ThiruchendurKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees
Sri SendhilAdhiban
SuprabAtham


ஸ்ரீ செந்திலாதிபன்
ஸுப்ரபாதம்
Sri SendhilAndavan
home PDF search
 முகப்பு   தமிழில்   தேடல் 

ThiruchendhUr Sri SendhilAdhipan SuprabAdham  (English transliteration)

       ... 1 ...

vandhE vandhAru mandhAramindhu pooshaNa nandhanam
amandhAnandha SandhOha pandhuram SindhurAnanam
shatvakthra kruththikA puthra shatchakraSdha krupA nidhE
uththishtA peeshtavaratha karththavyam lOkarakshaNam

       ... 2 ...

uththishtOth thishta kAngEya
uththishtachchurudhi SamSthudha
uththishtaSarva thEvEsa
dhrailOkyam mangaLamkuru

       ... 3 ...

SuprapAdha maSdhu sasisootadhanoo pavAya
SuprapAdha maSdhu saraNAkadha vadhSalAya
SuprapAdha maSdhu saradhindhu SamAnanAya
SuprapAdha maSdhu sapErEndhra SudhApriyAya

       ... 4 ...

SuprapAdha maSdhu vasurasoora kulAndhakAya
SuprapAdha maSdhu samalApahadhivya nAmnE
SuprapAdha maSdhu sarasakdhi thanurdharAya
SuprapAdha maSdhu saraSampava SuprapAdham

       ... 5 ...

Sri vEdhaSookdha SakalAkama mandhraroopa
Sri kArththikEya kamalAnana thArakArE
Sri Sindhu theera vilaSadh SukuhA nivASa
Sri kandhamA thanapadhE thavaSuprapAdham

       ... 6 ...

shatkONa madhya vilaSadh praNavaSvaroopa
shatpAva nAsakashatAnana shatkireeta
shashtee vradhapriya SumangaLa thivyamoorththE
Sri kandhamAdhanapadhE thavaSuprapAdham

       ... 7 ...

Sri Skandha pushkariNikA supadhOya poodhA :
Sri paSma rudhramaNi pooshidha thivyakAdhrA :
dhvadhSannidhELa pradhidhinam pravisandhi pakdhA :
Sri kandhamAdhanapadhE thavaSuprapAdham

       ... 8 ...

Sri kumpaSampava sukapramukAmu neendhrA :
Sri pArijAdha kuSumAni karEkruheedhvA
Sri pAdhapadhma mupayamsa SadhArchchayandhi
Sri kandhamAdhanapadhE thavaSuprapAdham

       ... 9 ...

Sri prammavishNu SuranAyaka thEvamukyA :
dhvadh pAdhapadhma madhurAm rudhapAna hEdhO :
dhvArESdhidhA pradhidhinam nikamAkamakgnA :
Sri kandhamAdhanapadhE thavaSuprapAdham

       ... 10 ...

SarvArththa SAdhaka jayandhi pureenivASA :
viprEndhravarya kaNapakdha kaNAmahAndha :
dhvadhSanni theLapradhi thinam nivASandhi SarvE
Sri kandhamA thanapadhE thavaSuprapAdham

       ... 11 ...

saraSam pavadhE karuNApradhidhA
vidhisangara vishNu mukairvidhidhA
karuNAlava pAkyadhikaS sidhahO
manu jaiS Sakalair niyadham vinudha :

       ... 12 ...

sivadhAdha kirAchrudhi thadhparadhA
pavadhaSSa kalairvidhi thAhipavAn
SupalAsha palAsa SavEpradhamam
hudhapOji mukAndha mahOkrudhavAn

       ... 13 ...

kalidhaha kalidham kalusham Sakalam
saraSam pavahandhu mahO pakavan
sarajanma pavAn kadhavAn madhiman
saradhindhu SamAna mukAmpuruha :

       ... 14 ...

sivanindhana SuSravadhO vipudhA
thidhijai rakaroopa tharair vidhudhA :
dhvadhu pASyaradhap punarapyamarA
pavadhASu hidhA vihidhA niyadham

       ... 15 ...

vidhinA pavadhaS sisu thAvidhidhA
paradhAna madhAn mamadhA janidhAdh
praNavArththa krudhE pavadhAdhu punar
nijaveera varaiS Savidhiryamidha :

       ... 16 ...

munipi : parivAridhadhO pakavan
saparAdh majayASura rAtSudhayA
SahaSAnanayA SahApAdhi pavAn
sikivAhana shaNmuka SarvakurO

       ... 17 ...

saraNAkadha mAdhura mAdhijidham
karuNAkara kAmadha kAmahadham
sarakAnana Sampava sArurusE
paripAlaya thAraka mArakamAm

       ... 18 ...

saradhindhu SamAna shatAnanayA
SaraSeeruha sAruvilO sanayA
nirupAdhikayA nijapAladhayA
paripAlaya thAraka mArakamAm

       ... 19 ...

haraSAra Samudh pavahaimavadhee
karapallavalALidha kamradhanO
muravairi virinjamudham punidhE
paripAlaya thAraka mArakamAm

       ... 20 ...

kirijAsudhaSAyaka pinnakirE
SuraSindhu thanooja SuvarNarusE
sikivAha sikAvala thEvanamO
paripAlaya thAraka mArakamAm

       ... 21 ...

paridhO pavamE puradhO pavamE
padhimE Sadhadham kuharakshashamAm
vidharAjishu mEvijayam paridha :
paripAlaya thAraka mArakamAm

       ... 22 ...

jayavipra janapriya veeranamO
jayapakdha parAyaNa padhranamO
jayasAka visAka kumAranamO
paripAlaya thAraka mArakamAm

       ... 23 ...

Ekam pakshadhvayam SAkshAdh
dhrimoorththinja sadhush palam
panjaS kandham sashatchAkam
Sapdhadhvak paripudham

       ... 24 ...

ashta pushpam navAkshamsa
thasavyApdham mahAdhpudham
EvamAdhi mahAvrusham
pAlayandham kuhampajE

       ... 25 ...

iththam Sri SuprapAdhamsa
yEpatandheeha mAnavA :
thESarvE SarvakAmArththA :
prayAndhikuha SannidheLa

       ......

Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com

Kaumaram.com uses dynamic fonts.
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com

 download Free Azhagi software and Tamil fonts (SaiIndira) 
 download free Tamil fonts only (SaiIndira) 

... www.kaumaram.com ...

The website for Lord Murugan and His Devotees

 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல்   பார்வையாளர் பட்டியலில் சேர்வதற்கு 
 பார்வையாளர் கருத்துக்கள்   உங்கள் கருத்து 
 home   contents   top   search   sign guestbook   view guestbook   join our mailing list 


Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.
Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY.

[fbk]   [xhtml] . [css]