Thiru. ChandrasekaranKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

Óոɢý
Õòáðº Á¡¨Ä

¾¢Õ. V. ºó¾¢Ã§º¸Ãý

Murugan's
RudhdhrAtcha MAlai

V. Chandrasekaran

Aarumuga


    þôÀì¸ò¨¾ UNICODE ¾Á¢Æ¢ø ¸¡½   ¦¸ªÁ¡Ãõ þ¨½Âò¾¢ø §¾¼ø 

    view this page in UNICODE Tamil 
 search Kaumaram Website   Óոɢý Õòáðº Á¡¨Ä  

(¾¢Õ. V. ºó¾¢Ã§º¸Ãý)

ÓÕ¸ÛìÌ «§Ã¡¸Ã¡!

þó¾¢Â¡Å¢ø ź¢ò¾ ÓÉ¢Å÷, º¢ò¾÷ §À¡ý§È¡÷ «Ï¨Åô À¢ÇôÀÐ ÀüÈ¢ ÀÄ À¡¼ø¸û ±Ø¾¢ ¯ûÇÉ÷. ¿¡õ Å¡Øõ
¯Ä¨¸ô ÀüÈ¢Ôõ ¿ýÌ «È¢ó¾¢Õó¾É÷. ¦¾¡¨Ä§¿¡ì¸¢Â¢ýÈ¢§Â ÝâÂý, ºó¾¢Ãý ÁüÚõ ÀÄ ¸¢Ã¸í¸¨Çô
ÀüÈ¢Ôõ ¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜÈ¢ÔûÇÉ÷. ÝÃÀòÁý ¬Â¢Ãò¦¾ðÎ «ñ¼í¸¨Ç ¬ñ¼Ð ÀüÈ¢ ‚ ¸ó¾Òá½ò¾¢ø
ÜÈ¢ÔûÇÐ. «ñ¼õ ±ýÀÐ ¿¡õ Å¡Øõ âÁ¢, ÝâÂý, ºó¾¢Ãý, ¦ºùÅ¡ö, Ò¾ý, Ţ¡Æý, ¦ÅûÇ¢, ºÉ¢, Ô§ÃÉŠ,
¦¿ôÊäý .. þÅü¨Èò ¾Å¢Ã ¿ÁìÌ ¦¾Ã¢Â¡¾ þýÛõ ±ò¾¨É§Â¡ ¸¢Ã¸í¸û Ýâ¨Éî ÍüÚ¸¢ýȧ¾¡? ¿¡õ
Å¡Øõ «ñ¼ò¾¢ø ±ò¾¨É ÝâÂý¸û þÕ츢ýȧ¾¡ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä, 1008 «ñ¼í¸¨Ç ¿¢¨ÉòÐô À¡÷ì¸ Óʸ¢ýȾ¡?

Á¾í¸û ÀÄ þÕó¾¡Öõ «¾¢ø Õòáðº Á¡¨Ä, ÐǺ¢ Á¡¨Ä, ƒÀÁ¡¨Ä ±ýÚ ±øÄ¡ Á¾Óõ ²üÚ즸¡ûÇì
Üʨš¸ ¯ûÇÉ. 'µõ' ±ýÈ Óոɢý Áó¾¢Ãõ¾¡ý À¢ÃÀïºò¾¢ø ´Ä¢ì¸¢ýÈÐ. ÓÕ¸ý «½¢ó¾¢ÕìÌõ
1008 Õòáðºõ §¸¡÷ì¸ôÀð¼ Á¡¨Ä¢ø ´ù¦Å¡Õ ÕòáðºÓõ ´Õ À¢ÃÀïºÁ¡¸ì ¦¸¡ûÇÄ¡õ. 1008
Õòáðºí¸¨ÇÔõ þ¨½ì¸¢ýÈ Ð¨Ç§Â ¸ÕóШÇ¡¸ (black hole ¬¸) þÕìÌõ ±ýÚ ±ñϸ¢§Èý.
¯¾¡Ã½ò¾¢üÌ ¸ÕóШÇ¢ø ¦ºøÖõ ´Õ ¦À¡Õû ±íÌ ¦ºø¸¢ÈÐ ±ýÚ ¦¾Ã¢Å¾¢ø¨Ä. Á¨ÈóÐŢθ¢ÈÐ.

ruthrathcham1   ruthrathcham2

Á¡¨Ä¡¸ ¬ì¸ Õòáðºò¾¢ø ±¾¢÷ ±¾¢Ã¡¸ þÃñΠШǸû þðÎ áÄ¢ø þ¨½ì¸ §ÅñÎõ. «ó¾
ШǨ§ ¸ÕóШÇ¡¸ì ¦¸¡ûÇÄ¡õ. µí¸¡Ãõ ±ýÈ á§Ä 1008 «ñ¼í¸¨ÇÔõ þ¨½ì¸¢ÈÐ. µÕ
«ñ¼ò¾¢ø ¯ûÇ þÕ ¸ÕóШǸǢý ÅƢ¡¸î ¦ºøÖõ ´Õ ¦À¡Õû 'µõ' ±ýÈî ¦º¡øÄ¢ý ÅƢ¢§Ä
À½¢òÐì ¦¸¡ñÎ þÕ츢ÈÐ. ¦¾¡¼÷¡¸§Å 'µõ' ±ýÈî ¦º¡ø À¢ÃÀïºí¸¨Ç ÅÆ¢ ¿¼òи¢ÈÐ ±ýÚ ¦¸¡ûÇÄ¡õ.
Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com

If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com

 download Free Azhagi software and Tamil fonts (SaiIndira) 
 download free Tamil fonts only (SaiIndira) 


... www.kaumaram.com ...

The website for Lord Murugan and His Devotees

top

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] .[css]