Sri AruNagirinAthar - Author of the ThiruppugazhKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
திருப்புகழ்

Sri AruNagirinAthar's
Thiruppugazh

Sri Kaumara Chellam
திருப்புகழ் 36 ஏவினை நேர்விழி  (திருச்செந்தூர்)
Thiruppugazh 36 EvinainErvizhi  (thiruchchendhUr)
Thiruppugazh - 36 EvinainErvizhi - thiruchchendhUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானன தானன தானன தானன
     தானன தானன ...... தனதானா

......... பாடல் .........

ஏவினை நேர்விழி மாதரை மேவிய
     ஏதனை மூடனை ...... நெறிபேணா

ஈனனை வீணனை ஏடெழு தாமுழு
     ஏழையை மோழையை ...... அகலாநீள்

மாவினை மூடிய நோய்பிணி யாளனை
     வாய்மையி லாதனை ...... யிகழாதே

மாமணி நூபுர சீதள தாள்தனி
     வாழ்வுற ஈவது ...... மொருநாளே

நாவலர் பாடிய நூலிசை யால்வரு
     நாரத னார்புகல் ...... குறமாதை

நாடியெ கானிடை கூடிய சேவக
     நாயக மாமயி ...... லுடையோனே

தேவிம நோமணி ஆயிப ராபரை
     தேன்மொழி யாள்தரு ...... சிறியோனே

சேணுயர் சோலையி னீழலி லேதிகழ்
     சீரலை வாய்வரு ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

ஏவினை நேர்விழி ... அம்பினை நிகர்க்கும் கண்களை உடைய

மாதரை மேவிய ஏதனை ... மாதர்களை விரும்பும் கேடுகெட்டவனை,

மூடனை நெறி பேணா ஈனனை ... மூடனை, ஒழுக்கம் இல்லாத
இழிந்தோனை,

ஏடெழு தாமுழு ஏழையை ... படிப்பே இல்லாத முழு ஏழையை,

மோழையை ... மடையனை,

அகலா நீள் மாவினை மூடிய ... என்னைவிட்டு நீங்கா தீவினை
மூடியுள்ள

நோய்பிணி யாளனை ... நோயும் பிணியும் கொண்டவனை,

வாய்மை யிலாதனை ... உண்மை இல்லாதவானை,

இகழாதே ... இகழ்ந்து ஒதுக்காமல்

மாமணி நூபுர சேதள தாள் ... சிறந்த மணிகளாலான சிலம்புள்ள
உன் பாதங்களை,

தனி வாழ்வுற ... ஒப்பற்ற வாழ்வை (முக்தியை) யான் பெற

ஈவதும் ஒருநாளே ... தந்துதவும் ஒரு நாளும் எனக்கு உண்டோ?

நாவலர் பாடிய நூலிசையால் வரு நாரதனார் ... புலவர்கள் பாடிய
நூல்களில் புகழப்பட்ட நாரத மாமுனிவர்

புகல் குற மாதை ... முன்பு வருணித்த குறப்பெண் வள்ளியை

நாடியெ கானிடை கூடிய சேவக ... விரும்பிச் சென்று காட்டிலே
கூடிய வீரனே

நாயக மாமயில் உடையோனே ... தலைவனே சிறந்த மயில்
வாகனனே

தேவி மநோமணி ஆயிப ராபரை ... தேவி, மனோன்மணி,
அன்னை, பராபரை,

தேன்மொழி யாள்தரு சிறியோனே ... தேன் மொழியாள் உமையின்
சிறுமகனே

சேணுயர் சோலையின் ... விண்வரை உயர்ந்த சோலைகளின்

நீழலி லேதிகழ் ... நிழலினிலே வளங்கும்

சீரலை வாய் வரு பெருமாளே. ... திருச்செந்தூரில் அமர்ந்த
பெருமாளே.

Singapore Subhashini B.
'சிங்கப்பூர்' செல்வி சுபாஷினி

Singapore Subhashini
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru Dharmapuram SwAminAthan
தருமபுரம்' திரு சுவாமிநாதன்

Thiru Dharmapuram SwAminAthan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry


Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 36 - Evinai nErvizhi (thiruchchendhUr)

Evinai nErvizhi mAtharai mEviya
     Ethanai mUdanai neRi pENA

eenanai veeNanai Edezhu thAmuzhu
     Ezhaiyai mOzhaiyai akalA neeL

mAvinai mUdiya nOypiNi yALanai
     vAymai yilAthanai ikazAthE

mAmaNi nUpura sEthaLa thALthani
     vAzvuRa eevathum orunALE

nAvalar pAdiya nUlisaiyAl varu
     nArathanAr pukal kuRamAthai

nAdiye kAnidai kUdiya sEvaka
     nAyaka mAmayil udaiyOnE

thEvi manOmaNi Ayipa rAparai
     thEnmozhi yALtharu siRiyOnE

sENuyar sOlaiyi neezhali lEthikaz
     seeralai vAy varu perumALE.

......... Meaning .........

Ehvinai nErvizhi mAtharai mEviya Ethanai: I am a rascal lusting after women with arrow-like eyes,

mUdanai neRi pENA eenanai: a stupid characterless scoundrel,

Edezhu thAmuzhu Ezhaiyai: an uneducated and completely impoverished soul,

mOzhaiyai: a useless idiot,

akalA neeL mAvinai mUdiya nOypiNi yALanai: afflicted by diseases under the cover of my unyielding Karma

vAymai yilAthanai: and lacking in truthfulness.

ikazAthE: (Because of these) please do not ignore or discard me.

mAmaNi nUpura sEthaLa thAL: Your holy feet bejewelled with anklets

thani vAzvuRa: should give me a peerless life (heavenly bliss);

eevathum orunALE: Will there be a day when You will give me Your feet?

nAvalar pAdiya nUlisaiyAl varu nArathanAr: The sage Narada, who was praised in songs by poets,

pukal kuRa mAthai: once described to You the kuRavA girl, VaLLi,

nAdiye kAnidai kUdiya sEvaka: and You sought her company in the forest, Oh warrior!

nAyaka mAmayil udaiyOnE: You, the Leader, mount the great peacock!

thEvi manOmaNi Ayipa rAparai: The Goddess, ManomaNi (the jewel of the hearts), the Supreme Mother,

thEnmozhi yALtharu siRiyOnE: PArvathi of sweet speech - You are her younger son!

sENuyar sOlaiyin: With groves reaching the skies

neezhali lEthikaz: in their shade lies this great place,

seeralai vAy varu perumALE.: ThiruchchendhUr, Your favourite abode, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 36 Evinai nErvizhi - thiruchchendhUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] .[css]