதுஷ் பலம்
பஞ்சஸ் கந்தம் சஷட்சாகம்
ஸப்தத்வக் பரிபுதம்

       ... 24 ...

அஷ்ட புஷ்பம் நவாக்ஷம்ச
தசவ்யாப்தம் மஹாத்புதம்
ஏவமாதி மஹாவ்ருஷம்
பாலயந்தம் குஹம்பஜே

       ... 25 ...

இத்தம் ஸ்ரீ ஸுப்ரபாதம்ச
யேபடந்தீஹ மானவா :
தேஸர்வே ஸர்வகாமார்த்தா :
ப்ரயாந்திகுஹ ஸந்நிதெள

       ......

Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com

Kaumaram.com uses dynamic fonts.
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com

 download Free Azhagi software and Tamil fonts (SaiIndira) 
 download free Tamil fonts only (SaiIndira) 

... www.kaumaram.com ...

The website for Lord Murugan and His Devotees

 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல்   பார்வையாளர் பட்டியலில் சேர்வதற்கு 
 பார்வையாளர் கருத்துக்கள்   உங்கள் கருத்து 
 home   contents   top   search   sign guestbook   view guestbook   join our mailing list 


Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.
Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY.

[fbk]   [xhtml] . [css]