Sri SendhilAndavanKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees
Sri Kumaraguruparar
ThiruchchendhUr
Kandhar Kali VenpA


ஸ்ரீ குமர குருபரர்
திருச்செந்தூர்
கந்தர் கலி வெண்பா
Murugan with Valli and Devayanai
home PDF search
 முகப்பு   தமிழில்   தேடல் 
      இப்பாடலின் ஒலிப்பதிவு   audio recording for this song      
L. Vasanthakumar M.A. பாடலைப் பதிவிறக்க 

 to download page 


Anandhi Rathinavelu பாடலைப் பதிவிறக்க 

 to download page 


Kandhar KaliveNbA  by Sri Kumaragurupar SwAmigaL

pUmEvu sengkamalap puththELum thERariya
pAmEvu theyvap pazhamaRaiyum .. thEmEvu
nAthamum nAthAntha mudivum navaitheerntha
pOthamum kANAtha pOthamAy .. Athinadu ...... 1

antham kadanthaniththi yAnantha pOthamAyp
pantham thaNantha paranjchudarAy .. vantha
kuRiyum kuNamumoru kOlamumat(Ru) engum
seRiyum parama sivamAy .. aRivuk(ku) ...... 2

anAthiyAy ainthozhiRkum appuRamAy anRE
manAthikaLuk(ku) ettA vadivAyth .. thanAtharuLin
panjavitha rUpa parasukamAy evvuyirkkum
thanjamena niRkum thanipporuLAy .. enjAtha ...... 3

pUraNamAy niththamAyp pOkkuvara vumpuNarvum
kAraNamum illAk kathiyAkith .. thAraNiyil
inthirasA lampurivOn yAvaraiyum thAnmayakkum
thanthiraththil sArAthu sArvathupOl .. munthum ...... 4

karuvinRi ninRa karuvAy aruLE
uruvinRi ninRa uruvAyth .. thirikaraNam
Akavarum icchai aRiv(u)iyatRa lAlilaya
pOka-athi kArap poruLAki .. Ekath(thu) ...... 5

uruvum aruvum uruaruvum Akip
paruva vadivam palavAy .. iruLmalaththuL
mOkamuRum palluyirkku muththiaLith thaRkumala
pAkamuRa vEkadaikkaN pAliththuth .. thEkamuRath ...... 6

thantha aruvuruvam sArnthavinthu mOkinimAn
pentha muRavE piNippiththu .. manthramuthal
ARaththu vAvumaNdath(thu) Arntha-aththu vAkkaLumuR
kURath thakumsimizhppil kUttuviththu .. mARivarum ...... 7

eeriraNdu thOtRath(thu) ezhupiRappuL yOnienpAn
Aravantha nAnkunU RAyiraththuL .. theervariya
kanmaththuk(ku) eedAyk kaRangum sakadamumpOR
senmiththu uzhalath thirOthiththu .. venniraya ...... 8

sorkkAthi pOkamelAm thuyppiththup pakkuvaththAl
naRkAraNam siRithu naNNuthalum .. tharkkamidum
thonnUl parasamayam thORum athuvathuvE
nannUl enaththerinthu nAttuviththu .. munnUl ...... 9

virathamutha lAyapala meyththavaththin uNmach
chariyaikiri yAyOkam sArvith(thu) .. aruLperuku
sAlOka sAmeepa sArUpa mumpusippith(thu)
AlOkam thannai akatRuviththu .. nAlvakaiyAm ...... 10

saththini pAtham tharuthaR(ku) iruvinaiyum
oththuvarum kAlam uLavAkip .. peththa
malapari pAkam varumaLa vilpannAL
alamaruthal kaNNut(Ru) aruLi .. ulavA(thu) ...... 11

aRivuk(ku) aRivAki avvaRivuk(ku) ettA
neRiyil seRinthanilai neengip .. piriyAk
karuNai thiru-uruvAyk kAsinikkE thOnRik
kuruparanen(Ru) OrthiruppEr koNdu .. thirunOkkAl ...... 12

Uzhvinaiyaip pOkki udalaRupath thettunilam
Ezhum aththuvAkkaL irumUnRum .. pAzhAka
ANava mAna padalam kizhithth(u) aRivil
kANariya meynjnjAnak kaNkAttip .. pUNum ...... 13

adinjAnath thARporuLum AnmAvum kAttik
kadiyAr puvanamutRum kAtti .. mudiyAthu
thEkkupara mAnantham theLLamutham Akiyengum
neekkamaRa ninRa nilaikAttip .. pOkkum ...... 14

varavum ninaippum maRappum pakalum
iravum kadanthulavA inpam .. maruvuviththuk
kanmamalath thArkkumalark kaNmUnRum thAzhchadaiyum
vanmazhuvum mAnumudan mAlvidaimEl .. minnidaththup ...... 15

pUththa pavaLap porupp(u)onRu veLLiveRpil
vAyththanaiya theyva vadivAki .. mUththa
karumamalak kattaRuththuk kaNNaruL seyth(u)uLnin(Ru)
orumalarththArk(ku) inpam uthavip .. perukiyezhu ...... 16

mUnRavaththai yumkazhatRi muththaruda nEyiruththi
AnRapara muththi adaiviththuth .. thOnRavarum
yAnenathen(Ru) atRa idamE thiruvadiyA
mOnaparA nantham mudiyAka .. njAnam ...... 17

thiru-uruvA icchai seyalaRivu kaNNA
aruLathuvE sengkai alarA .. irunilamE
sannithiyA niRkum thanicchudarE evvuyirkkum
pinnamaRa ninRa perumAnE .. minnuruvam ...... 18

thOyntha navarathnac chudarmaNiyAl seythapaimpon
vAyntha kiraNa maNimudiyum .. thEynthapiRaith
thuNdamiru mUnRunirai thOnRap pathiththanaiya
puNdaram pUththanuthal pottazhakum .. viNda ...... 19

paruvamalarp puNdarikam panniraNdu pUththAn(gu)
aruLpozhiyum kaNmalar eerARum .. paruthi
palavum ezhunthusudar pAliththAR pOlak
kulavu makarak kuzhaiyum .. nilavumizhum ...... 20

punmuRuval pUththalarntha pUngumuthac chevvAyum
senmavidAy theerkkum thirumozhiyum .. vinmalithOL
vevvasurar pOtRisaikkum venjcUra naiththadinthu
thevvaruyir sinthum thirumukamum .. evvuyirkkum ...... 21

Uzhvinaiyai mAtRi ulavAtha pErinpa
vAzhvutharum seyya malarmukamum .. cUzhvOr
vadikkum pazhamaRaikaL AkamangaL yAvum
mudikkum kamala mukamum .. viduththakalAp ...... 22

pAsa iruLthuranthu palkathiril sOthividum
vAsa malarvathana maNdalamum .. nEsamudan
pOkamuRum vaLLikkum puththELir pUngkodikkum
mOkam aLikkum mukamathiyum .. thAkamudan ...... 23

vanthadiyil sErnthOr makizha varampalavum
thantharuLum theyvamukath thAmaraiyum .. konthavizhntha
vErik kadampum viraikkuravum pUththalarntha
pArap puyasayilam panniraNdum .. Aramutham ...... 24

thEvark(ku) uthavum thirukkaramum cUrmakaLir
mEvak kuzhainthaNaintha menkaramum .. OvAthu
mAri pozhintha malarkkaramum pUnthodaiyal
sEra aNintha thirukkaramum .. mArpakaththil ...... 25

vaiththa karathalamum vAmamarung kiRkaramum
uyththa kuRangil orukaramum .. moyththa
siRuthodisEr kaiyummaNi sErnthathadang kaiyum
kaRuvusamar angusamsEr kaiyum .. theRupOr...... 26

athirkE dakamsuzhatRum angkaith thalamum
kathirvAL vithirkkum karamum .. muthirAtha
kumpamulaic chevvAyk kodiyidaiyAr vEttaNaintha
ampon maNippUN akanmArpum .. paimpon ...... 27

purinUlum kaNdikaiyum pUmpat tudaiyum
arainjANum kacchai azhakum .. thiruvaraiyum
nAthak kazhalum nakumaNippoR kiNkiNiyum
pAthath(thu) aNintha paripuramum .. sOthi ...... 28

iLamparuthi nURA yirangkOdi pOla
vaLantharu theyveeka vadivum .. uLanthanilkaN(du)
AtharippOrk(ku) AruyirAy anparakath thAmaraiyin
meethirukkum theyva viLakkoLiyE .. Othiya-ain(thu) ...... 29

OngkAraththu uLLoLikkum uLLoLiyAy ainthozhiRkum
neengAtha pEruruvAy ninROnE .. thAngariya
manthiramE sOriyA vAnpathamE mAmudiyAth
thonthamuRum vannamE thokkAkap .. panthanaiyAl ...... 30

oththa puvanath thuruvE urOmamAth
thaththuvanga LEsaththa thAdhuvA .. vaiththa
kalaiyE avayavamAk kAttumaththu vAvin
nilaiyE vadivamA ninROy .. palakOdi ...... 31

aNdam uruvAki angam sarAsaramAyk
kaNdasakthi mUnRut karaNamAyth .. thoNdupadum
Avip pulanuk(ku) aRiv(u)aLippa ainthozhilum
Evith thaninadaththum engkOvE .. mEva ...... 32

varumatta mUrththamAm vAzhvEmeynj njAnam
tharumatta yOkath thavamE .. paruvath(thu)
akalAtha pEran(pu) adainthOr akaththuL
pukalAkum inpap poruppum .. sukalaLithap ...... 33

pErinpa veLLap perukkARu meethAnam
thErinpa nalkum thirunAdum .. pArinpam
ellAm kadantha irunilaththuL pOkkuvara(vu)
allA(th) uyarntha aNinakarum .. thollulakil ...... 34

eeRum muthalumakanRu enguniRain(thu) ainthezhuththaik
kURi nadAththum kurakathamum .. ERumatham
thOynthu kaLiththOr thuthikkaiyinAl panjamalam
kAyntha sivanjAnak kadAkkaLiRum .. vAynthasiva ...... 35

pUraNaththuL pUraNamAm pOtham puthumalarA
nArakaththuL kattu naRunthodaiyum .. kAraNaththuL
ainthozhilum OvA(thu) aLiththuyarntha vAnkodiyum
vanthanava nAtha maNimurasum .. santhathamum ...... 36

neekkaminRi Adi nizhalasaippAn pOlpuvanam
Akki asaiththaruLum ANaiyum .. thEkkamazhnthu
veesum panuval viputhar thaniththaniyE
pEsum thasAngamenap petROnE .. thEsuthikazh ...... 37

pUngkayilai veRpil punaimalarppUng kOthaiyidap
pAnguRaiyum mukkaN paranjOthi .. AngorunAL
venthakuvark(ku) AtRAtha viNNOr muRaikkirangi
ainthu mukaththO(du) athOmukamum .. thanthu ...... 38

thirumukangkaL ARAkic chenthazhaRkaN ARum
orumukamAyth theeppoRiyARu uyppa .. viripuvanam
engum parakka imaiyOrkaN(du) anjuthalum
pongum thazhalpizhampaip poRkaraththAl .. angkaN ...... 39

eduththamaiththu vAyuvaikkoN(du) Ekuthiyen(Ru) emmAn
koduththaLippa mellak kodupOy .. aduththathoru
pUthath thalaivakodu pOthienath theekkadavuL
seethap pakeerathikkE senRuyppap .. pOthorusat(Ru) ...... 40

annavaLum koNdamaithaR(ku) AtRAL saravaNaththil
senniyil koN(du) uyppath thiruuruvAy .. munnar
aRumeen mulaiyuNdu azhuthuviLai yAdi
naRuneer mudikkaNintha nAthan .. kuRumuRuval ...... 41

kanniyodum senR(u avatkuk kAthaluruk kAttuthalum
annavaLkaN(du) avvuruvam ARinaiyum .. thanniraNdu
kaiyAl eduththaNaiththuk kanthanenap pErpunainthu
meyyARum onRAka mEvuviththuc .. cheyya ...... 42

mukaththil aNaiththucchi mOnthu mulaippAl
akaththuL makizhpUththu aLiththuc .. chakaththaLantha
veLLai vidaimEl vimalan karaththilaLith(thu)
uLLam uvappa uyarnthOnE .. kiLLaimozhi ...... 43

mangai silampin maNionpa thilthOnRum
thunga madavAr thuyartheernthu .. thangaL
viruppAl aLiththanava veerarukkuL munnOn
maruppAyum thArveera vAku .. neruppiluthith(thu) ...... 44

angaN puvanam anaiththum azhiththulavum
sengkaN kadA-athanaic chenRukoNarn(thu) .. engkOn
vidukkuthi-en(Ru) uyppa-athan meethivarn(thu) eNdikkum
nadaththi viLaiyAdum nAthA .. padaippOn ...... 45

akanthai uraippamaRai Athi ezhuththon(Ru)
ukantha piraNavaththin uNmai .. pukanRilaiyAl
sittith thozhilathanaic cheyvathengan enRumunam
kuttic chiRaiyiruththum kOmAnE .. mattavizhum ...... 46

ponnam kadukkaip purisadaiyOn pOtRisaippa
munnam piramam mozhinthOnE .. konneduvEl
thArakanum mAyath thadangkiriyum thULAka
veera vadivEl viduththOnE .. seeralaivAyth ...... 47

theLLuthirai kozhikkum senthUril pOykkaruNai
veLLam enaththavisin veetRirunthu .. veLLaik
kayEnthiranuk(ku) anjal aLiththuk kadalcUzh
mayEnthiraththil pukk(u)imaiyOr vAzhac .. chayEnthiram ...... 48

cUranaicchO thiththuvaru kenRuthadam thOLvisaya
veeranaith thUthAka viduththOnE .. kAravuNan
vAnavarai vittu vaNangAmai yAlkodiya
thAnavarkaL nARpadaiyum sangariththup .. pAnup ...... 49

pakaivan muthalAya pAlarudan singa
mukanaivenRu vAkai mudiththOy .. sakamuduththa
vAri thanilputhiya mAvAyk kidanthanedum
cUrudalam keeNda sudarvElOy .. pOravuNan ...... 50

angamiru kURAy adanmayilum sEvalumAyth
thungamudan Arththezhunthu thOnRuthalum .. angavatRuL
seeRumara vaipporutha chithramayil vAkanamA
ERi nadAththum iLaiyOnE .. mARivaru ...... 51

sEval pakaiyaith thiRalsEr pathAkaiyena
mEvath thaniththuyarththa mElOnE .. mUvar
kuRaimudiththu viNNam kudiyEtRith thEvar
siRaividuth(thu) AtkoNda LiththathEvE .. maRaimudivAm ...... 52

saivak kozhunthE thavakkadalE vAnuthavum
theyvak kaLitRaimaNam seythOnE .. poyviravu
kAmam munintha kalaimunivan kaNNaruLAl
vAmamada mAnin vayitRuthiththap .. pUmaruvu ...... 53

kAnak kuRavar kaLikUrap pUngkuyilpOl
EnaR punangkAth(thu) inithirunthu .. mEnmaipeRath
theLLith thinaimAvum thEnum parinthaLiththa
vaLLik kodiyai maNanthOnE .. uLLamuvan(thu) ...... 54

ARu thiruppathikaN(du) ARezhuththum anpinudan
kURumavar sinthaikudi koNdOnE .. nARumalark
kanthip pothumparezhu kAralaikkum seeralaivAy
senthil pathipurakkum sevvELE .. santhathamum ...... 55

palkOdi sanmap pakaiyum avamiruththum
palkOdi vikkinamum palpiNiyum .. palkOdi
pAthakamum seyvinaiyum pAmpum pasAsumadal
pUthamum theeneerum porupadaiyum .. theeth(u)akalA ...... 56

vevvidamum thutta mirukamutha lAmevaiyum
evvidam vanthuemmai ethirnthAlum .. avvidaththil
pacchaimayil vAkanamum panniraNdu thiNthOLum
accham akatRum ayilvElum .. kacchaith ...... 57

thiruvaraiyum seeRadiyum sengkaiyum eerA(Ru)
aruLvizhiyum mAmukangkaL ARum .. virikiraNam
sinthap punaintha thirumudikaL OrARum
enthath thisaiyum ethirthOnRa .. vanthidukkaN ...... 58

ellAm podipaduththi evvaramum thanthupukun(thu)
ullAsa mAka uLaththirunthu .. palvithamAm
Asumuthal nARkaviyum attAva thAnamumseerp
pEsumiyal palkAp piyaththokaiyum .. Osai ...... 59

ezhuththumutha lAmain(thu) ilakkaNamum thOynthu
pazhuththa thamizhppulamai pAlith(thu) .. ozhukkamudan
immaip piRappil iruvA thanaiyakatRi
mummaip perumalangaL mOsiththuth .. thammaividuth(thu) ...... 60

Ayum pazhaiya adiyA rudankUttith
thOyum parapOkam thuyppiththuc .. chEya
kadiyERkum pUngkamalak kAlkAtti AtkoN(du)
adiyERku munnin(Ru) aruL. ...... 61

Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com

Kaumaram.com uses dynamic fonts.
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com

 download Free Azhagi software and Tamil fonts (SaiIndira) 
 download free Tamil fonts only (SaiIndira) 

... www.kaumaram.com ...

The website for Lord Murugan and His Devotees

 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல்   பார்வையாளர் பட்டியலில் சேர்வதற்கு 
 பார்வையாளர் கருத்துக்கள்   உங்கள் கருத்து 
 home   contents   top   search   sign guestbook   view guestbook   join our mailing list 

ThiruchchendhUr Kandhar Kali VenpA by Sri Kumaraguruparar


Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.
Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY.

[fbk]   [xhtml] . [css]