ThiruchendurKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees
ThiruchchendhUr
Sri SendhilAdhiban
ThiruppaLLi ezhuchchi


ஸ்ரீ செந்திலாதிபன்
திருப்பள்ளி எழுச்சி
Sri SendhilAndavan
home search
 முகப்பு   தமிழில்   தேடல்  with mp3 audio

Thiruchendhur Thiruppalli Ezhuchi - early morning song for Lord Murugan at Thiruchendur

       ... 1

vetRi vERt karamudaiyAi emaiyudaiyAi
vidindhadhun pUngkazhal iNai malarkoNdu
sutRiya adiyEngkaL thUimanaththudanE
solmagizhvudan nin thiruvadi thozhuvOm
thetRiya kamalangkaL alarum thaNvayal sUzh
thiruchchendhilam padhi vAzh murugOnE
etRuyar sEvaRt padhAkaiyaiyudaiyAi
emperumAn paLLi ezhundharuLAyE

       ... 2

keezhdhisai aruNaNum kiLaroLi veesa
kiLi mayil kuyil kAgam sEvalkaL kUva
kAriruL neekkidum kadhiravan varavum
kadimA malarudan Endhiya kaiyAr
thAzhndhidum senniyar thavamudai periyOr
thaniththani nAmangkaL pugaluvAr nAvil
Ezhisai paravumnaR sendhilambaranE
emperumAn paLLi ezhundharuLAyE

       ... 3

veNsangkamuzhangkina visaiyoli pEri
vidhavidha vAthyangkaL oliththana palavAl
thaNNaruL surandhidum thaLir malarppAdhangkaL
sArndhudan therisikka yAvarum vandhAr
paNNisai vEdhiyar vEdhamuzhangki
panimalarth thUviyE paravinar marungkil
eNNarum sendhiyil isaindhamar murugA
emperumAn paLLi ezhundharuLAyE

       ... 4

pARkudam kAvadi bakthargaL orupAl
parivudan vazhipadum anbargaL orupAl
nAtRisaiyOr thirai koNarndhanar orupAl
nalamudan thamizhmaRai olippavar orupAl
pARkadal thuyindROnum piramanum orupAl
paNbudan Urvasi arambaiyar orupAl
ERtgurum oLithigazh sendhil amarndhOi
emperumAn paLLi ezhundharuLAyE

       ... 5

panjabUdhangkaLyAvum paravinindROi endRum
pArkkumidam thORum paNbuRAmarndhAi
enjalil isaiyudan EtRudhal allAl
enburugavum ninaik kaNdaRiyOm yAm
thanjamendRadiyavark aruLum sendhUrA
sadhurmaRai yUduRai shaNmuganAdhA
enjiya pazhavinai aRuththemai ANda
emperumAn paLLi ezhundharuLAyE

       ... 6

sepparum adiyavar thaniyirundhuNarvAr
seyvinai agatRiduvAr thavar palarum
opparum irudigaL thammanaiyOdum
uvamaiyil jebaththodu ondRiyE amarndhAr
seyppeRumneeL vayal sUzhthiruchchendhUr
siRappudan amarsiva suppiramaNiyA
eppiRappinum unai Eththida aruLvAi
emperumAn paLLi ezhundharuLAyE

       ... 7

thEnini dhenakkaNdu pAl inidhenavE
seppugindRa amudham inidhena uNarAr
mAnamar thiruvadi padimisai uRavE
vandhemai ANdida ingkezhundharuLum
mElnimir sOlaisUzh sendhilampadhivAzh
vElanE seelanE vinjaiyar kOnE
nyAnavadivE emai AtkoNda kOvE
nAdhAndhanE paLLi ezhundharuLAyE

       ... 8

Aadhi naduvum andham Agiyum nindRAi
ari ayan aRiyAr yArunai aRivAr
jOdhi vadivAm iru dhEviyum neeyum
thol pugazh adiyArk aruL seyum baranE
Odhiya maRai pugazh uruvinaik kAtti
uyar thiruseeralaivAi nagar kAtti
vEdhiyarAvadhum kAtti vandhANdAi
vimalanE thiruppaLLi ezhundharuLAyE

       ... 9

vAnagath dhEvarum vazhipadum ninnai
mAporuLE nidham vAzhththida endRum
Aana ippuvi dhanil vandhamar vAzhvE
mannu sendhUrA vazhivazhi adiyOm
Unagaththulavinin oLirum sendhEnE
oLikkoLiyAi endRum paravum adiyAr
nyAna agath thinil nandRoLirAnAi
nallamudhE paLLi ezhundharuLAyE

       ... 10

avaniyiRpiRandhunAm AaivaRivillA
AanakAlam veeNAi pOkkinOm avamE
sivakumarA yAngkaL uindhida ninaiththu
seeralaivAi uRaivAi ayan mA..lA
puvidhanil pOtRavum pugazhavum nindRAi
puNNiyanE nin karuNaiyum neeyum
thavamilA siRiyEmai thaduththALa vallAi
thayAbaranE paLLi ezhundharuLAyE

thayAbaranE paLLi ezhundharuLAyE.

       ......

      இப்பாடலின் ஒலிப்பதிவு   audio recording for this song      
The Kaumaram Team பாடலைப் பதிவிறக்க 

 to download page 


Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com

Kaumaram.com uses dynamic fonts.
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com

 download Free Azhagi software and Tamil fonts (SaiIndira) 
 download free Tamil fonts only (SaiIndira) 

... www.kaumaram.com ...

The website for Lord Murugan and His Devotees

 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல்   பார்வையாளர் பட்டியலில் சேர்வதற்கு 
 பார்வையாளர் கருத்துக்கள்   உங்கள் கருத்து 
 home   contents   top   search   sign guestbook   view guestbook   join our mailing list 


Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.
Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY.

[fbk]   [xhtml] . [css]